Veiledende retningslinjer for sluttllesing, LUI - Ansatt

Veiledende retningslinjer for sluttlesing, LUI

Veiledende retningslinjer for sluttlesing, LUI

Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning

Innenfor stipendiatperioden og ved avslutningen av ph.d.- kandidatens forskningsarbeid arrangeres det for at en ekstern leser gir kandidaten en faglig tilbakemelding (sluttlesning). Formålet med sluttlesning er å gi ph.d.-kandidaten tilbakemelding på hva som vil styrke kvaliteten på avhandlingen, og således bidra til en kvalitetssikring av avhandlingen før innlevering.

Gjennomføring av sluttlesing

Sluttlesning skal gjennomføres senest tre måneder før sluttdato. Det betyr at kandidaten senest fire måneder før innleveringsdato må sende sin tentative avhandling til sluttleser. Fire uker senere, altså tre måneder før sluttdato, skal det foreligge en skriftlig tilbakemelding fra sluttleser. Tilbakemeldingen kan komme i én av to former:

  • Enten en overordnet skriftlig tilbakemelding/review av avhandlingen (ca. 5 sider). Denne skal inneholde kritisk og konstruktiv kritikk som bør innledes med en generell vurdering av det tekstmateriale som kandidaten har lagt fram, og dernest en sekvens der sluttleser svarer på eventuelle spørsmål kandidaten har redegjort for i forkant. Avslutningsvis bør sluttleser redegjøre for elementer i avhandlingen som bør klargjøres/revurderes, og komme med forslag til forbedringer.
  • Eller en tilbakemelding ved bruk av «spor/endring» i dokumentet etterfulgt av et notat med en overordnet vurdering og eventuelle anbefalinger (ca. 1 side)

Tilbakemeldingen sendes direkte til kandidaten med veiledere i kopi. Kandidatens veiledere plikter å følge opp i etterkant.

Praktisk informasjon

  • Opponenten får betalt tjue timer for arbeidet i lønnstrinn 75.
  • Ph.d.-administrasjonen sender en påminnelse om sluttlesing i god tid til veileder og kandidat.
  • Veiledere plikter å ta kontakt med ønsket sluttleser, avtale frist for innlevering av tekst og frist for innlevering av tilbakemelding.
  • Om kandidaten har behov for å stille spørsmål til sluttleser etter å ha mottatt tilbakemeldingen, har kandidaten ansvar for å ta kontakt med sluttleser.
  • Kandidaten har ansvar for å oversende sluttlesers tilbakemelding til ph.d.-administrasjonen så snart den er mottatt.
  • Ph.d.-administrasjonen utbetaler honorar til sluttleser når sluttlesers tilbakemelding er mottatt.