Retningslinjer for avhandlingen i ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Ansatt

Retningslinjer for doktorgradsavhandlinger i ph.d.-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

Retningslinjer for doktorgradsavhandlinger i ph.d.-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning

Anbefalt av DGU og godkjent av dekan 28. april 2019.

Kravene til doktorgradsavhandlinger er fastsatt både i § 5-1 i Forskrift om graden philosophiae (ph.d.) ved OsloMet - storbyuniversitetet og i fakultetets beskrivelse av doktorgradsprogrammet.

  •  Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode.
  • Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.
  • Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende større arbeid (monografi) eller av flere mindre arbeider (artikkelbasert avhandling).
  • De fleste av fakultetets avhandlinger er skrevet på norsk eller engelsk. Dersom en ph.d.-kandidat ønsker å skrive avhandlingen på et annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk, må det søkes om tillatelse til dette ved opptak på ph.d.-programmet. Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.
  •  Avhandlingen skal skrives i det til enhver tid gjeldende standardformat som brukes ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. Dette er for å sikre enhetlig design og format når avhandlingen skal trykkes.

Hopp til:

Monografi

Dette er anbefalte retningslinjer. I samarbeid med sine veiledere kan kandidaten velge hvordan avhandlingen skal utformes på grunnlag av retningslinjene.

En avhandling skrevet som en monografi bør normalt være 200–250 sider.

Vanligvis bør monografien inneholde disse komponentene:

Sammendrag og innholdsfortegnelse

Avhandlingen bør starte med et norsk og et engelsk sammendrag på om lag to sider, der den viktigste problemstillingen presenteres klart og tydelig, informasjon om forskningsmetoder blir gitt, og hovedresultatene blir oversiktlig presentert. Sammendragene skal ikke ha sidenummerering og heller ikke inkluderes i innholdsfortegnelsen. Sammendragene skal etterfølges av innholdsfortegnelsen, der sidenummereringen starter, høyrejustert. Etter innholdsfortegnelsen følger en egen liste over vedleggene til avhandlingen.

Innledning, formål og problemstilling

Innledningen presenterer formålet med studien og avhandlingens problemstilling/ forskningsspørsmål. Dette kapittelet bør gi leseren den nødvendige bakgrunn for avhandlingen.

Litteratur review

For å vise at avhandlingen utgjør et betydelig bidrag til faget, skal kandidaten dokumentere kjennskap til kunnskapsfronten på fagfeltet. Avhandlingen skal derfor inneholde en tidligere forsknings del med en presentasjon av kunnskapsstatus på feltet. Denne delen bør ikke bare oppsummere tidligere forskning, men også inneholde en kritisk gjennomgang av forskningen på det aktuelle fagfeltet. Kandidaten skal posisjonere sitt eget arbeid i forhold til tidligere forskning.

Teoretisk rammeverk

Den teoretiske rammen beskriver den overordnede teoretiske tilnærmingen. Det er her viktig å operasjonalisere og konkretisere hvordan teori og sentrale begreper blir brukt videre i avhandlingen.

Metodologi

Metodologi bør få en sentral plass i avhandlingen. Prosessen med utforming og datainnsamling bør beskrives med fokus på transparens, og en diskusjon av kvaliteten på dataene og dataanalyseprosessen bør tas med. Avhandlingen bør inneholde en kritisk refleksjon over studiens gyldighet, pålitelighet og begrensninger. Metodedrøftelsen bør også løfte frem og diskutere etiske forhold ved arbeidet.

Resultater

Resultatdelen skal redegjøre systematisk for hovedfunnene i avhandlingen.

Diskusjon og konklusjon

Diskusjonen og konklusjonen bør eksplisitt besvare og drøfte studiens overordnede mål (forskningsspørsmål/hypotese). Her diskuteres både teoretiske implikasjoner av funnene, og hvordan funnene bidrar til eksisterende forskning på feltet. Kompleksitet og nyanser i funn skal også diskuteres i lys av metodiske, teoretiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger. Anbefalinger angående behov for fremtidig forskning er også nyttig.

