Rutiner for timeplanlegging, fakultet SAM - Ansatt

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet SAM

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet SAM

Her finner du nyttig informasjon om timeplansarbeidet ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM).

Timeplanlegging ved OsloMet er automatisert. Dette betyr at timeplanverktøyet TP tildeler dag, tid og sted for undervisning basert på innmeldte behov. Undervisere kan derfor ikke fritt velge dag, tid og sted når timeplanen for semesteret planlegges.   

Hovedformålet med å automatisere timeplanlegging er todelt: 

 1. Vi ønsker å tilby våre studenter en bedre og mer forutsigbar timeplan. De skal finne all informasjon om tid og sted for undervisning i TP. Skyggetimeplaner skal ikke eksistere. 

 1. Vi skal forbedre romutnyttelsen. Bla.a. skal vi forhindre at små grupper befinner seg i store rom eller store grupper får for små rom. 

For å få til dette er vi helt avhengige av et godt samarbeid på fakultetet. Dette betyr at både administrasjonen og undervisnings- og forskningspersonalet har en felles forståelse av frister og retningslinjer for timeplansarbeidet. 

Retningslinjer ved OsloMet

 • All undervisning skal ha oppstart klokken 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 eller 16:30. 

 • All undervisning skal ha varighet i 2-timersbolker (det vil si 2, 4, 6 eller 8 timer). 

 • Timeplanen skal være kvalitetssikret og fullstendig ved publisering. Alle endringer som innebærer å bytte rom, dato eller tid, og som gjøres etter at timeplanene er fastsatt må godkjenne av instituttleder, eller den instituttleder har delegert ansvaret til.

 • Kriterier for endring av timeplan (utkast)
  • Tildelt rom har ikke nødvendig utstyr eller er for lite e.l. Endringer hvor det kun er snakk om endringer i rom, ikke tid og dato. 
  • Avlysning av undervisning grunnet sykdom e.l. 
  • Dersom undervisningen har kollisjon med eksamen (ved feil ev. i kollisjonssikring i TP)

Se også: Retningslinjer for eksamens- og timeplanlegging ved OsloMet 
 

Årshjul for undervisningsplanlegging høsten 2021 

Frist for innmelding av rombehov/timeplansinformasjon i TPN

 • Når: Frist 1. mars kl. 09.00 

 • Hvem har ansvar: Emneansvarlige (instituttleder har overordnet ansvar) 

 • Alle emner og aktiviteter som tilbys høsten 2021 må legges inn uavhengig av om de foregår på campus, online eller andre steder. 
  Unntak: Oppdragsstudium som skal ha undervisning i KK-senteret meldes inn på epost sam-evo@oslomet.no

Undervisningsplanen legges

 • Når: 24. april (TP tildeler dag/tid/rom for undervisning)

 • Hvem har ansvar: Seksjon for digitalisering av utdanning (DIU)

Kvalitetsjekk av foreslått timeplan - innmelding av feil og mangel

 • Når: Begynnelsen av mai og frem til dato for publisering av timeplan 1. juni

 • Hvem har ansvar: Emneansvarlige 

 • Slik går du som emneansvarlig fram: 

  • Sjekk ett og ett emne (tp.uio.no): Kommer forelesninger og klasse/gruppeundervisning i den rekkefølgen de skal? Husk å velge riktig semester før du søker opp emnet. 

  • Er det satt opp undervisning i de riktige ukene? 

  • Har det oppstått lærer- eller studentkollisjoner? 

  • Har du fått tilstrekkelig med rom til din undervisning? Trenger du flere, færre, større, mindre eller andre typer rom? 

  • Du skal selv legge til detaljer (gjennomgang av arbeidskrav, beskjed til studentene om frister, hva studentene skal lese til forelesning, tema for forelesning, navn på gjesteforeleser mm.), legge til flere lærere, endre til fysisk/digital undervisning, avlyse undervisning inntil to uker frem i tid. (lenke til brukerveiledning kommer)

 • Emneansvarlige melder direkte feil eller mangler fortløpende inn til timeplan-sam@oslomet.no 

Publisering av høstens timeplan 

 • Når: 1. juni 

 • Hvem har ansvar: Seksjon for digitalisering i utdanning (DIU)

Nyttig lenke

Timeplanlegging ved OsloMet 

Kontaktinformasjon 

Husk at alle henvendelser skal sendes til timeplan-sam@oslomet.no, aldri til enkelte timeplanleggere. E-posten må inneholde emnekode og en tydelig beskrivelse av hva saken gjelder.