Retningslinjer for doktorgradsavhandling i profesjonsstudier - Ansatt

Retningslinjer for doktorgradsavhandling i profesjonsstudier

Retningslinjer for doktorgradsavhandling i profesjonsstudier

Doktorgradsstipendiater i profesjonsstudier kan skrive avhandlingen som artikler eller monografi, og forholder seg til egne retningslinjer for avhandlingens utforming.

Dette er anbefalte retningslinjer. I samarbeid med sine veiledere kan kandidaten velge hvordan avhandlingen skal utformes på grunnlag av retningslinjene og om man skal velge monografi eller artikkelbasert avhandling.

 • Retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger

  Hvis du skal skrive en artikkelbasert avhandling, må du lese disse retningslinjene.

  Antall artikler, medforfatterskap og publisering

  Avhandlingen skal bestå av minst tre artikler (herunder også kapittel i antologier).

  Dersom det er medforfatter til en eller flere av artiklene, kan det være grunn til å utvide antallet artikler slik at doktorgradskandidatens selvstendige bidrag og omfattende innsats kommer tydelig frem. I medforfattererklæringen(e) må omfanget av kandidatens selvstendige arbeid komme tydelig frem.

  Doktorgradskandidaten skal være eneforfatter på minst én av avhandlingens artikler. Hvis det kan begrunnes godt, kan dette kravet fravikes.

  Minst én av avhandlingens artikler skal normalt være antatt for publisering ved innlevering. Hvis det kan begrunnes godt, kan dette kravet fravikes.

  Kappen

  Doktorgradskandidaten skal være eneforfatter på kappen. Innledningskapitlet til en artikkelbasert avhandling (kappen) sammenfatter og sammenstiller de problemstillinger, resultater og konklusjoner som legges fram i artiklene, og dokumenterer på den måten sammenhengen i avhandlingen.

  Kappen bør normalt inneholde følgende:

  • innledning
  • tidligere forskning
  • teoretisk rammeverk
  • metodologi
  • kort sammendrag av hver artikkel
  • diskusjon

  Innledning presenterer og begrunner avhandlingens problemstillinger og forskningsspørsmål. I tillegg bør man liste opp titlene på artiklene som avhandlingen bygger på.

  Tidligere forskning plasserer avhandlingen i forskningsfeltet.

  Teoretisk rammeverk gjør rede for valget av teoretisk(e) tilnærming(er). Denne delen kan også gå nærmere inn på teori som er presentert i enkeltartiklene. Det er her viktig å operasjonalisere og konkretisere hvordan teori og sentrale begreper blir brukt videre i avhandlingen.

  Metodologi bør få en sentral plass i kappen siden det ofte gis liten plass til metodedrøftelser i tidsskriftsartikler. Ellers presenteres datainnsamlingsprosessen. Både dataenes kvalitet og arbeidet med å analysere dataene diskuteres.

  Korte sammendrag på én til to sider av hver artikkel er nyttig for å fremheve tråden i avhandlingen. Her bør det også gjøres rede for hvor langt artiklene er kommet i publiseringsløpet.

  Diskusjon og konklusjon svarer eksplisitt på avhandlingens problemstilling og forskningsspørsmål. Her diskuteres både teoretiske implikasjoner av funnene, og hvordan funnene bidrar til eksisterende forskning på feltet. Anbefalinger angående behov for fremtidig forskning er også nyttig.

  Referanselisten som hører til kappen følger etter konklusjonen i kappen. Appendiks skal stå bakerst i avhandlingen, altså etter at artiklene er lagt inn i fulltekst. Eventuelle intervjuguider og spørreskjemaer skal med i appendiks.

  Kappens omfang bør normalt utgjøre 40–80 sider.

 • Retningslinjer for monografi

  En avhandling skrevet som en monografi bedømmes etter samme kriterier som en artikkel basert avhandling. Det betyr at minimumskravene til vitenskapelig kvalitet er identiske. I disponering av selve monografien står kandidaten relativt fritt til hvordan de ulike delene skal skrives. Uavhengig av hvordan man velger å disponere de ulike delene i kapitler, bør monografien inneholde disse komponentene:

  Sammendrag og innholdsfortegnelse

  Avhandlingen skal ha to sammendrag, ett på norsk og ett på engelsk. Sammendragene skal etterfølges av en innholdsfortegnelse for avhandlingen.

  Innledning, formål og problemstilling

  Innledningen presenterer formålet med studien og avhandlingens forskningsspørsmål. Dette kapittelet bør gi leseren den nødvendige bakgrunn for avhandlingen.

  Tidligere forskning

  Avhandlingen bør inneholde en gjennomgang av tidligere forskning, med en presentasjon av kunnskapsstatus på feltet. Kandidaten skal posisjonere sitt eget arbeid i forhold til tidligere forskning.

  Analytisk rammeverk

  Teoretisk rammeverk introduseres der det er relevant, med en operasjonalisering og konkretisering av hvordan teori og sentrale begreper blir brukt videre i avhandlingen.

  Metodologi

  Metodisk fremgangsmåte og etiske forhold ved forskningsprosessen beskrives der det er relevant. Avhandlingen bør inneholde en kritisk refleksjon over studiens gyldighet, pålitelighet og begrensninger.

  Hoveddel – «funn»

  Hoveddelen av monografien presenterer avhandlingens materiale. Dette gjøres ulikt i ulike fagfelt.

  Diskusjon og konklusjon

  Diskusjonen og konklusjonen bør eksplisitt besvare og drøfte studiens overordnede mål (forskningsspørsmål/hypotese). Her diskuteres både teoretiske implikasjoner av funnene, og hvordan funnene bidrar til eksisterende forskning på feltet. Anbefalinger angående behov for fremtidig forskning er også nyttig.

  Litteraturliste

  Litteraturlisten skal være i henhold til standardene som brukes i fagmiljøet.

  Vedlegg - Appendix

  Eventuelle vedlegg skal stå bakerst i avhandlingen. Vedleggene skal inneholde eventuelle forskningsinstrumenter som intervjuguider, observasjonsguider og spørreskjemaer der det har blitt benyttet. Eventuelle forskningsetiske godkjenninger skal også tas med (f.eks. SIKT-godkjenning, informasjonsbrev til deltakere osv.).