Litteraturliste

Litteraturlisten som hører til kappen, følger etter konklusjonen i kappen. Litteraturlisten skal være i henhold til standardene som brukes i fagmiljøet (APA).

Vedlegg

Vedlegg skal stå bakerst i avhandlingen. Vedleggene skal inneholde forskningsinstrumenter som intervjuguider, observasjonsguider og spørreskjemaer. Forskningsetiske godkjenninger skal også tas med (f.eks. NSD-godkjenning, informasjonsbrev til deltakere osv.).

Artikkelbasert avhandling

Dette er anbefalte retningslinjer. I samarbeid med sine veiledere kan kandidaten velge å tilpasse utformingen av avhandlingen på grunnlag av retningslinjene, egne vitenskapelige publikasjoner og evalueringer. Dersom en av artiklene for eksempel er en litteraturgjennomgang, vil dette ha innvirkning på hvordan tidligere forskning på fagfeltet presenteres i kappen. Dersom en av artiklene er en grundig metodeartikkel som dreier seg om sentrale metodespørsmål i prosjektet, vil dette også ha betydning for omfanget og utformingen av metodedelen i kappen.

Antall artikler og status

Avhandlingen skal bestå av minst tre artikler. Hvis veilederne mener at det er nødvendig med flere enn tre artikler av hensyn til avhandlingens omfang og kvalitet, kan det kreves flere. Kapittel i fagfellevurdert bok regnes som en artikkel, men kapitler bør ikke utgjøre mer enn en av tre eller to av fire artikler. Ved innlevering skal artiklene som danner grunnlaget for avhandlingen, være innsendt og tatt til vurdering i et fagfellevurdert tidsskrift. Minst én av artiklene skal være antatt for publisering før avhandlingen innleveres.

Medforfatterskap

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet kan alle delarbeidene (artiklene) som inngår i avhandlingen, være skrevet med medforfattere. Det er en forutsetning at kandidaten er hovedforfatter og har et omfattende faglig ansvar for et flertall av de artiklene som inngår i avhandlingen. Kandidaten skal være førsteforfatter på minst to av artiklene. Kandidaten og veilederen skal følge de normer for medforfatterskap som har bred tilslutning i fagmiljøet og er i tråd med internasjonale standarder. Skjemaet for medforfatterskap skal fylles ut for hver enkelt publikasjon.

Kappe

Kappen skal produseres og skrives av ph.d.-kandidaten alene, men under veiledning. Arbeidet med kappen bør begynne så tidlig som mulig slik at den kan fungere som en disposisjon for arbeidet med avhandlingen underveis. Samtidig er det naturlig at kappen modifiseres underveis i arbeidet i forhold til hvordan form og innhold i artiklene utvikler seg. Fullføring av arbeidet med kappen gjøres normalt i avslutning av stipendiatperioden og gjerne i det siste semesteret. Kappens omfang utgjør normalt 50–90 sider, eksklusive referanser og vedlegg.

Kappen til en artikkelbasert avhandling skal være en vitenskapelig tekst på et høyt akademisk nivå. Den skal gi et helhetlig perspektiv på artiklenes indre sammenheng, samt sammenfatte og sammenstille de problemstillinger, resultater og konklusjoner som legges frem i artiklene. Kappen redegjør for hvor begrepsavklaringer eller utdypinger av ulike tema finnes i avhandlingen. Kappen skisserer og begrunner de teoretiske perspektivene, problemstillingene og konklusjonene i artiklene på en slik måte at enkeltkomponentene i avhandlingen kan forstås som en helhet.

