Retningslinjer for søknader om opptak på ph.d.-program - Ansatt

Retningslinjer for søknader om opptak på ph.d.-program ved OsloMet - storbyuniversitetet

Retningslinjer for søknader om opptak på ph.d.-program ved OsloMet - storbyuniversitetet

Fastsatt av studieutvalget ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) 16. oktober 2012.

Vedrørende opptak på ph.d.-program har styret for OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) delegert til doktorgradsutvalget på fakultet/senter å ha ansvaret for:

  • foreta opptak av ph.d.-kandidater
  • godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan

For å få opptak til ph.d.-program må søkeren normalt ha minst femårig grunnutdanning i henhold til krav i forskrift om krav til mastergrad. OsloMet kan stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller prøve før opptak. Det skal normalt søkes om opptak innen 3 måneder etter oppstart av et forskningsprosjekt. For nærmere informasjon om kvalifikasjonskrav, se programplanen til det enkelte doktorgradsstudiet.

Minstekrav til søknadens innhold fremgår av forskrift om graden philosophiae doctor ved OsloMet – storbyuniversitetet § 2-2.

Avgjørelse om opptak

Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden.

Opptaket kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler.

I opptaksvedtaket skal veileder oppnevnes, ansvaret for løsningen av andre behov som er skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden fastlegges med startdato og varighet. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt.

Opptak kan nektes dersom opphavsrettslige avtaler er til hinder for publisering og åpen disputas, de immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at universitetet ikke bør medvirke i prosjektet.

I behandling av søknader om opptak til ph.d.-programmer ved OsloMet skal følgende kriterier vektlegges:

  • formelle krav – forutdanning
  • kvalitet på prosjektbeskrivelsen
  • relevans
  • fremdriftsplan og finansiering

Vurderingskriteriene går i hovedtrekk frem av tabellen under. Det er her skilt mellom fire hovedkriterier i kolonnen til venstre. Alle kriteriene er nødvendige betingelser for opptak.

Vurderingskriterier i behandling av søknad om opptak på ph.d.-programmer ved OsloMet.

Hovedkriterier

Kvalifikasjonskrav

  1. Forutdanning 

Høy faglig standard, normalt dokumentert med gode karakterer, spesielt på hovedfags-/masteroppgaven 

  2. Prosjektbeskrivelse 

Høy kvalitet på prosjektbeskrivelsen, faglig plan for gjennomføring av prosjektet 

  3. Relevans 

Søknaden er klart relevant for fagområdet i doktorgradsprogrammet det søkes opptak til. 

  4. Fremdriftsplan og finansiering 

Prosjektet er gjennomførbart innen en netto tidsramme på tre år. Finansiering må være i orden. Startdato for opptaksperioden er startdato for finansiering. 

Doktorgradsutvalgets vedtak i forbindelse med søknad om opptak på doktorgradsprogram formidles til søker i brev underskrevet av utvalgets leder og sekretær. Hvem som er oppnevnt som hoved- og eventuelt medveileder vil fremgå av vedtaket.

Det inngås skriftlig avtale mellom ph.d.-kandidaten og OsloMet om rettigheter og plikter som kandidat på ph.d.-programmet. Avtalen følger den mal som er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet.