Droppe til innhold

Nyheter

Lillestrøm-prosess etter høringsrunden

Lillestrøm-prosess etter høringsrunden

Rektor takker for innspill som er kommet om faglig profil for en ny campus på Lillestrøm. Ledermøtet har gjort en første vurdering av alternativene, og både nye og gamle forslag er med i den videre prosessen. Etter påske blir enhetene involvert i utformingen av de mulige løsningene for HiOAs nye campus.

- Takk for alle innspill som er kommet om hva slags faglig profil HiOA skal velge for sin kommende campus på Lillestrøm, sier rektor Curt Rice.

Alle høringsinstansene på HiOA har levert høringssvar til forslagene om faglig profil for en kommende campus på Lillestrøm.

Siden høringsfristen 21. mars er høringssvarene gjennomgått, og rektors ledermøte gjorde 4. april en første vurdering av alternativene som har kommet på bordet – både fra de opprinnelige forslagene som ble sendt ut på høring, og fra nye løsningsforslag som er kommet inn med høringssvarene.

I rektors ledermøte sitter dekanene fra alle fakulteter, prorektorer for FoU og utdanning, og ORV-direktør og DI-direktør fra fellesadministrasjonen. Ledermøtet er et rådgivende organ for rektor. Beslutningen om faglig profil for en campus på Lillestrøm vil tas i styret. 

Gamle og nye forslag går videre

Neste steg er å jobbe videre med å konkretisere innholdet i de løsningsalternativene som høringsinstansene og ledermøtet har størst tro på. Hvilke alternativer som blir tatt med videre skal ledermøtet ta nærmere stilling til etter påske. Men det er allerede noen forslag som etter en første vurdering peker seg ut som aktuelle for en videre prosess.

- Alternativ nummer 1 fra høringsdokumentet (pdf), om en helseteknologi-campus, var det enighet om å gå videre med.

Dessuten peker et av de nye forslagene fra høringsrunden seg ut som aktuelt for videre utredning: LUIs forslag om et «livsfaselaboratorium»  – «et konsept der en linje av utdanning og forskning sammen gir en forståelse av og innhold til livskvalitet i ulike faser av (lærings)livet».

Ledermøtet vil etter påske fortsette arbeidet med å vurdere hvilke andre alternativer som er aktuelle for videre utredning. Fakulteter og sentre vil bli involvert i det videre arbeidet og får mulighet til å gi innspill om faglig innhold i de alternative løsningene.

chatbot-portlet