Personvernerklæring for Felles studentsystem (FS) | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Personvernerklæring for Felles studentsystem (FS)

Personvernerklæring for Felles studentsystem (FS)

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan OsloMet håndterer dine personopplysninger i det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS), dersom du er søker, student, tidligere student eller ph.d.-kandidat.

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Innhold

 1. Hva regnes som personopplysninger?
 2. Kort om det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS)
 3. Formålet med og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i FS
 4. Hvilke personopplysninger blir behandlet i FS og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
 5. I noen tilfeller utfører vi automatisk saksbehandling
 6. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
 7. Vi utleverer dine personopplysninger til andre
 8. Sikkerheten rundt dine personopplysninger
 9.  Dine rettigheter
 10. Kontakt

1. Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, jf. GDPR artikkel 4 nr. 1. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning er om opplysningene kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Opplysninger som alene ikke kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor de forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning hvis de indirekte identifiserer en person. Eksempler på personopplysninger om deg som blir registrert og behandlet ved OsloMet er navn, bilde, kontaktinformasjon, undervisnings- og eksamensmeldinger, karakterer og oppnådde grader.

2.  Kort om det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS)

Felles Studentsystem (FS) er et studieadministrativt system utviklet for universiteter, vitenskapelige høgskoler, og statlige høgskoler. Systemet er også tilgjengelig for private høgskoler. Når du søker om opptak og studerer ved OsloMet vil dine personopplysninger bli registrert, behandlet og lagret i FS.

En rekke applikasjoner er knyttet til det studieadministrative systemet FS. Det betyr at data som registreres i disse applikasjonene også lagres i FS. Data i FS rapporteres i ulike sammenhenger til en rekke parter/virksomheter

3. Formålet med, samt rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i FS

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i FS er å ivareta dine rettigheter som søker, student, doktorgradskandidat eller kursdeltaker og å oppfylle OsloMets oppgaver og plikter etter universitets- og høyskoleloven.

Det er nødvendig for OsloMet å behandle personopplysningene dine slik at OsloMet eksempelvis kan

 • behandle din søknad om opptak til studier/eksamen/kurs
 • utføre nødvendig administrasjon rundt dine studier og deg som student
 • dokumentere dine utdanningsresultater

Rettslig grunnlag

Behandlingen hjemles i universitets- og høyskoleloven, § 4-15 og personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e, jf. nr. 3 bokstav b. Behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet, og for å oppfylle og overholde bestemmelser i universitets- og høyskoleloven. I enkelte tilfeller har OsloMet også valgt å supplere det rettslige grunnlaget med samtykke-erklæringer for behandlingen av enkelte opplysningstyper.

4. Hvilke personopplysninger blir behandlet i FS?

Per i dag blir det ikke lagret eller behandlet sensitive personopplysninger om deg i FS.

Følgende personopplysninger kan bli behandlet i FS: profilinformasjon (slik som ditt navn, fødselsnummer/D-nummer/S-nummer (11 siffer), kjønn, kontaktinformasjon, informasjon om din bakgrunn, morsmål, foto), søknadsinformasjon, samtykker du har gitt, status (slik som oppholdstillatelse og politiattest der det er relevant), semesterregistreringsinfo, fakturainformasjon og informasjon om studier og kurs.

Personopplysningene dine kan hentes fra

 1. Deg selv via Søkerportalen til Samordna opptak
 2. Deg selv via Søknadsweb
 3. Deg selv via EVUweb
 4. Deg selv via Studentweb
 5. Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)
 6. Andre universitet/høgskoler
 7. Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR)
 8. Andre personer som registrerer deg i EVUweb
 9. Andre personer som registrerer deg i Nomination
 10. Saksbehandlere ved OsloMet
 11. Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)
 12. Lånekassa
 13. Digitale eksamenssystem
 14. Fagpersonweb
 15. Brukeradministrativt system
 16. Institusjonens økonomisystem

Frivillige registreringer

 • Deg selv via Søkerportalen til Samordna opptak (SO)
 • Deg selv via Søknadsweb
 • Deg selv via EVUweb
 • Deg selv via Studentweb

Det er frivilling for deg å registrere personopplysninger i Søkerportalen til Samordna opptak, Søknadsweb, EVUweb og Studentweb, men uten personopplysningene dine kan det være at vi ikke får behandlet søknadene dine. I Søkerportalen til Samordna opptak, Søknadsweb og EVUweb kan du registrere informasjon om deg knyttet til søknader på studier/påmelding til kurs. I Studentweb kan du registrere informasjon om deg knyttet til søknader på studier, informasjon om din bakgrunn, oppmelding til undervisning og eksamen, søknader, dokumenter du laster opp. Disse opplysningene kan være nødvendige for at vi skal få behandlet dine søknader og at du skal kunne studere ved OsloMet.

