Droppe til innhold

I undervisning

I undervisning

Studieadministrasjon / Opptak og utenlandsk utdanning

Rutiner ved studiestart 2020

Her finner du oversikt over all informasjon som seksjon for opptak og veiledning (OV) er ansvarlige for og hva fakultetene må gjøre i forbindelse med studiestart.

Her finner du informasjon om følgende:

 • Kobling mellom opptakstudieprogram og studieprogram – frist 20. juni/26. november.
 • Oppropslister/møtt-lister
 • Registrering / opprydding i FS
 • Etterfylling
 • Reservert studieplass
 • Skifte av studiested
 • Politiattest

Kobling mellom opptakstudieprogram og studieprogram – frist 20.juni/26. november

Fakultetene må registrere hvilke opptakstudieprogram/studietypekode som skal kobles opp mot hvilke studieprogram. I tillegg må det registreres studierettsperiodens start- og sluttdato (OBS: NYTT I 2018),  for eksempel 01.08.2019 - 31.08.2020, eller 01.12.2019 - 31.08. 2020 og hvilke klasser de nye studentene overføres til ved opprettelse fra søker til student. Husk å endre årstallet på kull til 2019/2020 hvis du kopierer.

Dette gjelder følgende opptakstyper fordelt på fakultet:

Fakultet HV: NOM (kun H2019), MASTER, MASTENK og KOMPLETT.

Fakultet LUI: NOM (kun H2019), MASTER, MASTENK, MASTER-INT (kun H2019), PPU (kun H2019), YVEIBLU (kun H2019), KFK (kun H2019) og KOMPLETT (kun H2019).

Fakultet SAM: NOM (kun H2019), MASTER, MASTENK, MASTER-INT (kun H2019) og JBI-FJERN.

Fakultet TKD: NOM (kun H2019), MASTER, MASTENK, MASTER-INT (kun H2019), FOR (kun H2019), PPU (kun H2019) og KOMPLETT (kun H2019) og TRE (kun H2019).

Dette skal registres i FS (modul Opptak - bilder - studieprogram/kvote – opptakstudieprogram – fane Opptakstermin). Se eget bilde:

 

Studieprogram

Fyll inn studieprogramkode

Studieretning

Brukes om det er aktuelt

Studierettstatus

ORDOPPTAK, om ingenting er fylt ut så er default ORDOPPTAK

Emnekombinasjon

Brukes om det er aktuelt

Kull

Må fylles inn for alle

Studierettperiode

Må fylles inn for alle

Aut.klassefordeling*

J eller N avhengig om studentene skal fordeles på klasse automatisk i rutine FS159.001

Klasse

Default klassekode

*Om du ønsker å fordele studentene på flere klasser automatisk, setter du J i feltet for Aut.klassefordeling, men lar feltet Klasse være blankt. Rutinen vil da fordele studenter på alle aktive klasser på det respektive kullet. Om det er en eller flere klasser du ikke vil ha studenter i, må disse settes til ikke- aktiv i bildet Kull samlebilde.

OV ønsker en samlet tilbakemelding fra hvert fakultet innen 20. juni/26. november om at koblingen er foretatt. Send e-post til opptak@oslomet.no og merk e-posten Opptakstudieprogram.

Svar på søknad om opptak i NOM og i lokalt opptak (LOK)

Hovedopptaket og suppleringsopptaket i NOM blir gjort kjent for søkerne henholdsvis 20. juli med svarfrist 24. juli  og 29. juli med svarfrist 3. august (suppleringsopptaket blir muligens noen dager tidligere, men det er ikke avklart).

(Den offisielle datoen for hovedopptaket er 20. juli, men svarbrevene vil kunne bli publisert 18. juli så henvendelser kan ev. komme før 20. juli.)  

OV gjør en fortløpende vurdering sammen med fakultetene om det skal gis flere tilbud i etterfyllingsopptak, de kjøres tirsdag og torsdag hver uke (+ enkelte mandager) fra 6. august (med svarfrist 10. august) tom. 10. september. Søkere i LOK fikk/får svar i mai eller juli, eller i oktober (studier med søknadsfrist 1. september). I LOK kjøres etterfyllingsopptak ved behov. (For mer informasjon se under Etterfylling.)

Opprops-/møttlister

For informasjons om møttlister, se egen informasjon fra DIU, sendt i Teams og på e-post.

Registrering / opprydding i FS

Alle som har svart ja i opptakene blir opprettet som studenter i kull og klasse(r) i uke 32/uke 49 eller 50. Pinkodebrev sendes automatisk når søkerne opprettes som studenter. Etter hvert som suppleringer foretas, vil OV fortsette å opprette disse som studenter.