Kappen bør normalt inneholde følgende komponenter:

Sammendrag, innholdsfortegnelse og artikkelliste

Avhandlingen bør starte med et norsk og et engelsk sammendrag på om lag to sider, der den viktigste problemstillingen presenteres klart og tydelig, informasjon om forskningsmetoder blir gitt, og hovedresultatene blir oversiktlig presentert. Sammendragene skal ikke ha sidenummerering og heller ikke inkluderes i innholdsfortegnelsen. Sammendragene skal etterfølges av innholdsfortegnelsen, der sidenummereringen starter, høyrejustert. Etter innholdsfortegnelsen følger en egen liste over vedleggene til avhandlingen og artiklene den bygger på. Det skal fremgå tydelig av listen på hvilket stadium i publiseringsprosessen den enkelte artikkel er.

Innledning, formål og problemstilling

Innledningen presenterer formålet med studien og avhandlingens problemstilling/ forskningsspørsmål. Dette kapittelet bør gi leseren den nødvendige bakgrunn for avhandlingen.

Litteratur review

For å vise at avhandlingen utgjør et betydelig bidrag til faget, skal kandidaten dokumentere kjennskap til kunnskapsfronten på fagfeltet. Kappen skal derfor inneholde en tidligere forsknings del med en presentasjon av kunnskapsstatus på feltet. Denne delen bør ikke bare oppsummere tidligere forskning, men også inneholde en kritisk gjennomgang av forskningen på det aktuelle fagfeltet. Kandidaten skal posisjonere sitt eget arbeid i forhold til tidligere forskning.

Teoretisk rammeverk

Det teoretiske rammeverket beskriver de overordnede teoretiske tilnærmingene som binder enkeltartiklene sammen. Denne delen av kappen kan også gå nærmere inn på teori som er presentert i enkeltartiklene. Det er her viktig å operasjonalisere og konkretisere hvordan teori og sentrale begreper blir brukt videre i avhandlingen.

Metodologi

Metodologi bør få en sentral plass i kappen, ikke minst fordi det ofte gis liten plass til metodedrøftelser i tidsskriftsartikler. Forskningsdesign og datainnsamling bør beskrives her, med fokus på transparens, og en drøfting av kvaliteten på dataene og dataanalyseprosessen bør tas med. Kappen bør inneholde en kritisk refleksjon over studiens gyldighet, pålitelighet og begrensninger. Kappen bør også løfte frem og diskutere etiske forhold ved arbeidet.

Resultater

Resultatdelen, om lag tre sider, skal redegjøre kort og systematisk for hovedfunnene i avhandlingen. Dette skal gjøres på en slik måte at den røde tråden i avhandlingen og den indre sammenheng mellom artiklene er åpenbar.

Diskusjon og konklusjon

Diskusjonen og konklusjonen bør eksplisitt besvare og drøfte studiens overordnede mål (forskningsspørsmål/hypotese). Kappen skal inneholde faglige ajourføringer når det er nødvendig ut fra artiklenes publiseringstidspunkt/tidspunkt for ferdigstillelse. Den bør også komplettere og utdype analysene i artiklene. Kandidaten bør imidlertid ikke introdusere ny empiri som ikke har blitt nevnt tidligere i artiklene. Her diskuteres både teoretiske implikasjoner av funnene, og hvordan funnene bidrar til eksisterende forskning på feltet. Kompleksitet og nyanser i funn skal også diskuteres i lys av metodiske, teoretiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger. Anbefalinger angående behov for fremtidig forskning er også nyttig.

Litteraturliste

Litteraturlisten som hører til kappen, følger etter konklusjonen i kappen. Litteraturlisten skal være i henhold til standardene som brukes i fagmiljøet (APA).

Vedlegg

Vedlegg skal stå bakerst i avhandlingen. Vedleggene skal inneholde alle artiklene i fulltekst, hver med en forside som angir artikkelens publiseringsstatus. Hvis en artikkel er publisert, er det den publiserte versjonen som skal tas med i avhandlingen.

Vedleggene skal deretter inneholde forskningsinstrumenter som intervjuguider, observasjonsguider og spørreskjemaer. Til slutt skal forskningsetiske godkjenninger også tas med (f.eks. NSD-godkjenning, informasjonsbrev til deltakere osv.).