Studiebelastning ved utvekslingsopphold - Ansatt

Studiebelastning ved utvekslingsopphold

Studiebelastning ved utvekslingsopphold

Krav til studiebelastning ved utvekslingsopphold, inkludert presiseringer for OsloMet.
 • UHRs retningslinjer for studiebelastning

  Krav til studiebelastning i ulike land skal baseres på retningslinjer for studiebelastning gitt av UHR i brev av 05.12.2005, «Godkjenning av delstudier i utlandet – en presisering».

  «Normert studietid pr. år/semester tilsvarer det antall credits/kurs som kreves for å oppnå graden dividert med antall år/semestre som oppgis som normert studietid for graden. I praksis vil dette innebære at dersom en 4-årig Bachelorgrad fra USA består av 120 credits (det mest vanlige), vil 120 credits delt på 8 semestre bety at 15 credits pr. semester er normert studietid pr. semester og tilsvare 30 studiepoeng i Norge.

 • Presiseringer for OsloMet

  Utregningsmetoden skissert av UHR legges til grunn i alle land, men det åpnes unntaksvis for at et eller flere kurs kan være litt "lettere" (fagmessig eller nivåmessig) dersom faglige grunner tilsier at den totale studiebelastningen likevel vil tilsvare minst 30 norske studiepoeng. Eksempler på slike kurs:

  • kurs som gir en annen vinkling på studentens fagretning enn det som tilbys hjemme (f.eks. en student på kunst og design som tar et introkurs i glassblåsing)
  • kurs som ikke er fagspesifikke for studentens utdanning, men som likevel kan utdype fagforståelsen (f.eks. en journaliststudent med interesse for kulturkritikk som tar et introkurs i kunsthistorie)
  • kurs som går mer på lokal kulturforståelse (f.eks. historie, politikk, litteratur eller språk)

  Du finner krav til studiebelastning for det enkelte universitet på studentnettsidene om utveksling