Dette må fakultetene gjøre med studenter som ikke møter eller trekker seg innen 1. september/1. februar:

 • For studenter som ikke møter, eller som trekker seg innen 1. september, må dette meldes til opptak@oslomet.no.

 • Merk e-posten Ikke møtt student eller Trukket student + studienavn + fødselsnummer eller stud.nr. + navn på student.

OV vil vedlikeholde studierettene fortløpende, fakultetene trenger ikke å gjøre noe med disse studentene.

Dette må fakultetene gjøre med studenter som ikke møter eller trekker seg etter 1. september/1. februar:

 • i Student samlebilde setter dere studenten til ”sluttet”

 • i Dato gyldig til setter dere datoen studenten har sluttet

 • i skillearket Klasse setter dere aktiv = N

 • gi beskjed til superbruker FS ved ditt fakultet om at faktura skal frafalles for studenter som trekker seg etter 1. september/1. februar. Superbruker kan ev. kontakte faktura@oslomet.no om nødvendig. FS-hjelp kjører rutine for sletting av fakturadetaljer rett etter 1. september/1. februar.

 • slette alle undervisnings- og eksamensmeldinger for det aktuelle programmet for inneværende semester og frem i tid.

 • send beskjed til opptak@oslomet.no. Det er viktig at det sendes beskjed fram til 1.oktober/15. februar, slik at studentene ikke blir gjenopprettet hvis det kjøres automatiske rutiner. Merk e-posten Trukket student + studienavn + fødselsnummer eller stud.nr. + navn på student.

Etterfylling

Ved førstegangsbestilling av etterfylling må dere samtidig oppgi en kontaktperson på studiet. Kontaktpersonen blir oppgitt til søkeren i forbindelse med tilbud om studieplass.

I NOM kjøres det første aktuelle etterfyllingsopptaket etter studiestart torsdag 13. august – frist for å bestille nye tilbud er samme dag kl. 10.00. Etterfyllingsopptak kjøres tirsdag og torsdag hver uke fra torsdag 6.august. Siste opptakskjøring i regi av Samordna opptak er torsdag 10. september. Det kan imidlertid fortsatt tas inn nye studenter etter denne datoen.

I LOK kjøres etterfyllingsopptak ved behov.

Dette må fakultetene gjøre ved etterfylling:

 • Gi beskjed til opptak@oslomet.no når det ønskes etterfylling og hvor mange nye tilbud som skal sendes
 • Merk e-posten med Etterfylling + Studienavn
 • Ved førstegangsbestilling må også kontaktperson oppgis

Søkers svarfrist er normalt fem dager i NOM og en uke i LOK, enkelte ganger kortere. OBS: Det vil kunne ta opptil en uke fra søker blir student. Fakultetene vil dermed kunne oppleve at studenter ikke er opprettet som student i FS, selv om de har fått bekreftet studieplass. Pinkodebrev sendes automatisk ut på e-post når søkerne opprettes som studenter.

Vi minner om at etterfylling kun skjer etter de rangerte ventelistene. Vi presiserer at det ikke skal opplyses til søkere hvor mange plasser et studium etterfylles med. Det er ulike ventelister utfra kvoter.

Det har ingen hensikt at søkere på venteliste møter opp ved studiestart eller henvender seg til OV for å få tildelt en eventuell ledig studieplass. Alt skjer skriftlig via nettsøknaden. Ved spørsmål kontakt OV.

Dersom fakultetene ønsker å komme i kontakt med nye studenter raskt, kan de få kontaktinfo fra OV.

Reservert studieplass

Alle henvendelser om reservert studieplass (utsettelse til neste år) skal oversendes opptak@oslomet.no. Søknadene behandles av OV. Merk e-posten Reservert studieplass.

Skifte av studiested/ studium

Styret i Samordna opptak har bestemt at det ikke er anledning til å skifte studium eller studiested. Dette gjelder også mellom studium på samme studiested eller innen samme fakultet, inkludert skifte mellom fulltids- og deltidsstudium. (Overflytting til annet studiested vil kun være aktuelt etter å ha fullført minst første studieår. Dette behandles av fakultetene).

I LOK må det vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Politiattest – gjelder kun for enkelte studier

Nye studenter får informasjon i tilbudsbrevene om kravet til politiattest.

https://student.oslomet.no/politiattest

Lurer du på noe?

Ved spørsmål kan du kontakte OV via epost: opptak@oslomet.no
eller på telefon (67 23) 50 50 mandager, onsdager og fredager kl. 12.00-14.00.

Slik søker du 

Save

Kontakt


chatbot-portlet