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Hvis du søker om opptak til OsloMet via Søknadsweb, kan du samtykke til at vi kan hente inn personopplysninger på deg fra Nasjonal vitnemålsdatabase. Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. Hvis du gir ditt samtykke henter vi ditt navn, fødselsnummer (11 siffer), navn på skole, fag og karakterer.

Andre universitet/høgskoler

Hvis du søker om opptak til OsloMet, og har oppnådd resultater ved et annet universitet/høgskole som også benytter FS, kan du samtykke til resultatutveksling. Hvis du gir ditt samtykke kan en saksbehandler hente inn alle dine resultater fra alle institusjoner i Norge som bruker FS. Det vil i praksis si de fleste universiteter og høgskoler i Norge, bortsett fra Handelshøyskolen BI. Vi henviser til institusjonens personvernerklæring for mer informasjon om behandling av dine personopplysninger.

Hvis en norsk utdanningsinstitusjon har fattet vedtak om sanksjon(er) for deg som også gir virkning for ditt søker-/studentforhold ved andre norske utdanningsinstitusjoner (med hjemmel i universitets- og høgskolelovens §§3-7(8), 4-8(1) til (3) eller 4-10(3)), vil OsloMet gjennom RUST motta personopplysninger om deg. Kun et fåtall utvalgte personer ved OsloMet vil få tilgang til disse personopplysningene. Se gjerne personvernerklæringen for RUST.

Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR)

FS kan hente inn din e-postadresse og ditt mobilnummer fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KORR). Hvis du ikke ønsker at noen skal kunne hente inn kontaktinformasjonen din fra KORR, kan du reservere deg fra dette i KORR. Du finner mer informasjon på nettsidene til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Registreringer som gjøres uten ditt samtykke

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Hvis du søker om opptak til OsloMet via Samordna opptak, henter vi inn personopplysninger på deg fra Nasjonal vitnemålsdatabase. Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. Vi henter da ditt navn, fødselsnummer (11 siffer), navn på skole, fag og karakterer.

Andre personer som registrerer deg i EVUweb

I noen tilfeller registrerer arbeidsgivere og andre opplysninger om deg i EVUweb. Dette skjer vanligvis hvis du gjennom arbeidsgiver skal studere/delta på etter- og/eller videreutdanning ved OsloMet. Denne informasjonen kan være nødvendig for at vi skal få behandlet en søknad/påmelding om opptak til studier/kurs.

Andre personer som registrerer deg i Nomination

Nomination er en webapplikasjon hvor eksterne institusjoner kan nominere utvekslingsstudenter til norske læresteder. Hvis du har blitt nominert i Nomination har du allerede fått beskjed om dette på e-post. Følgende personopplysninger blir lagt inn i Nomination for så å bli overført til FS: for- og etternavn, kjønn, e-postadresse, fødselsdato, statsborgerskap og hva du er nominert til. Den som nominerer kan også laste opp eventuelle dokumenter sammen med nominasjonen. Personer som har blitt nominert kan se sine personopplysninger, og eventuelle dokumenter, i Søknadsweb.

Saksbehandlere ved OsloMet

I noen tilfeller er det nødvendig at saksbehandlere ved OsloMet registrerer opplysninger på deg tilknyttet dine studier. Eksempler på dette kan være vurderinger knyttet til søknad om opptak, begrunnelse for og klage på sensur, registreringer knyttet til fullføring av studier.

Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)

For at navnet og adressen din skal være riktig registrert i FS henter vi inn ditt navn og din adresse fra Det sentrale folkeregisteret.

Lånekassa

Lånekassa sender OsloMet lister over alle personer som er kunder hos Lånekassa. Dette gjør de for at vi skal kunne vite hvilke personers opplysninger som skal sendes tilbake til Lånekassa i forbindelse med utbetaling av lån. Se gjerne punkt 7.5 lenger nede.

Digitale eksamenssystem

Flere og flere eksamener gjennomføres i digitale eksamenssystem. Sensur og begrunnelse for sensur, som blir registrert på deg i eksamenssystemene av faglærere og sensorer, blir sendt til FS.

