Retningslinjer for informasjon på engelsk | Språk og oversettelse | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Retningslinjer for informasjon på engelsk ved OsloMet

Retningslinjer for informasjon på engelsk ved OsloMet

I overenstemmelse med Språkpolitiske retningslinjer for OsloMet er hovedspråket ved OsloMet norsk. Videre skal universitetets internasjonale målgrupper få informasjon på engelsk.

OsloMet skal derfor ha økt fokus på parallellspråklighet og bruk av engelsk i kommunikasjon. Disse retningslinjene bygger videre på Språkpolitiske retningslinjer og skal hjelpe tilsatte med å vurdere hvilken informasjon som skal være på engelsk.

1. Målgrupper for engelsk informasjon ved OsloMet

 • Nåværende og potensielle internasjonale studenter og ph.d.-kandidater (utveksling og gradsstudenter)
 • Nåværende og potensielle internasjonale ansatte ved OsloMet
 • Nåværende og potensielle internasjonale samarbeidspartnere (utdanning, forskning, praksisfelt og arbeidsliv)
 • Internasjonale ansatte ved andre norske universiteter og høgskoler, praksisfelt og arbeidsliv
 • Ekspertkomiteer som skal bedømme OsloMets prosjektsøknader, samt ekspertkomiteer i regi av NOKUT eller andre eksterne instanser
 • Internasjonale interessenter

2. Terminologi og produksjon av tekst

2.1 Utarbeidelse av engelske tekster og kvalitetssikring

OsloMets enheter skal produsere engelske tekster selv. En tekst skal foreligge på engelsk når den er relevant for målgruppen/-ene jf. punkt 1. Den som er ansvarlig for å utarbeide den norske teksten, er også ansvarlig for at det foreligger en engelsk versjon. Om informasjonen kun er relevant for internasjonale målgrupper, er det personen med ansvar for denne informasjonen som skal sørge for at det foreligger en engelsk versjon.

Kvalitetssikring av tekst gjøres av enheten selv og følger samme «linje» som ved produksjon av norske tekster. For publisering på nett gjelder gjeldende innholdsstrategi. Ved behov brukes OsloMets rammeavtale for oversettelse og språkvask.

2.2 Målgruppetilpassing

Innholdet i teksten skal formidles på en klar måte. Utdypende informasjon er ofte nødvendig for målgrupper som ikke har samme referanser som studenter og tilsatte ved OsloMet.

2.3 Konsekvent bruk av engelsk terminologi

For å skape en helhetlig og sammenhengende profil er det viktig å være konsekvente i bruk av engelsk terminologi. OsloMet skal benytte Universitets- og høgskolerådets terminologibase der termer innen UH-sektoren er oversatt fra nynorsk/bokmål til britisk-engelsk og omvendt. Utover dette er det laget en ressursside med oversettelsestips og oversikt over ulike kilder som kan benyttes.

2.4 Universell utforming av tekster

Informasjon på engelsk skal, i likhet med informasjon på norsk, utformes i overensstemmelse med gjeldende krav til universell utforming.

Det finnes tester på nett hvor du kan sjekke om din nettside eller PDF er universelt utformet.

2.5 Skrive for nett

Se Språkrådet sine tips for å skrive for nett, samt generelle skriveråd. Disse rådene skal også følges ved utarbeidelse av informasjon på engelsk.

3. Retningslinjer for digital informasjon

Med digital informasjon mener vi informasjon som publiseres, deles eller sendes elektronisk.

 • Nettsider: Generell informasjon skal være tilgjengelig på norsk og engelsk. Eksempler: eksamensinformasjon, informasjon om arbeidstid og annen statisk informasjon som finnes i menyene på hioa.no, student.oslomet.no, og ansatt.oslomet.no. Informasjon til internasjonale målgrupper som ikke er relevant for norske målgrupper kan publiseres kun på engelsk. Eksempler: Informasjon rettet mot internasjonale studenter og ansatte: Pre-arrival Guide, informasjon om visum, finansiering og lignende.

