Universitetsstyrevalg 2023 - midlertidige UF-ansatte - Ansatt

Universitetsstyrevalget 2023 - midlertidig UF-ansatte

Universitetsstyrevalget 2023 - midlertidig UF-ansatte

Kandidater fra midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (UF-ansatte) til valg til universitetsstyret 2023.

Fra denne valgkretsen skal det velges én representant og en vara.

Lær mer om de ulike kandidatene.

 • Andreas Lillebråten - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

  Jeg har bred erfaring som midlertidig ansatt i akademia de siste fem årene, og kan skilte med hele fire stillingstitler med ordet assistent i seg: Studentassistent, læringsassistent, forskningsassistent og vitenskapelig assistent. Nå er jeg i starten av min lengste kontrakt noensinne, en fireårskontrakt som stipendiat hos OsloMet.

  Igjennom egne erfaringer og samtaler med andre midlertidige ansatte, er dette noen punkter jeg anser som viktige:

  • Vi må finne ut av mye selv når det kommer til regler og rettigheter. Det burde være en standardisert prosess hos OsloMet for innføring i dette.

  • Vi er fullverdige arbeidstakere og burde likestilles med faste ansatte i lokale lønnsforhandlinger, noe som ikke var tilfelle når NTL ikke fikk medhold i kravet om ett ekstra lønnstrinn for stipendiater i forrige runde med forhandlinger.

  • Vi jobber ofte lenge på OsloMet, og burde derfor behandles på lik linje som faste ansatte. Dette gjelder f.eks. midler til faglig utvikling og fordeling av kontorplasser.

  • Det burde være en formalisering av ansvarsfordelingen til de forskjellige rollene en stipendiat forholder seg til. Hvem skal f.eks. ha medarbeidersamtalen, og hvem har ansvar for å følge den opp.

  Utover dette vil jeg som representant for midlertidige i universitetsstyret ha en åpen mailboks hvis det er noe annet mine velgere har på hjertet. Jeg får ikke så mye mail uansett.

 • Therese Sefton - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

  Jeg heter Therese Sefton, er 36 år, svensk, og har to barn. Jeg er på andre året av min doktoravhandling ved SAM (program Virksomhetsledelse og administrasjon, innovasjon og styring) og NOVA (Velferdsforskningsinstituttet). Min bakgrunn er variert og jeg har jobbet i både service- og finanssektoren over flere år. Jeg har en M. phil. i Peace and conflict studies, UiO. Jeg har jobbet som forskningsassistent ved PRIO og IKRS (UiO). 

  Forutsigbarhet, langsiktighet og like vilkår er viktig for alle arbeidstakere. Midlertidighet i arbeid kan være utfordrende på ulike måter avhengig av hvilken livssituasjon den ansatte er i. For midlertidig ansatte kan langsiktigheten bli bedret ved at stillingen er en såkalt rekrutteringsstilling, forutsigbarhet i form av tydelige rammeverk for stillingen kan gjøre arbeidshverdagen for stipendiater enklere, og ikke minst like vilkår i form av å ha en stemme i lokale lønnsforhandlinger vil være viktig siden midlertidig ansatte også bidrar til universitetets verdiskapning og til å løse universitetets samfunnsoppgave. Et klemmende eksempel på at det er viktig med en sterk stemme for like vilkår  er lønnsoppgjøret hvor det ble fremmet krav fra NTL OsloMet om «et ekstra lønnstrinn for stipendiater som følge av behov for å styrke lønnsnivået for denne gruppen». Statens Lønnsutvalg (SLU) fant at kravet ikke kunne tas til følge, men saken illustrerer likevel en sentral utfordring for stipendiater– nemlig at vi ikke ‘fullverdige’ arbeidstakere, men heller en ansattgruppe som ofte havner mellom to stoler.

  Kvalitet i ph.d.-utdanningene er nært knyttet til en del av utfordringene stipendiater gjerne møter gjennom perioden. Kvalitet handler ikke bare om hvilke emner eller program vi er stipendiater i – snarere handler det om en holistisk tilnærming til livet som stipendiat og rammeverket utdanningen gjennomføres i. Like vilkår handler også om at vi har lik tilgang til informasjon om rettigheter og plikter og for eksempel finansiering.

  Et tema som er viktig og som er relevant for strategiarbeidet ved OsloMet og utfordringen med at arbeidsgruppen ofte havner mellom to stoler, er at stipendiatene skal bli inkludert som en gruppe med interesser og som kan bidra med konstruktive innspill til utviklingen av en ny strategi- også i dialog med andre relevante aktører i forbindelse med strategiarbeidet. Vi trenger en tydeligere bevisstgjøring av rollen til stipendiatene og våre bidrag til OsloMet og samfunnsoppdraget generelt.