Fagpersonweb

På samme måte som for digitale eksamenssystem kan også sensur og begrunnelse for sensur bli registrert på deg i Fagpersonweb. Fagpersonweb er en webapplikasjon som benyttes av faglærere og sensorer. I tillegg til sensur og begrunnelse kan også oppmøteregistrering gjøres i Fagpersonweb. Personopplysninger om deg, som registreres i Fagpersonweb, blir sendt til FS.

Brukeradministrativt system

For at du skal få en IT-konto ved OsloMet og tilgang til våre IT-tjenester, registreres dine personopplysninger i et brukeradministrativt system som heter BAS. Vi registrerer blant annet ditt navn og fødselsnummer (11 siffer), samt hvor du er student (fakultet/avdeling).

Økonomisystem

Ved OsloMet behandles betaling av semesteravgift i Agresso , kursavgifter og andre studieavgifter. Det innebærer at følgende opplysninger om deg sendes fra FS til Agresso:  studentnummer, personnavn, kundegruppe, alle telefonnummer, alle adresser, e-postadresser og url (nettlenke) hvis du er registrert med dette.

5. I noen tilfeller utfører vi automatisk saksbehandling

Når du søker om opptak til OsloMet vil en rekke prosesser i behandlingen av din søknad utføres som delvis automatisk eller helautomatisk saksbehandling. Det gjelder i følgende tilfeller:

 • vurdering av om du er kvalifisert for opptak
 • poengberegning ved opptak
 • tildeling av studieplass
 • beregning av hvem som får melde seg opp til hvilke emner (via Studentweb)
 • oppmelding til undervisning og eksamen og tildeling av plass på undervisning med begrenset kapasitet
 • kontroll av utdanningsplan
 • oppretting av fakturaer
 • søknad om utveksling
 • når du fullfører et studium; beregning av oppnådd kvalifikasjon
 • inndragning av studierett ved ikke betalt semesteravgift
 • beregning av samlet karakter for emner med eksamensdeler

6. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Personopplysningene dine knyttet til opptak og studier blir i utgangspunktet lagret i Felles studentsystem (FS) til evig tid. Det finnes noen unntak:

 • Dokumenter for søkere som søker gjennom Samordna opptak, og som ikke får studieplass, slettes når opptaket ferdigstilles.
 • Personopplysninger knyttet til sanksjoner jf. universitets- og høgskolelovens §§3-7(8), 4-8(1) til (3) eller 4-10(3) slettes automatisk fra FS seks måneder etter at sanksjonsperioden er utløpt.
 • Hvis OsloMet mottar informasjon om at du er død, vil vi slette din kontaktinformasjon. Eventuelle søknader om opptak, oppmeldinger til undervisning, kurs og eksamen m.m. vil bli trukket.

7. Vi utleverer dine personopplysninger til andre

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne.

OsloMet kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Dine personopplysninger kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter:

7.1. Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Leverandør av FS)

FS utvikles av Sikt. Ansatte ved Sikt som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger.

7.2 Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo (UiO) (drifter FS).

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo (UiO) (drifter FS). FS driftes av USIT ved UiO. Ansatte ved USIT som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger.

7.3. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Hvis du har betalt semesteravgift inneværende semester, eller fått tildelt en studierett de siste to månedene, kan studentsamskipnaden i Norge hente ut personopplysninger om deg fra OsloMet. Dette for at de skal vite at du er student og at du har rett på studentmoderasjon på studentsamskipnadenes tjenester. Studentsamskipnaden kan hente ut fødselsnummeret ditt (11 siffer), navnet ditt, når du sist betalte semesteravgift og ID-en til studentkortet ditt.

7.4. Det sentrale folkeregisteret (Folkeregisteret)

OsloMet sender følgende personopplysninger om deg til Folkeregisteret: navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse. Dette gjør vi  to ganger i året for å sikre at personopplysningene dine er oppdaterte. Hvis du kommer til Norge for å studere, og ikke er registrert i Folkeregisteret ennå, vil OsloMet søke Samordna opptak om at du får et foreløpig fødselsnummer (S-nummer). Samordna opptak sjekker med Folkeregisteret at du ikke allerede finnes i Folkeregisteret, før du får et S-nummer.