 • Nyhetssaker: Alle nyhetssaker skal være tilgjengelige på norsk og engelsk.

 • Hva-skjer-saker: Informasjonen skal publiseres på det språket som blir benyttet under arrangementet.

 • Grupper på ansatt.oslomet.no: Grupper som er relevante for alle tilsatte skal ha informasjon på både norsk og engelsk.

 • Ansattprofil: Alle ved OsloMet skal ha sin ansattprofil på både norsk og engelsk.

 • Programplaner: Programplaner med tilhørende emneplaner for alle universitetets gradsstudier og studier på 60 studiepoeng og mer skal utformes både på norsk og engelsk, eventuelt kun på engelsk for studier som i sin helhet gis på engelsk. For øvrige studier skal minimum de deler av programplanteksten som inngår i universitetets digitale studiepresentasjonsside utformes både på norsk og engelsk. Emner som tilbys på engelsk ved behov skal ha emneplan på norsk og engelsk.

 • Forskningsprosjekter: For forskningsprosjekter og andre samarbeidsprosjekter hvor hovedspråket er engelsk, skal en kort beskrivelse av prosjektet på norsk utformes med henvisning til hovedinformasjonen på engelsk. Prosjekter med norsk som hovedspråk skal ha en kort beskrivelse av prosjektet på engelsk, med henvisning til hovedinformasjonen på norsk.

 • Sosiale medier: OsloMet skal bruke både norsk og engelsk i sosiale medier. Dette gjelder alle OsloMets offisielle kanaler og inkluderer også emneknagger (hashtags). Er saken relevant for internasjonale målgrupper, skal innlegget være på engelsk.

 • Emneknagger/hashtags: Gode emneknagger/hashtags må utformes både på norsk og engelsk for å optimalisere søk på OsloMets egne nettsider og treff på disse i eksterne søkemotorer.

 • Filmer: Filmer relatert til formidling, promotering og opplæring skal være tilgjengelig på engelsk når disse også er relevante for internasjonale målgrupper. Dette kan gjøres både i form av teksting og tale.

 • E-post: E-poster som sendes til alle studenter og tilsatte skal inneholde både norsk og engelsk tekst. E-poster som sendes til mindre grupper skal være på det språket som målgruppen bruker, men om det er internasjonale studenter/ansatte i målgruppen skal e-postene også inneholde informasjon på engelsk.

 • Utlysningstekster: Det henvises til Språkpolitiske retningslinjer, avsnittet om krav til språklige ferdigheter for ansatte.

4. Retningslinjer for annen informasjon

Med annen informasjon mener vi muntlig informasjon/kommunikasjon og fysisk informasjon som henges opp eller distribueres på campus.

 • Møter: I møter hvor det er internasjonale deltakere skal informasjonen være på engelsk. 

 • Språk ved større arrangementer: I forbindelse med større arrangementer som f.eks. studiestart og kick-off for tilsatte skal det veksles mellom bruk av engelsk og norsk slik at internasjonale målgrupper også blir ivaretatt.
 • Undervisningsspråk: Henviser til Språkpolitiske retningslinjer, avsnittet om utdanning.
 • Skilting: Henvisningsskilt og informasjonstavler skal gi informasjon på både norsk og engelsk.
 • Fysiske brosjyrer/flyers: Brosjyrer/flyers som er relevante for internasjonale målgrupper skal også produseres på engelsk.

 • Instrukser på møterom/auditorium: Alle instrukser på møterom/auditorium skal være på norsk og engelsk.

 • Informasjonsskriv: Alle informasjonsskriv og oppslag på campus skal inneholde norsk og engelsk tekst.
 • Promotering av OsloMet: Promoteringsmateriale som er relevant for internasjonale målgrupper skal også produseres på engelsk.

Retningslinjene ble godkjent av styringsgruppen for Prosjekt internasjonalisering 31. august 2017.