Retningslinje for systematisk HMS-arbeid i linjen | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Kontakt

Kontakt

Retningslinje for systematisk HMS-arbeid i linjen

Retningslinje for systematisk HMS-arbeid i linjen

HMS-retningslinje

Formål

Hensiktsmessig organisering av HMS-arbeidet skal bidra til at OsloMet når sine virksomhetsmål, og sikre at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) er i tråd med lover, forskrifter og interne krav. HMS-arbeidet i universitetets enheter skal organiseres, gjennomføres og dokumenteres i tråd med internkontrollforskriftens krav. Det systematiske HMS-arbeidet skal være forebyggende og skadebegrensende og legge til rette for et aktivt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Omfang

Retningslinjen omfatter hele virksomheten, alle enheter på alle nivå og all aktivitet i regi av OsloMet.

Der det er flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass skal det være avtalt hvilken arbeidsgiver som er hovedbedrift med samordningsansvar for HMS-arbeidet.

Ansvar

Linjeleder skal sørge for at HMS-arbeidet organiseres på en hensiktsmessig måte ved at

 • retningslinjen blir iverksatt og fulgt opp
 • det systematiske HMS-arbeidet er planlagt organisert, gjennomført og dokumentert i tråd med interne regler og myndighetskrav

Linjeleder har samme ansvar overfor studentene, som overfor de ansatte, når studentene arbeider i laboratorier og/eller verksteder.

Linjeleder kan delegere oppgaver, men ikke ansvar.

Krav til enhetens systematiske HMS-arbeid

Linjeleder skal innenfor sitt ansvarsområde sørge for

 • at det foreligger skriftlig oversikt av delegerte HMS-oppgaver
 • at det foreligger en oversikt over all aktivitet, og hvilke lover, forskrifter og interne regler som regulerer aktivitetene
 • at det utarbeides lokale rutiner der dette er påkrevd, og at disse følges opp
 • at sentrale retningslinjer og rutiner gjøres kjent og følges opp
 • at enhetens HMS-arbeid koordineres med eventuelle andre arbeidsgivere gjennom samordningsavtaler (arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, aml § 2-2)
 • å holde seg oppdatert og tilegne seg nødvendig kunnskap innen HMS, jfr. aml § 3-5
 • at ansatte og studenter får nødvendig opplæring og har tilstrekkelig HMS-kompetanse for å utføre arbeidet på en trygg og forsvarlig måte
 • at alle som har til oppgave å lede eller kontrollere andre (arbeidsledere) har nødvendig opplæring (aml § 3-2(1) b))
 • opplæring av nyansatte
 • forebyggende brannvern og beredskapsarbeid innen egen enhet
 • tilrettelegging for gravide arbeidstakere og for arbeidstakere med spesielle behov
 • arbeidsplassvurderinger og anskaffelse av nødvendige kontortekniske hjelpemidler (aml § 4-5 (2) og arbeidsplassforskriften kapittel 2)
 • at utfordringer knyttet til HMS systematisk identifiseres, registreres og forbedres, og at kartlegginger og risikovurderinger blir gjennomført og fulgt opp (aml § 3-1 og internkontrollforskriften)
 • at HMS-relaterte avvik, nestenulykker og ulykker blir fulgt opp og at avvik lukkes (aml § 3-1 og internkontrollforskriften)
 • at det utarbeides handlingsplaner i tråd med lokale utfordringer og overordnede HMS-mål og at det rapporteres om enhetens HMS-tilstand i tråd med universitetets rapporteringsrutiner
 • årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll) i samarbeid med verneombud og involvering av arbeidstakerne i forbedringsarbeidet (aml § 3-1 og internkontrollforskriften)
 • løpende kontakt med enhetens verneombud, ansatte og studenter i HMS-saker og bidra til at ansatte medvirker i det systematiske HMS-arbeidet (aml § 4-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 2)

Arbeidsleders rolle og oppgaver

Arbeidsleder er arbeidstakere som har til oppgave å planlegge undervisning i laboratorier og verksteder og veilede studenter i det praktiske arbeidet (aml § 2-3 (3)).

Arbeidsleder skal

 • planlegge for sikkert arbeid
 • føre kontroll med studentenes ivaretakelse av egen sikkerhet
 • melde avvik i laboratoriet eller verkstedet når studenter er involvert
 • utføre øvrige delegerte oppgaver

Krav til HMS-dokumentasjon

OsloMet skal på alle nivå skriftlig dokumentere

 • målsetting for HMS-arbeidet
 • ansvar og oppgavefordeling
 • HMS-opplæring
 • kartlegginger og risikovurderinger
 • handlingsplaner
 • avvikshåndtering
 • årlig gjennomgang enhetens systematiske HMS-arbeid (internkontroll).