7.5. Lånekassen

Hvis du er kunde hos Lånekassa vil informasjon om deg bli sendt til Lånekassa så snart det er registrert at du er student. Følgende personopplysninger overføres til Lånekassa en gang i døgnet: fødselsnummer/D-nummer (11 siffer) og hvilket universitet/høgskole du er tatt opp som student ved.

Hvis du har avlagt en eksamen, og/eller fått forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning eller utenlandsopphold, vil informasjon om deg bli sendt til Lånekassa. Følgende personopplysninger overføres til Lånekassa en gang i døgnet: fødselsnummer/D-nummer (11 siffer), hvilket universitet/høgskole du har avlagt eksamen ved, resultatet på eksamen (bestått/ikke bestått/ikke sensurert, hvis bestått: også karakter).

Vi overfører dine personopplysninger til Lånekassa for at du skal slippe å dokumentere studentstatus og avlagt utdanning.

7.6. Brukeradministrativt system

For at du skal få en IT-konto ved OsloMet og tilgang til våre IT-tjenester, må personopplysningene registreres i et brukeradministrativt system, som på OsloMet heter BAS.  I den anledning sender vi personopplysninger som adresse, gruppetilhørigheter og informasjon om meldinger til undervisning og eksamen fra FS til BAS.

7. 7. Canvas (digitalt læringsmiljø system)

OsloMet benytter Canvas i undervisningssammenheng. Dette betyr at Instructure, som utvikler og drifter Canvas, vil ha tilgang til navnet ditt, brukernavnet ditt og OsloMet e-postadressen din. Canvas har også en innstilling som heter Emne analytics. Alle lærerne ved OsloMet har tilgang til navnet ditt, epostadressen din, studentnummer og hvem som tar et bestemt emne. Innstillingen gjør at lærere i sitt emne kan gå inn på deg som student i dette emnet og se hvor mange sidehenvisninger du gjør og hvordan din deltagelse er i forhold til  innleveringer og meldinger. Lærere har også tilgang til å lese innleveringer som er foretatt av studenter i de spesifikke Canvas-emner de er oppført som lærer i.  Tilgangen til disse opplysningene skal gjøre det mulig for lærerne å gi deg best mulig oppfølging i dine studier.

7.8. Inspera og andre leverandører av digitale eksamenssystemer

Ved OsloMet benytter vi det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment på en rekke eksamener. For at det skal være mulig for deg å gjennomføre digital eksamen, sender vi personopplysninger om deg til Inspera, som utvikler og drifter systemet Inspera Assessment. De vil ha tilgang til disse personopplysninger: Feide-id, navn, kandidatnummer, andre eksamensdata fra FS, IP-adresse.

7.9. OsloMets adgangskontrollsystem

Opplysninger om deg vil bli registrert i universitetets adgangskontrollsystem for at du skal få tilgang til universitetets bygg og rom under studiene dine, ved hjelp av studiekortet. Bildet på aktive studiekort lagres i FS og vil være det samme bildet som overføres til mobilappen Studentbevis, for studenter som velger å ta den i bruk.

7.10. Computas (leverandør av Studentbevis-appen)

Hvis du er student ved OsloMet, har registrert deg for semesteret og har betalt semesteravgiften, kan du laste ned appen Studentbevis. Med appen kan du dokumentere at du er student. Personopplysningene dine sendes kun til appen dersom du logger deg på i appen med ditt OsloMet-brukernavn og passord (Feide). Studentbevis-appen viser navnet ditt, studiested, og om du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg det inneværende semesteret. Appen viser også bilde av deg som OsloMet har tatt av deg for bruk til studentkort. Det er du som selv laster ned appen og logger deg på, og du styrer selv hvem det digitale studentbeviset vises til. Det er frivillig å ta i bruk appen.

7.11. Public 360 (saksbehandlings- og arkivsystem)

Dine kontaktopplysninger overføres fra FS til universitetets saksbehandlings- og arkivsystem Public 360 som et såkalt kontaktkort når du registreres som aktiv student i FS. Personopplysninger som overføres er fødselsnummer, navn, studentnummer, adresse og e-postadresse.

7.12. Andre universiteter og høgskoler

Søknad om opptak gjennom Samordna opptak

Når du søker om opptak til OsloMet gjennom Samordna opptak vil søknaden din i de aller fleste tilfeller bli behandlet av OsloMet. Hvis du har søkt om opptak til et eller flere andre universiteter/høgskoler, kan det være at de vil behandle søknaden din på vegne av alle universitetene/høgskolene du har søkt ved. De vil i disse tilfellene behandle og lagre personopplysninger om deg knyttet til din(e) søknad(er). Søknaden din vil i all hovedsak inneholde personopplysninger som du selv registrerer i søkerportalen til Samordna opptak.

