Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Arbeidsmiljøutvalget

Valg av arbeidstakerrepresentanter i LAMU

Valgordninger må følge forskriftens bestemmelser.

LAMU er et formelt underutvalg under AMU, et underutvalg som reguleres av lov/forskrift.

Medlemmene velges for to år av gangen og skal ha personlige varamedlemmer.

Lokalt hovedverneombud (LHVO) innehar en av arbeidstakerplassene i LAMU.

LAMUs sekretariat skal påse at valg av de øvrige arbeidstakerrepresentantene til LAMU følger bestemmelsene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Forskriften beskriver ulike valgordninger:

  • Flertallsvalg – se § 3-9 for detaljer. Valget ledes av et valgstyre utpekt av LAMU.
  • Dersom to eller flere fagforeninger organiserer mer enn halvparten av de tilsatte, kan de bestemme hvordan «valget» skal gjennomføres (§ 3-10)

Vær oppmerksom på at forskriften snakker om fagforeninger generelt, ikke bare de som er representert i IDF.

Ordningen med flertallsvalg er omstendelig, så det vil være en fordel om fagforeningene tar ansvar for oppnevningene. Det kan de gjøre ved å

  • utpeke medlemmer med vara i samråd med verneombudene
  • selv utpeke medlemmer og varamedlemmer
  • beslutte at det skal arrangeres flertallsvalg slik det er beskrevet i forskriftens § 3-9.

Dersom fagforeningene selv vil utpeke arbeidstakerrepresentantene (+ vara) står de selvsagt fritt til å velge hvem de vil, men de vil nok lytte til gode råd om hva det er viktig å legge vekt på. LAMUs sekretariat bør, i samarbeid med LHVO, sette ned stikkord for hva som ansees viktig for å få et slagkraftig LAMU, f.eks. erfaring som verneombud.

Kontakt


chatbot-portlet