Registerdata - Ansatt

Registerdata

Registerdata

Microdata.no gir mulighet for rask og enkel tilgang til bruk av registerdata fra Statistisk sentralbyrå. Tjenesten gjør det mulig å forske på individdata, uten at man ser personopplysningene.
 • Ny avtale med microdata.no signert

  Ny avtale for bruk av microdata.no er signert mars 2024. Les mer under for hvordan du få tilgang.

SSB låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.     

I microdata.no gjøres registerdata tilgjengelig på en måte som gjør at:

 • det ikke lenger er nødvendig å søke om konsesjon eller dispensasjon fra dataeier for å få tilgang gjennom det anonymiserende grensesnittet
 • SSB ikke behøver å legge til rette datasett etter bestilling; forskeren legger selv til rette de data en vil bruke gjennom grensesnittet

Slik får du tilgang

Microdata.no vil kunne tilbys OsloMets forskere, Ph.d.-kandidater og studenter på masternivå. 

Fra og med mars 2024 gjelder følgende:

 • Brukere som ikke har vært aktive siste 18 måneder er deaktivert og må kontakte den som er microdata-ansvarlig ved egen enhet for å aktivere sin bruker på nytt.
 • Har ikke din organisatoriske enhet en microdata-ansvarlig, så kontakt it-servicedesk@oslomet.no
 • Microdata-ansvarlig ved den enkelte enhet/senter som skal administrere tilgangene får rollen 'brukeradministrator', men disse må aktiveres på nytt fra og med mars 2024

Registre det er tilgang til

Microdata.no hadde ved lansering (mai 2018) opplysninger om 10.215.453 personer, alle som har eller har hatt fødselsnummer i Norge siden 1964.

Registre det er tilgang til gjennom microdata.no:

 • Folkeregisteret
 • Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)
 • Selvangivelsesregisteret
 • Arbeidsmarkedsdata
 • Forløpsdatabasen FD-Trygd

Dette er registre SSB har behandlingshjemmel for (innsamlet med hjemmel i Statistikkloven).

Microdata.no inneholder komplette, umodifiserte data der direkte personidentifikasjon er slettet. Personvernet ivaretas gjennom et “anonymiserende grensesnitt” som gir tilgang til bearbeiding og analyse av dataene, men hvor man ikke kan se eller få kjennskap til personopplysningene.

Analyser

Tilgangen gjelder samtlige variabler som er gjort tilgjengelig i systemet, og man trenger ikke søke tilgang til spesifikke variabler på forhånd.

Analysemiljøet tilbyr avansert databearbeidingsfunksjonalitet, deskriptiv analyse, aggregering, lineær regresjonsanalyse, logistisk regresjon, etc. Panelmetoder blir faset inn relativt snart.

Den teknologiske løsningen legger ingen begrensninger for hvilke analyser som kan støttes, men all funksjonalitet som fases inn må gjennom tester, vurderinger og eventuelle konfidensialiserende tiltak først.

Flere analysemuligheter er på vei.

Begrensninger

 • Forskere kan ikke se på eller laste ned data
 • Forskere kan ikke benytte egne statistikkpakker eller -biblioteker
 • Det er ikke mulig å koble på egne data
 • Utvalget statistiske analyser er begrenset (men vil utvides)
 • All output er gjenstand for konfidensialitetssikring. Metodene er beskrevet i Appendix C i brukermanualen.

Tradisjonelle statistikkpakker og -verktøy som Stata, SAS, SPSS, R, Python, etc, er ikke kompatible med anonymiseringsmodellen som er valgt i tjenesten, hvor bearbeiding og analyse utføres i et kontrollert miljø som gjør det mulig å sikre datakonfidensialiteten gjennom hele analyseprosessen.

Veiledninger