Rutine for vurdering av utenlandsk utdanningsdokumentasjon | Opptak og utenlandsk utdanning - Ansatt

Kontakt

Kontakt

Rutine for vurdering av utenlandsk utdanning

Rutine for vurdering av utenlandsk utdanning

Rutinebeskrivelse for vurdering av utenlandsk utdanningsdokumentasjon.

Last ned en mer omfattende rutinebeskrivelse med eksempler på PDF her.

1. Om tjenesten

Seksjon for opptak og veiledning (OV) bistår alle fakulteter med vurdering av utenlandsk utdanningsdokumentasjon i forbindelse med faglige vurderinger og opptak.

Vurderingen som tilbys er (1) en sammenligning av den utenlandske utdanningen med norsk høyere utdanning og (2) en troverdighetsvurdering av dokumentene. Denne vurderingen benyttes som et grunnlag for den faglige vurderingen som gjøres ved fakultetene.

Vurderingen er en kun en tjeneste for vurdering av den utenlandske utdanningen og erstatter ikke saksbehandlingen ved fakultetene. Vedtaksmyndighet i aktuelle sakstyper ligger hos fakultetene.

1.1 I hvilke saker gjør OV vurderinger?

OV gjør vurderinger i studieadministrative saker som gjelder:

 • Innpassing (fritak/godskriving)

Gjelder i saker hvor studenter søker om innpassing av tidligere utdanning i utdanningen de gjennomfører ved HiOA.

 • Lokalt opptak

Gjelder alt lokalt opptak som ligger til fakultetene.

 • Faglig godkjenning av jevngodhet

Gjelder søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved HiOA.

 • Rådgiving om autorisasjon

Gjelder saker hvor eksterne etater har avtale med HiOA om rådgiving/anbefalinger i enkeltsaker; avtale mellom Fakultet for helsevitenskap og Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK).

2. Bestill vurdering

Vurdering bestilles ved å sende e-post til opptak@oslomet.no. For å gjøre det lettere for oss å sortere saker ber vi dere om å skrive «UTL-vurdering» først i emnefeltet, og deretter type sak og land.

Send én e-post per sak.

E-posten må inneholde saksnummer i Public360 og studentnummer/saksnummer i FS avhengig av hvilket verktøy fakultetet bruker for saksbehandlingen. OV er avhengig av å ha tilgang til saken eller dokumentene som skal vurderes.

Søknader om faglig godkjenninger kommer direkte til OV. OV gjør vurdering av den utenlandske utdanningen og kommuniserer med søker om komplementering av dokumentasjon hvis nødvendig. Aktuelle saker blir sendt til fakultet for faglig vurdering. Den faglige vurderingen må inneholde begrunnelse, vedtak, ev. anbefaling og være signert. Vurderingen sendes til OV som ekspederer saken.

3. Forutsetninger for vurdering

Generelt er det en forutsetning for en best mulig vurdering at saken blir videresendt så tidlig som mulig i saksbehandlingen. Enkelte saker kan ta noe lengre tid, og ved eventuelle mangler av dokumentasjon e.l. er det viktig å få gitt rask tilbakemelding om dette til søker. I enkelte tilfeller vil vi også be søkere om å fremvise den originale dokumentasjonen.

3.1 Krav til dokumentasjon

Det er viktig at søkere får informasjon om hvilken dokumentasjon som kreves så tidlig som mulig, og helst før de søker. I våre vurderinger ser vi etter at søkers utdanningskronologi er sammenhengende og sannsynlig. Det er derfor nødvendig å kreve dokumentasjon for utdanning utover utdanningen som skal vurderes. Etterspør følgende dokumentasjon før saken sendes til OV:

 • Vitnemål og karakterutskrifter fra videregående utdanning: Kreves for alle sakstyper.
 • Vitnemål og karakterutskrift for bachelorutdanning eller utdanning på bachelornivå: Kreves for alle sakstyper.
 • Vitnemål og karakterutskrift for masterutdanning eller utdanning på masternivå: Kreves fra alle søkere som har det.
 • Test i engelsk: Kreves for opptak hvor det er krav om engelsk.
 • Kopi av pass eller ID-kort: Kreves i saker om vurdering av jevngodhet.
 • Dokumentasjon av navneendring: Kreves fra søkere som har endret navn.
 • Oversettelser: Kreves alltid når originaldokumentasjon er på annet språk enn skandinavisk eller engelsk.
 • Læreplaner, Diploma Supplement eller annen tilleggsdokumentasjon: Kreves av de som søker innpassing eller faglig godkjenning av jevngodhet.
3.1.1 Krav til dokumentasjon for søkere fra visse land

Vi har spesielle krav om dokumentasjon for søkere med utdanning fra visse land. Komplett liste over land og krav på engelsk ligger på våre nettsider - se det nederste punktet.

Nettsiden ligger under opptaks-sidene, men gjelder generelt for vurdering av utenlandsk utdanningsdokumentasjon. Sidene oppdateres, så vi oppfordrer å lenke til siden fremfor å kopiere.

3.2 Søknads- og vedleggsskjema

I sakstyper der søkere skal fylle ut søknads- eller vedleggsskjema er det en fordel at søkerne selv fyller ut en oversikt over utdanning de har dokumentert og når de har tatt denne.

Fakultetene må selv sørge for å få nødvendige felter inn i sine skjemaer. Dette gjelder i all hovedsak innpassingssaker og opptak. Det kan gjerne spesifiseres at det kun er søkere med utdanning fra utlandet som må dokumentere videregående skole.

Avkryssing for om søker tillater at vi kontakter læresteder må også være med.

3.3 Vurdering av utenlandsk utdanning i innpassingssaker

Alle innpassingssaker skal registreres i godkjenningsmodulen i FS. Saker med utenlandsk utdanning overføres til GAUS. En forutsetning for at HiOA skal kunne generere kompetanse om vurderingssaker og dele denne med resten av sektoren er at vi registrerer data av god kvalitet i FS/GAUS. Det er derfor viktig at registrering i FS gjøres i overenstemmelse med Sjekkliste for godkjenningssaker og data til GAUS .

Følgende standard gjelder for HiOA:

1)      I merknadsfelt i Godkjenningssak samlebilde : Legg inn begrunnelser og vurderinger. Mal for merknadstekst (inntil 4000 tegn):

SØKERS UTDANNINGSLØP

[Sett inn tekst fra «utdanningsløp» i rapport fra OV (Se punk 1.2)]

VURDERING AV INNPASSING

[Beskrivelse av vurderingen som er gjort; begrunnelse og vedtak.]

VURDERINGSGRUNNLAG

[Enkel liste over dokumenter vurderingen er gjort på grunnlag av, også de som ikke overføres til GAUS.]

2)      I dokumentfanen i Godkjenningssak samlebilde : Her kommer alle dokumentene som ligger i studentens dokumentarkiv opp. Dokumenter som inngår i godkjenningssaken hakes av i «inngår i sak». På utdanningsdokumenter (vitnemål/diplom, karakterutskrifter og ev. oversettelser) settes en «J» slik at disse blir overført til GAUS

3)      I merknadsfelt i Person eksternstudium : Legg inn merknader om de enkelte eksterne studiene for studenten. Mal for merknadstekst (inntil 4000 tegn):

VURDERING AV UTDANNINGSNIVÅ

[Sett inn tekst fra «utdanningsnivå» i rapport fra OV]

VURDERING AV OMFANG

[Sett inn tekst fra «omfang» i rapport fra OV]

VURDERING AV KARAKTERNIVÅ

[Sett inn tekst fra «karakternivå» i rapport fra OV]

VERIFISERT: [J/N]

3.4 Vurdering av utenlandsk utdanning i Ph.d.-opptak

I tillegg til vurdering fra OV, bruk NOKUTs « turbovurdering». Kopi av rapport fra NOKUT sendes til OV. Dette for å kvalitetssikre egne vurderinger.

3.5 Rådgivningssaker

I rådgivningssaker fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) og andre avtale-partnere forholder vi oss kun til dokumentasjon HiOA får oversendt. I slike saker tilbyr vi ikke troverdighetsvurdering.