Retningslinjer for utnevnelse av æresdoktorer ved OsloMet – storbyuniversitetet - Ansatt

Retningslinjer for utnevnelse av æresdoktorer ved OsloMet – storbyuniversitetet

Retningslinjer for utnevnelse av æresdoktorer ved OsloMet – storbyuniversitetet

Retningslinjer for utnevnelse av æresdoktorer

Vedtatt av Universitetsstyret 25. oktober 2018.

 1. OsloMets styre kan tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten. (jf. lov om universiteter og høgskoler § 3-2 (5)). Tildeling av æresdoktorgrad kan bare skje innenfor de fagområder der OsloMet har rett til å gi ordinær doktorgrad. Rektor fremmer forslag om tildeling for styret, på bakgrunn av forslag fra fakultet/senter, eller fra rektor selv.
 2. Tildeling av graden æresdoktor skjer hvert tredje år eller når OsloMets styre finner at et jubileum eller annen anledning bør markeres på denne måten.
 3. Før tildeling skal finne sted, skal fakultet/senter gis anledning til å fremme forslag på to æresdoktorer innen en bestemt frist. Forslagene skal inneholde de foreslåttes personalia, opplysninger om vitenskapelige/kunstneriske arbeider og/eller annen aktivitet som kan ha betydning for vurderingen, samt forslagsstillernes begrunnelse. Listen skal være kjønnsbalansert.
 4. Når styrets vedtak er fattet, skal vedkommende underrettes om vedtaket, med anmodning om å bekrefte at han eller hun aksepterer tildelingen av æresdoktorgraden.
 5. Kreering av æresdoktorer skjer normalt i tilknytning til OsloMets kreeringsseremoni eller et annet festmøte ved institusjonen.
 6. Alle dokumenter som gjelder behandlingen av forslag til æresdoktorer, er unntatt fra offentlighet inntil det tidspunkt da universitetsstyret har truffet sitt vedtak i saken.
 • Vilkår for utnevnelse av æresdoktor ved OsloMet - storbyuniversitetet

  1. Det enkelte fakultet kan foreslå kandidater innenfor sitt faglige ansvarsområde.
  2. Det er ikke noe vilkår at den som utnevnes til æresdoktor, har gjort eller kan forventes å gjøre en innsats spesielt for OsloMet. Imidlertid bør slik innsats, typisk av langsiktig verdi for faglig samarbeid eller nettverksbygging, tillegges vesentlig betydning ved avveiningen mellom flere kandidater, og fakultet/senter bør derfor legge vekt på dette ved valg av kandidater og i begrunnelsen for forslagene.
  3. Ansatte ved OsloMet bør ikke utnevnes til æresdoktor. Det samme gjelder emeriti/ae fra stillinger ved OsloMet.
  4. Ansatte ved norske universiteter og høgskoler bør bare utnevnes når det foreligger særlig gode grunner for det.
  5. Personer som har sin ordinære doktorgrad fra OsloMet, kan bare unntaksvis utnevnes, og bare hvis det alt vesentlige av vedkommende sin innsats ut over doktorgraden har funnet sted utenfor OsloMet.
 • Nominasjonsprosess/Saksbehandlingsprosess

  Rektor initierer prosessen ved å invitere fakultet/senter å fremme forslag på æresdoktorer. Listen skal være kjønnsbalansert. Rektor fremmer forslag om tildeling for universitetsstyret, på bakgrunn av forslag fra fakultet/senter eller fra rektor selv. Forslaget skal følge de vilkår beskrevet i retningslinjene. Skjema for forslag til æresdoktor (.docx) skal benyttes.

  For ytterligere informasjon henvises det til rutine for utnevnelse av æresdoktorer (lenke).  

 • Kreering av æresdoktorer og andre aktiviteter

  Kreering av æresdoktorer skjer i tilknytning til doktorkreeringen eller i et festmøte ved universitetet. Kvelden før æresdoktorkreeringen inviterer OsloMet æresdoktorene til formell middag. Fakultetene/senterne organiserer et faglig opplegg for sin æresdoktor