Prioriteringsrådet - Ansatt

Prioriteringsrådet 

Prioriteringsrådet 

OsloMet har behov for å gjøre helhetlig prioritering av utviklingsbehov i sitt digitale tjenestetilbud. Utvikling av tjenester vil ofte være avhengig av knappe ressurser – både arbeidskraft og finansiering. Prioriteringsrådet skal ivareta en helhetlig vurdering av utviklingsbehovene på tvers av tjenesteområder. 
 • Mandat for prioriteringsrådet

  Formål

  Prioriteringsrådet er OsloMet-ledelsens rådgivende organ for digital tjenesteutvikling. OI-direktør leder prioriteringsrådet og har beslutningsmyndighet. Prioriteringsrådet skal behandle problemstillinger og komme frem til innstillinger til beslutning. Prioriteringsrådets beslutninger skal fattes innenfor de til enhver tid gjeldende rammer for budsjett og bemanning. OI-direktør løfter ved behov beslutninger til rektor eller universitetets ledermøte (ULM).

  Porteføljen av digitale tjenester på OsloMet er under kontinuerlig utvikling og det er behov for beslutninger om prioritet, ressursbruk og økonomi.

  Målet med prioriteringsrådets arbeid er at OsloMet skal optimalisere sin digitale tjenesteutvikling med best mulig bruk av sine ressurser.

  Slik arbeider prioriteringsrådet

  Prioriteringsrådet møtes annenhver måned eller hyppigere ved behov.

  Rådet har et sekretariat som sørger for tilgjengeliggjøring av og oppdatert status på porteføljen, forbereder møtene, sender ut saksdokumenter og skriver innstilling.

  Agenda og sakspapir sendes senest fem virkedager før møtet.

  Medlemmer og tjenesteeiere kan fremme saker til sekretariatet.

 • Medlemmer i Prioriteringsrådet

  • OI-direktør (leder)
  • Fakultetsdirektør HV 
  • Fakultetsdirektør LUI 
  • Fakultetsdirektør SAM 
  • Fakultetsdirektør TKD 
  • Administrasjonsdirektør SVA 
  • Hovedtillitsvalgt (I innværende periode: Ingvild Nordang, NTL)
  • Studentrepresentanter (I inneværende periode; Amalie Fadler Opdal og Bendik Kaurin Evertsen )
  • IT-direktør
  • Økonomidirektør 
  • HR-direktør 
  • Utdanningsdirektør 
  • Forskningsdirektør

  Andre berørte tjenesteeiere kan møte ved behov.

  Sekretariatsfunksjonen ledes av økonomiavdelingen. 

 • Møtedatoer 2024

  • 24. januar
  • 14. februar
  • 8. mars
  • 19. april
  • 18. juni
  • 29. august
  • 30. oktober
  • 12. desember
 • Prioriterte tiltak

  Innføring av nasjonalt vitenarkiv

  Det etableres en felles nasjonal løsning for forskningsinformasjon og vitenarkiv (sikt.no). Tjenesten gir oversikt over norsk forskning, gjør publikasjoner åpent tilgjengelig og tilrettelegger for gjenbruk av metadata. Det nasjonale prosjektet er i sluttfase, med estimert utrulling ved OsloMet høst 2024.

  Dataverse

  OsloMet har tatt i bruk Surveybanken, men mangler per i dag infrastruktur for arkivering og tilgjengeliggjøring av andre typer forskningsdata i henhold til FAIR-prinsippene. Dataverse er et alternativ for forskere der andre datalagringsløsninger ikke er åpenbare (dataverse.no) (fagspesifikke eller Sigma2) Løsningen tilgjengeliggjøres ved OsloMet tidlig høst 2024.

  Strømming av programvare for studenter (konseptfase)

  Tiltaket er en oppfølging av spesialromprosjektet og utreder muligheter (inkludert kost/nytte) ved å erstatte PC-rom med en løsning for strømming av programvare. Det vil si at programvare startes fra en nettside og kjøres direkte på ansattes og studenters PC, uten at de trenger å installere den på sine egne datamaskiner eller bruke stasjonære PC-er på PC-rom.

