Rutine for tjenestekjøp - Tilsatt

Rutine for tjenestekjøp

Rutine for tjenestekjøp

Både behovshaver, bestiller og leverandør har oppgaver i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. Her er noen punkter som er spesielle for tjenestekjøp:

Behovshaver

 • Kontakter bestiller og undersøker om det finnes rammeavtale for ønsket tjeneste.
 • Innhenter tilbud fra avtaleleverandør dersom det finnes rammeavtale. Hvis det ikke foreligger avtale, kontakter behovshaver bestiller for å avklare hvem som innhenter tilbud fra minst tre leverandører.
 • Innhenter forhåndsgodkjenning fra leder med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).
 • Avklarer med økonomimedarbeider eller leder om hvilken arbeidsordre som skal benyttes (hvor kjøpet skal belastes).
 • Melder inn behov via «Min bestilling» etter å ha fått pristilbud fra leverandør. Tilbud fra leverandør eller ferdig utfylt avropskjema med nødvendige opplysninger skal legges ved.
 • Følger med på om ordrebekreftelse kommer fra bestiller slik at man vet at leverandøren har fått bestillingen.
 • Gir beskjed til innkjøper når varen er mottatt så fakturaen kan behandles
 • Holder kontakten med leverandøren under oppdraget og gir beskjed til bestiller når rammen/beløpet for oppdraget er brukt opp og det eventuelt må sendes ny bestilling.

 

Bestiller

 • Behandler saken som kommer i OTRS fra behovshaver.
 • Oppretter bestillingen inn i UBW i.h.h.t. til behov og mottatt pristilbud ved bruk av fritekstbestilling eller lokal katalog. Pris skal være så nøyaktig som mulig.
 • Følger med på om det kommer ordrebekreftelse fra leverandør. Dersom dette ikke kommer, etterlys dette.
 • Sender ordrebekreftelse til videre til behovshaver til informasjon og kontroll.
 • Bestiller foretar varemottak etter dialog med behovshaver og eventuelt med leverandør.
 • Ved delfakturering gjøres varemottak kun for mottatt tjeneste. Dersom resten av tjenesten ikke skal utføres, skal resten av bestillingen stenges i UBW.
 • Bestiller følger med på om faktura har kommet.
 • Ved prisavvik på faktura i forhold til bestilling, må innkjøper manuelt behandle fakturaen og kontere avviket.
 • Sender ny bestilling dersom fakturerbart beløp er i ferd med å bli større enn bestillingen.

 

Leverandør

 • Sender ordrebekreftelse til bestiller iht. til bestilling
 • Opplyser om når oppdraget er påbegynt og når det er avsluttet.
 • Opplyser behovshaver eller bestiller når rammen på tilbudet er brukt opp og etterspør ny bestilling fra bestiller dersom det gjenstår mer arbeid på tjenesten.
 • Sender faktura etter utført oppdrag.