Droppe til innhold

Trenger du studentrepresentanter?

Rutiner for valg av studentrepresentanter til råd, utvalg og arbeidsgrupper ved OsloMet.

Bakgrunn

Jf. Lov om universiteter og høgskoler I §4-4 i Lov om universitet og høgskoler skal studentene ha minst 20% av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet ved OsloMet. Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med taleog forslagsrett. Ofte tas også studentrepresentanter med i arbeidsgrupper og andre råd eller utvalg uten beslutningsmyndighet. Studentene velger selv sine representanter og i henhold til Studentparlamentet OsloMet sitt valgreglement er følgende personer valgbare:

§ 1.3 Valg og oppnevninger gjort av Studentparlamentet. (Doktorgradsstudenter regnes ikke som studentrepresentanter og burde få en egen plass i tillegg til studentplassene i utvalg som behandler saker som angår de.)

 1. Det er kun semesterregisterte studenter og heltidstillitsvalgte ved OsloMet som er valgbare til valg og oppnevninger gjort av Studentparlamentet. Eneste unntakene er til Studentparlamentet sine egne komiteer. Studenter som innehar et verv skal fratre når valgbarheten opphører.

Rutiner for hvordan studentrepresentanter etterspørres og velges ved OsloMet

Dersom et kollegialt organ trenger studentrepresentanter må leder for organet sørge for at det blir sendt inn en forespørsel om studentrepresentanter. Det kollegiale organet skal bidra i reklamering for organet til studenter, med retningslinjer for søknad om stillingen til relevant studentorgan.

Forespørselen skal inneholde følgende informasjon:

 • Navn på det kollegiale organet
 • Kort beskrivelse hva det kollegiale organet gjør/skal gjøre
 • Hvor mange studentrepresentanter som trengs, husk å skrive eventuelle krav til fagretning eller kjønn
 • Hyppigheten av møter og vanlig møtetid, legg gjerne ved møteplan om den er satt
 • Kontaktperson for det kollegiale organet
 • Om studenten får lønn/honorar for vervet og i så fall etter hvilken sats
 • Om studenten har krav på tilrettelegging for å utføre arbeidsoppgavene som kommer ved vervet.

Informasjonen skal sendes til:

 • Instituttnivå. Det er Studentrådet (SR) ved det gjeldende institutt som skal velge studentrepresentanter på instituttnivå. Dersom det ikke er et eksisterende Studentråd ved instituttet skal Studentenes Fakultetsråd (SFR) kontaktes for valget. Alle kollegiale organ som trenger studentrepresentanter for neste studieår må sende inn forespørsel om dette innen 15. april.
 • Fakultetsnivå. Det er Studentenes Fakultetsråd (SFR) som skal velge studentrepresentanter på fakultetsnivå. SFR arrangerer formøter på våren hvor de velger representanter. Alle kollegiale organ som trenger studentrepresentanter for neste studieår på fakultetsnivå eller som skal representere et fakultet må sende inn forespørsel om dette innen 15. april. Dersom man trenger for kalenderår må forespørselen sendes innen 01. november. Dersom dere ikke har SFR ved deres fakultet kan nestleder i Studentparlamentet kontaktes.
 • Sentralt nivå. Det er Studentparlamentet (SP) som velger studentrepresentanter til kollegiale organ på sentralt nivå. Studentparlamentet arrangerer valgmøte på våren for kollegiale organ som skal ha representanter neste studieår. Dette skal arrangeres senest 10. mai og er gjerne i slutten av april. Derfor må man sende inn forespørsel om studentrepresentanter for neste studieår innen 15. mars. Ved behov for studenter til andre tider av året kan Arbeidsutvalget (AU) melde det inn som sak til SP eller oppnevne studenter selv. I så fall følger retningslinjene under.

Studentene har krav på formell opplæring for aktuelle komiteer, utvalg eller verv.

Dersom det opprettes nye arbeidsgrupper i løpet av studieåret eller etter fristen for innsending av behov må samme forespørsel sendes til rett instans. Man må da beregne minst en måned før studentrepresentantene er på plass. Det er opp til studentorganet på det aktuelle nivået hvor ofte de har valgmøter, men det kan ikke kreves at de har dette mer enn en gang per semester. For større organ med beslutningsmyndighet sentralt på OsloMet må Studentparlamentet få mulighet til å velge sine representanter direkte. Her kan man altså ikke la Arbeidsutvalget gjennomføre valget i sine møter, dette vil føre til en noe lenger behandlingstid da Studentparlamentet kun har månedlige møter med 10 dager sakspapirfrist. OsloMet må derfor planlegge behovet for slike arbeidsgrupper og organ i god tid, slik at studentene har mulighet til å finne representanter på en så demokratisk måte som mulig.

Dersom man trenger studenter mellom de offisielle valgmøtene kan man bli bedt om å finne interesserte studenter selv eller bistå i markedsføringen av vervet. Studentorganene kan oppnevne representanter, men det er ikke alltid de har kapasitet til å finne de. Derfor stilles det større krav til institusjonen når det kommer til å annonsere den ledige plassen og i enkelte tilfeller finne interesserte studenter dersom det opprettes kollegiale organ utenom tidsfristen for å melde inne behov om studentrepresentanter. OsloMet kan annonsere ledige verv gjennom sine kanaler, som Canvas, nettside, e-post eller gjennom klasseromsbesøk/informasjon fra undervisere. Når man har funnet en interessert kandidat skal navn og kontaktinformasjon sendes til rett studentinstans slik at de kan velge eller oppnevne studenten til vervet.

chatbot-portlet