Kartlegging studieportefølje - Ansatt

Kartlegging studieportefølje

Kartlegging studieportefølje

OsloMets studieportefølje kartlegges jevnlig.

I tillegg til den årlige kvalitetsrapporteringen er det en egen analysemodell for utvikling og kartlegging av studieporteføljen der følgende dimensjoner overvåkes: Studienes samfunnsmessige etterspørsel og strategiske betydning, rekruttering, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft. Datakildene er mange. På denne siden finnes en oversikt over tidligere kartlegginger, framtidige kartlegginger, strategier og en oversikt over datagrunnlaget for kartleggingene.

OsloMet er en stor utdanningsinstitusjon med et bredt utdanningstilbud på alle nivåer innenfor høyere utdanning. Studietilbudet skal møte flere behov, bl.a. arbeidslivets behov for kompetanse framover og studentenes preferanser. Det skal i tillegg uttrykke universitetets faglige profil og egenart.

OsloMets studieportefølje har blitt kartlagt de siste årene, og en modell for kartlegging har blitt utviklet, se punktet OsloMets analysemodell for utvikling og kartlegging av studieporteføljen. Studieportefølje styring innebærer at beslutninger om OsloMets studier bør fattes på grunnlag av kartlegging og hvilken strategi man har for utviklingen av studieporteføljen.

OsloMets analysemodell for utvikling og kartlegging av studieporteføljen

Endret etter styremøtebehandling 10. februar 2015

Samfunnsmessig etterspørsel / strategisk betydning

  • Vurdere arbeidslivets og samfunnets behov for kandidater med kompetansen studiet gir, evt. særskilte hensyn
  • Vurdere regional og nasjonal arbeidsdeling

Rekruttering

Vurdere studentenes etterspørsel etter studiet

Faglig bærekraft

  • Vurdere studiepoengproduksjon
  • Vurdere forholdet mellom antall studenter per vitenskapelig tilsatt
  • Vurdere i hvilken grad studentene oppnår læringsutbyttet slik det er beskrevet i programplanene

Økonomisk bærekraft

Vurdere studiets økonomiske bærekraft dvs. inntekt i forhold til kostnad

En samlet vurdering av disse forholdene ligger til grunn for analysen.

Datagrunnlag for analysene

Samfunnsmessig etterspørsel/Strategisk betydning

Rekruttering

Antall aktive studenter per finansierte studieplass pr studieår (Antallet studenter per finansierte studieplass er et uttrykk for oppfyllingsgraden: hvor stor andel av de finansierte studieplasser som er utnyttet på programnivå og på fakultetsnivå.)

Antall førstevalgssøkere (viser studiets attraktivitet blant søkerne til våre studier)

Faglig bærekraft

Økonomisk bærekraft

Det er utarbeidet en kalkylemal for vurdering av studiets økonomiske bærekraft dvs. inntekt i forhold til kostnad. Malen oppdateres en gang i året, og siste versjon fås ved å kontakte avdeling for økonomi (ORV).