Tilgang til taushetsbelagt materiale | FoU-håndbok - Ansatt

Tilgang til taushetsbelagt materiale

Tilgang til taushetsbelagt materiale

Taushetsbelagt materiale omfatter for eksempel journalopplysninger, opplysninger fra offentlige etater og ulike registre som helseregistre, strafferegister, sosial- og trygderegistre.

Hva kan være taushetsbelagt materiale?

I tillegg til skriftlige opplysninger, kan taushetsbelagt materiale være video- og lydopptak. Dette er informasjon om pasienter/klienter som helsepersonell og ansatte i forvaltningen ikke kan gi fra seg pga. taushetsplikten.

Taushetsplikten kan også være til hinder i observasjonsstudier, for eksempel på en sykehuspost eller en barnevernsinstitusjon, dersom man gjennom observasjonen får tilgang til opplysninger underlagt taushetsplikt.

Når kan jeg bruke taushetsbelagt materiale?

  • Det taushetsbelagte materialet må være lagret og nødvendig for gjennomføringen av forskningsprosjektet.
  • Legitime grunner må tale for at du ikke kan innhente gyldig samtykke til å oppheve taushetsplikten.

Hvordan får jeg tilgang til taushetsbelagt materiale?

Det er det enkelte fagdepartement som gir dispensasjon, men denne myndigheten kan være delegert.

Følgende instanser er aktuelle å innhente dispensasjon fra:

  • Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan dispensere for bruk av helseopplysninger. Søknadsskjema og veiledning finnes under i REKs nettsider
  • NAV kan dispensere for bruk av trygdeopplysninger
  • Barne- og likestillingsdepartementet kan dispensere for opplysninger og annet materiale fra barnevernet
  • Regionkontoret i kriminalomsorgen kan dispensere for opplysninger og annet materiale fra kriminalomsorgen

 For tilgang til data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), gå til SSBs nettside om Data til forskning.