Søknad om ekstern finansiering - TKD - Ansatt

Søknad om ekstern finansiering

Søknad om ekstern finansiering

Informasjon om utlysninger

Oversikt over finansieringskilder

FoU-seksjonen sender ut e-post med informasjon om utlysninger for en del internasjonale og nasjonale finansieringskilder.

Godkjenning fra instituttleder

Før du starter arbeidet med søknaden, ta kontakt med instituttleder som godkjenner at søknadsarbeidet kan starte opp. Dette skal gjøres 8 uker før søknadsfrist for utlysningen.

Hjelp til søknad

FoU-seksjonen hjelper deg med formalia (se nedenfor). Det er viktig at du sender en e-post til FoU-seksjonen for å informere om at du har tenkt å sende en søknad. Dette må du gjøre minst 7 uker før søknadsfristen for utlysningen.

Send en e-post med kort informasjon om prosjektet, finansieringskilde, hva du søker om midler til (for eksempel en stipendiatstilling) og søknadsbeløp. Det er fint om du kan legge ved utlysningsteksten du søker på og søknadsfristen.

Det er lurt også å se på fakultetets veiledningssider for søknader om eksternfinansiering på NAP. Du finner disse HER.
Merk at du må logge inn via Feide for å se disse sidene.

Godkjenning av søknader

Alle søknader om ekstern finansiering skal først godkjennes av instituttleder, så av dekan.

Godkjenning fra instituttleder kan sendes pr. epost og skal inneholde:

Instituttleders anbefaling av søknaden
Bekreftelse på at søknaden er økonomisk forsvarlig
Bekreftelse på at vikar til undervisningen kan fremskaffes dersom det vil bli nødvendig.

En del finansieringskilder stiller også krav om et eget godkjenningsbrev/skjema fra arbeidsgiver.

Budsjett

Les finansieringskildens retningslinjer vedrørende budsjett nøye.

Noen finansieringskilder dekker for eksempel ikke administrasjonskostnader. I disse tilfelle må det avklares med instituttleder om institusjonen kan dekke egenandel.

Ved søknader til Norges Forskningsråd er det vanlig å sette opp egenandel i form av forskerens arbeid (FoU-tid) inn i prosjektet. Dette må avklares med instituttleder.

Sentrale strategimidler stiller ofte også krav om egenandel fra institutt/fakultet.

Når det gjelder beregning av lønnskostnader, anbefaler vi at du bruker HiOAs lønnsberegningsskjema.

Fakultetets økonomiseksjon kan hjelpe deg med å sette opp budsjett. Dette må du gjøre minst 4 uker før søknadsfrist for utlysningen.

Utforming av søknaden

I tillegg til søknadens vitenskapelige kvalitet, er den strategisk relevansen i forhold til utlysning og finansieringskilde viktig. Les derfor alltid utlysningen nøye. FoU-seksjonen kan hjelpe deg med å finlese utlysningen, og å lese søknadsteksten for å fange opp eventuelle mangler og svakheter. Denne må da sendes FoU-seksjonen innen to uker før søknadsfrist for utlysningen.

Flere råd og tips finner du på FoU-seksjonens side.

Søknader hvor forsker fra fakultetet (TKD) er medsøker

I tilfeller der forsker ved Fakultet for teknologi, kunst og design er medsøker, vil søknadsprosessen håndteres av institusjonen som er hovedsøker. Noen av punktene ovenfor vil imidlertid være relevante også for medsøkere .

Medsøkers egenandel inn i prosjektet må for eksempel avklares med instituttleder/studieleder. Flere finansieringskilder, for eksempel Norges Forskningsråd, krever skriftlige avtaler som regulerer forholdet mellom partene i prosjektet.

Arkiv

Søknad om ekstern finansiering sendes som regel elektronisk til finansieringskilde. Alle søknader om ekstern finansiering, både der forsker ved HiOA er hovedsøker og der forsker ved HiOA er medsøker, skal også arkiveres i Public360. Send derfor kopi av innsendt søknad til jostein.kandal.sundet@oslomet.no

Merk e-posten med: "Søknad om eksterne midler" i emnefeltet.

Sentrale strategimidler

Søknader om sentrale strategimidler skal sendes til seksjonssjef for FoU; Jostein Kandal Sundet, e-post: jostein.kandal.sundet@oslomet.no , innen fakultetets frist. Disse søknadene blir arkivert i Public360.

Merk e-posten med "Søknad om strategimidler " i emnefeltet.