  Jeg ønsker å fortsette arbeidet med inkludering av stipendiatene i arbeidet med kvalitet i ph.d.-utdanningene. Dette er også nært knyttet til stipendiatenes medvirkning i strategiprosessen, men også nedenfra – og opp deltakelse og medvirkning på universitetet generelt. I mars var alle stipendiater ved OsloMet invitert til workshop arrangert av Prorektor FoU, Per Martin Norheim, som er et resultat av dialog om stipendiatenes muligheter til medvirkning og rolle på OsloMet samt kvalitet i ph.d.-utdanningene, med Viserektor og Prorektor FoU. Sak om kvalitet i ph.d.-utdanningene er oppmeldt til styret og det vil derfor være fortsatt søkelys på dette. Imidlertid krever det både oppfølgning og ansvarliggjøring.

  Stipendiatene utgjør den absolutt største delen av midlertidig ansatte på OsloMet. Postdoktor stillinger øker og er i dag rundt 30 stk. og vitenskapelige assistenter er i antall på nivå med postdoktorer. Disse stillingene har til felles at de er begrenset i tid som kan bidra til stress på flere områder. Tidsbegrensningen er på den andre side noe vi som har disse stillingene vet er et vilkår. Imidlertid betyr ikke det at like vilkår, forutsigbarhet, kontinuitet og langsiktighet ikke er viktig eller relevant.

  Til slutt vil jeg si at disse sakene er noe av det jeg ønsker å fortsette å være en sterk stemme for og jobbe med i neste styreperiode. Jeg vil forplikte meg til å jobbe hardt for å forbedre programkvaliteten og mulighetene for nedenfra og opp-deltakelse for ph.d.-studenter, postdoktorer og midlertidig ansatte generelt ved universitetet vårt. Jeg har fått opp kvalitet på ph.d.-utdanningene på styrets agenda, initiert en gjennomført workshop med ledelsen på vårt universitet og prater høyt, mye og konstruktivt for vår arbeidshverdag. Hvis jeg blir valgt, vil jeg fortsette å være en dedikert representant som vil jobbe for at stemmene våre blir hørt, og at våre behov blir dekket.

  Takk for din oppmerksomhet.

 • Karoline Stray - Fakultet for helsevitenskap (HV)

  Jeg er sykepleier, som har min arbeidserfaring fra hjemmesykepleie. Jeg har en master i sykepleie med kommunehelseperspektiv, med fordypning i hjemmesykepleie. Nå er jeg stipendiat ved fakultetet for Helsevitenskap, og er tilknyttet brobyggersatsingen. Jeg har for enkelthetens skyld oppsummert temaer jeg er spesielt opptatt av i 3 punkter:

  Studenter som er rustet for nåtiden og fremtiden

  For meg handler det om at OsloMet utdanner studenter som er rustet for de reelle utfordringene vi står ovenfor i dag, og de utfordringene fremtiden bringer. Målet må være at studentene opplever en god og naturlig overgang fra utdanning til arbeid. Dette tror jeg OsloMet kan klare ved å jobbe tettere på arbeids- og praksisplasser ute i bedrifter og organisasjoner.

  Mer innovative samarbeid

  Vi står ovenfor utfordringer i samfunnet som krever at vi på tvers av universiteter, fakulteter, arbeids- og praksisplasser samarbeider i utvikling av kunnskap og utdanninger. Det å skape gode og innovative samarbeid vil være viktig for fremtiden.

  OsloMet som et synlig universitet

  Jeg ønsker meg et levende universitet, som tar ansvar for kunnskapsutvikling og som fungerer som en synlig ressurs for og i samfunnet. OsloMet, som den kunnskaps- og utdanningsinstitusjonen den er, skal derfor være et naturlig valg for personer som ønsker å utdanne seg, fordi samfunnet allerede har sett fordelen med å samarbeide med OsloMet.

 • Marikken Wullf-Wathne - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

  Marikken Wullf-Wathne, Doktorgradsstipendiat ved NIBR

  Etter flere år som stipendiat ved NIBR har jeg opplevd både positive og negative aspekter ved å være midlertidig ansatt ved OsloMet. Å være en del av OsloMet gir mange muligheter, særlig knyttet til deltakelse i, og kjennskap til, praksisnær undervisning og forskning. Samtidig opplever flere midlertidig ansatte både strukturelle og uformelle hindre mot å inkluderes på lik linje som fast ansatte, som å bli satt til oppgaver med lite faglig uttelling eller å nedprioriteres  når det gjelder lønn og kontorfasiliteter.

  Som representant i Universitetsstyret vil jeg arbeide for å bedre midlertidig ansattes arbeidssituasjon, med særlig fokus på likebehandling og forskningsfrihet.

  • Likebehandling: Midlertidig ansatte skal oppleve å bli inkludert på lik linje som fast ansatte, både formelt og uformelt.

  • Fri forskning: Midlertidig ansatte, særlig doktorgradsstipendiater og postdoktorer, opplever ofte press på at deres forskning skal være direkte anvendbar. Samtidig er disse stillingene primært opplæringsstillinger, og jeg vil kjempe for at prioritet skal gis til den enkelte ansattes rett til faglig utvikling.