Retningslinjer for opptaksperiode på et ph.d.-program - Ansatt

Retningslinjer for opptaksperiode på et ph.d.-program ved OsloMet - storbyuniversitetet

Retningslinjer for opptaksperiode på et ph.d.-program ved OsloMet - storbyuniversitetet

Fastsatt av studieutvalget for OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) 16. oktober 2012.
  1. Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier. En ph.d.-kandidat kan være opptatt i et ph.d.-program ved OsloMet i inntil seks år fra opptaksdato. Startdato for opptaksperioden er startdato for finansiering. Når tid opptatt i programmet skal beregnes, medregnes ikke lovfestede permisjoner eller avbrudd på grunn av dokumentert sykdom.
     
  2. Forlenget tid i programmet utover normert tid kan innvilges med ett år av gangen, maksimalt tre ganger, på grunnlag av søknad til doktorgradsutvalget ved fakultet/senter. Søknaden bør inneholde en fremdriftsplan og være anbefalt av ph.d.-kandidatens veileder. I tilfeller der veileder ikke anbefaler søknaden, kan dette overprøves av doktorgradsutvalget på fakultetet/senteret. Doktorgradsutvalget kan avslå en søknad om forlenget tid på programmet hvis utvalget mener at progresjonen er for dårlig.
     
  3. En ph.d.-kandidat har rett til 210 timers veiledning inkludert for/etterarbeid i løpet av normert studietid (se programplanen for det aktuelle ph.d.-programmet). Hvis ph.d.-kandidaten ikke blir ferdig innen normert tid, kan det etter søknad gis inntil 40 timers ekstra veiledningstid totalt for den tiden kandidaten er i programmet ut over normert tid.
     
  4. En ph.d.-kandidat som har vært opptatt i programmet i normert tidsperiode, og som har gjennomført opplæringsdelen, men som av ulike grunner har gått ut av programmet, kan likevel levere inn avhandlingen og søke om å få den bedømt etter forskrift om graden ph.d. ved OsloMet – storbyuniversitetet § 2-5 (3).