Utfyllende retningslinjer for ph.d. i ingeniørvitenskap - Ansatt

Utfyllende retningslinjer for ph.d. i ingeniørvitenskap

Utfyllende retningslinjer for ph.d. i ingeniørvitenskap

De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap er gitt med hjemmel i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet.

De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap er gitt med hjemmel i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet - storbyuniversitetet (OsloMet) av 28. august 2012 (heretter kalt ph.d.-forskriften) samt universitetets felles reglement for graden ph.d. godkjent av studieutvalget ved OsloMet, 16.10.2012. Retningslinjene er vedtatt ved Fakultet for teknologi, kunst og design 25.05.2020. 

Virkeområde

Ph.d.-kandidater som har opptak på doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet, plikter å gjøre seg kjent med innholdet i ph.d.-forskriften regelverk for ph.d.-utdanningene ved OsloMet og herunder de utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudium ingeniørvitenskap. 

Ansvaret for ph.d.-utdanningen

Fakultet for teknologi, kunst og design har det faglige og administrative ansvaret for doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap. Alle enkeltsaker knyttet til doktorgradsstudiet skal adresseres til FoU-administrasjonen ved fakultetet som vil foreta saksforberedelse for fakultetets doktorgradsutvalg. 

Vilkår for opptak

Vilkår for opptak reguleres av § 2-1 i ph.d.-forskriften. For å bli tatt opp til doktorgradsstudiet må søkeren ha fullført bachelor (180 sp/ECTS) + master (120 sp/ECTS) eller tilsvarende utdanning. Dokumentasjon for den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket skal være attestert kopi av originalt vitnemål. Ytterligere opptaksvilkår beskrives i programplan. 

Søknad om opptak og formaliteter i forbindelse med opptak

Søknad om opptak på doktorgradsstudiet sendes til Fakultet for teknologi, kunst og design ved FoU-administrasjonen. Søknadsskjemaet skal være fullstendig utfylt og vedlagt all nødvendig dokumentasjon.

Krav til innholdet i søknaden og behandling av søknad om opptak er beskrevet i ph.d.-forskriftens §§ 2.1 – 2.4, doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskaps programplan samt «Retningslinjer for behandling av søknader om opptak på ph.d.-program» i universitetets felles reglement for graden ph.d. Ufullstendige eller mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet. 

Vedtak om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Doktorgradsutvalget ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet avgjør søknader om opptak. 

Det er løpende opptak til doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap. Opptaket formaliseres, i henhold til ph.d.- forskriftens § 2-6, i form av en skriftlig avtale mellom ph.d.-kandidat, veileder(e) og Fakultet for teknologi, kunst og design. 

Veiledere og veiledning

Ph.d.-kandidaten har rett til totalt 210 veiledningstimer i løpet av sin stipendiatperiode.

Hovedveileder skal ha det faglige hovedansvaret for ph.d.-kandidaten og skal som hovedregel være ansatt ved OsloMet. I tillegg skal ph.d.-kandidatene som hovedregel ha en medveileder fra OsloMet eller fra annen institusjon.

Ved ekstern hovedveileder skal det oppnevnes en medveileder ved OsloMet. Det er fakultetets doktorgradsutvalg som skal godkjenne veiledere. 

Ph.d.-kandidaten og veileder(e) skal hver for seg levere årlige rapporter. Veiledning av avhandlingen skal sikre at prosjektet er i samsvar med forskningsetiske rammer og bidra til utforming av problemstillinger og kvalitet i metodene som benyttes. 

I hvert semester anbefales at det ved første veiledningsmøte lages en tidsplan for møter og en disposisjon av tiden. Veiledningstimene inkluderer forberedelse, samtale med ph.d.-kandidaten og etterarbeid. Krav til veiledere, veiledningsplikter og rettigheter reguleres av ph.d.-forskriftens §§ 3-1 til 3-3 samt universitetets felles reglement for graden ph.d. 

Organisering av doktorgradsstudiet

Doktorgradsstudiet er et fulltidsstudium som går over tre år eller over 4 år med 25 % pliktarbeid. 