  Sjekk prosjektstatusen til strømming av programvare for studenter (sharepoint.com).

  HR-kjerne

  I dag er ansattdata lagret fragmentert og ofte utilgjengelig for ledere, både når det gjelder format og plassering. Det aller meste er lagret som dokumenter og lagret i «personlige og private arkiver» og ustrukturert informasjon. Det mangler også gode retningslinjer for lagring, overføring og oppbevaring av ansattdata generelt.

  Hensikten med tiltaket er å kunne tilby bedre HR-tjenester for ansatte gjennom å anskaffe og innføre en HR-kjerne-løsning som samler, strukturerer og tilgjengeliggjør ansattdata. Dette vil gi oss mulighet til å effektivisere prosesser og legger til rette for datadrevet, strategisk kompetanseutvikling og bemanningsplanlegging. Anskaffelsesprosessen er i gang, med planlagt avtaleinngåelse i løpet av året.

  Sjekk prosjektstatusen til HR-kjerne (sharepoint.com).

  Rekrutteringsløsning

  OsloMets avtale på rekrutteringsløsning utgår og OsloMet vil ta i bruk ny sektoravtale på rekrutteringsløsning. Avtaleinngåelse i sektoren forventes sommeren 2024, og implementering hos OsloMet vil skje i etterkant.

  Stoffkartotek

  Tiltaket skal erstatte dagens stoffkartotek (samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten) med en ny digital sektorløsning – Workplace Safety (sikt.no). Implementering av Workplace Safety ved OsloMet er skissert til senhøsten 2024.

  Identitet- og tilgangsstyring (IAM)

  Tiltaket skal videreutvikle og forbedre tjenestene knyttet til identitet- og tilgangsstyring ved OsloMet for å håndtere kompleksiteten i tjenestene og ivareta nye og strengere krav til tilgangs- og adgangskontroll.

  Sjekk prosjektstatusen til IAM (sharepoint.com).

  En publiseringsløsning (konseptfase)

  I dag bruker OsloMet to publiseringsløsninger (CMS) på våre tre hovednettsteder: oslomet.no bruker Ibexa, og ansatt.oslomet.no og student.oslomet.no bruker Liferay.

  Tiltaket utreder muligheter for én felles publiseringsløsning som kan redusere risiko for kritiske feil, gi mulighet for kontinuerlig videreutvikling av nettsidene og tilhørende tjenester og mer effektiv ressursbruk.

  Sjekk prosjektstatusen til en publiseringsløsning (sharepoint.com).

  Bestillingsportal (konseptfase)

  Tiltaket skal utrede fremtidens bestillingsportal for å kjøpe av varer og tjenester ved OsloMet. Konseptfasen skal etter planen starte høst 2024.

  Emnekalkulator

  Det skal utvikles en emnekalkulator i Styringsportalen som vil gi OsloMet Innsikt i ressursbruk per emne og program og som kan gi grunnlag for bedre utnyttelse av undervisningsressurser og mulighet for å estimere og simulere ressursbruk for mulige emner og programmer.

  Sjekk prosjektstatusen til emnekalkulator (sharepoint.com).

  Felles KI-tjenester (konseptfase)

  OsloMet har allerede etablert flere felles KI-tjenester og utreder nå muligheten til å ta i bruk Microsoft 365 Copilot. Her avventer OsloMet resultater fra NTNUs samarbeid med Datatilsynet (ntnu.no) for å håndtere personvern og informasjonssikkerhet på tilstrekkelig god måte. 

  Tjenesteplattform - nye tjenester

  OsloMet har anskaffet ServiceNow som en plattform for å utvikle sammenhengende administrative tjenester for studenter, ansatte og eksterne. ServiceNow skal på sikt erstatte OTRS og gjøre OsloMet i stand til å utvikle tjenester som gir bedre flyt og oversikt.

  Tiltaket skal bidra til å bygge kapasitet og kompetanse på ServiceNow og utvikle nye tjenester på plattformen.