Forskerutdanningen er todelt og består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng i tillegg til forskningsdelen (avhandlingen) på 150 studiepoeng. 

Opplæringsdelen i ingeniørvitenskap skal støtte opp under ph.d.-kandidatens forskning og kompetanseutvikling. Den består av emner som gir teoretisk og metodologisk skolering til gjennomføringen av avhandlingsarbeidet. 

Emnene PENG9100, Ethics in Engineering Science og PENG9200, Scientific Research Methods and Data Analysis in Engineering Science innen opplæringsdelen er obligatoriske. 

Ut over dette velger ph.d.-kandidaten emner innen opplæringsdelen tilsvarende 20 studiepoeng, med relevans for avhandlingsarbeidet. 

De obligatoriske emnene må tas ved Fakultet for teknologi, kunst og design, og kan ikke erstattes med eksterne emner. 

De valgfrie emnene kan erstattes med relevante emner ved andre fakulteter eller institusjoner. 

Forutsetningen for å få eksterne emner godkjent er at de skal være relevante for kandidatens avhandling, samt at de skal ha et innhold som ikke kan dekkes av emner som tilbys ved doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap. 

Søknad om godkjenning/godskriving av eksterne emner skal behandles av doktorgradsutvalget ved Fakultet for teknologi, kunst og design. Søknadsskjema er tilgjengelig hos fakultetets Ph.D.-rådgiver, og returneres til denne ferdig utfylt. 

Midtveisseminarer

Alle doktorgradskandidater ved doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap skal gjennomgå en midtveisevaluering ca. halvveis i stipendiatperioden. 

Midtveisseminaret er en obligatorisk øvelse som er ment å kartlegge hvor kandidaten er i sitt utdanningsløp, om vedkommende er på riktig spor faglig og tidsmessig, og å gi konstruktive tilbakemeldinger som kan være til hjelp for kandidaten. Dette er også en mulighet for kandidatene til å få formidlingserfaring. 

Seminaret består av en presentasjonsdel (ca. 40 min), en tilbakemeldingsdel og spørsmål fra salen (ca. 20min). Seminarene er åpne for alle. 

Kandidaten vil få en intern opponent i seminaret. I forkant av seminaret vil kandidaten få beskjed om å sende inn et sammendrag på ca. 1500 ord som skal hjelpe opponenten til å forberede spørsmål. 

Etter avholdt seminar vil opponenten komme med noen skriftlige tilbakemeldinger til hjelp for kandidaten. Seminarene vil ikke bli bedømt. 

Spesielle retningslinjer vedtatt av doktorgradsutvalget ved Fakultet for teknologi, kunst og design

Fritak fra oppmøteplikt i emner

Ved behov for fritak fra oppmøteplikt i enkeltemner må søknad sendes til prodekan FoU. 
Fritak kan gis for sykdom, planlagt konferansedeltakelse hvor påmelding er gjort før oppmelding til kurs, annen grunn vurdert som særdeles relevant. 

Opprettelse av selvstudium

Vedtak i doktorgradsutvalget av 24.02.2020 sier at et selvstudium som en del av de 20 valgfrie studiepoengene i opplæringsdelen ikke kan opprettes på det nåværende tidspunkt. 
Samme vedtak setter karantene frem til 01.01.2022 for forslag om å opprette selvstudium. 

Privatfinansiering/egenfinansiering

Etter vedtak i doktorgradsutvalget 07.05.2019 vil eksternfinansierte søkere til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap kunne vurderes for opptak. 

Privatfinansierte søkere vil ikke kunne vurderes for opptak. 

Med eksternfinansierte søkere menes personer som har finansiering fra annen institusjon enn OsloMet, fra egen arbeidsgiver (ikke selvstendig næringsdrivende), fra Forskningsrådets næringslivs-ph.d.-program, eller fra annen prosjektfinansiering. 

Med privatfinansierte søkere menes personer som søker med finansiering fra egen konto, fra enkeltmannsforetak eller annen form for privat/personavhengig finansieringskilde. 

Disse retningslinjene vil bli supplert og revidert ved behov.