Samtykke til resultatutveksling

Hvis du har oppnådd resultater på vurderinger og grader fra et universitet/høgskole og ønsker å benytte disse resultatene i forbindelse med søknad om opptak ved et annet norsk universitet/høgskole, kan du samtykke til resultatutveksling. Så snart samtykke er gitt, kan en saksbehandler hente inn alle dine resultater fra alle institusjoner i Norge som bruker FS. Det vil i praksis si de aller fleste universiteter og høgskoler i Norge, bortsett fra Handelshøyskolen BI. Vi henviser til institusjonens personvernerklæring for mer informasjon om behandling av dine personopplysninger.

Godkjenning av utenlandske studier (GAUS)

Hvis du har søkt om godkjenning av utenlandsk utdanning kan saksdetaljer knyttet til søknaden, inkludert personopplysninger om deg, blir overført til GAUS - en søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier. Andre universitet/høgskoler i Norge har tilgang til å søke opp og se personopplysninger om deg i GAUS. Se gjerne personvernerklæringen for GAUS.

Ved vedtak om sanksjoner ifm atferd (RUST)

I tilfeller hvor det er registrert at OsloMet har fattet vedtak om sanksjoner for deg, vil dette vedtaket i flere tilfeller bli sendt til RUST (Register for utestengte studenter). Vedtak om sanksjon knyttes til en eller flere av følgende: bruk av falskt vitnemål, forstyrrende/plagsom atferd, farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervisning, fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk, eller utestenging etter skikkethetsvurdering. Hvis du i sanksjonsperioden har søkt om opptak til et annet norsk universitet/høyskole, vil personopplysningene dine bli sendt til dette universitetet/høyskolen. Noen få utvalgte personer ved denne institusjonen vil da få tilgang til dine personopplysninger. I noen tilfeller gjelder dette også dersom du er meldt opp til eksamen. Se gjerne personvernerklæringen for RUST.

7.13. NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Godkjenning av utenlandske studier

Hvis du har søkt om godkjenning av utenlandsk utdanning kan saksdetaljer knyttet til søknaden, inkludert personopplysninger om deg, blir overført til GAUS - en søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier. NOKUT har tilgang til å søke opp og se personopplysninger om deg i GAUS.

7.14. BIBSYS

For at du skal kunne bli opprettet som lånetaker ved OsloMet, og ta i bruk  bibliotektjenester, sender vi personopplysninger om deg til BIBSYS. Dette skjer så snart du er tatt opp som student. Du slettes fra biblioteksystemet dersom du ikke har semesterregistrert deg innen fristen for dette utløper.

7.15. NSD Norsk senter for forskningsdata og Database for høyere utdanning (DBH)

OsloMet sender i flere tilfeller personopplysninger om deg til NSD og DBH for forskningsformål og statistikk. Dette er personopplysninger som er relatert til

 • din søknad om opptak til studier
 • din semesterregistrering, betalte semesteravgift og oppmelding(er) emne(r)
 • dine avlagte eksamener
 • din(e) oppnådd(e) kvalifikasjon(er)
 • din(e) utveksling(er)
 • om du har avlagt studiepoeng som planlagt i henhold til utdanningsplanen din
 • deg og din studierett på et doktorgradsprogram

7.16. Statistisk sentralbyrå (SSB)

OsloMet sender i flere tilfeller personopplysninger om deg til SSB for statistiske formål. Forsendelsen går via DBH. Dette er personopplysninger som er relatert til

 • din registrering og betaling for semesteret
 • dine eksamensresultat(er)
 • dine fullførte studieprogram
 • dine oppnådde grader
 • deg og ditt opptak på et doktorgradsprogram.

7.17. Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

OsloMet sender i flere tilfeller personopplysninger om deg til NIFU for forskningsformål. Dette er personopplysninger som er relatert til din mastergrad (i noen tilfeller din bachelorgrad), og din doktorgrad. Forsendelsen går via DBH.

7.18. Helsedirektoratet

Hvis du har fullført et studium som kan gi autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, sender OsloMet personopplysninger om deg til Helsedirektoratet/Helsepersonellregisteret (HPR). Opplysningene inneholder navnet ditt, fødselsnummer (11 siffer), opplysninger om studieprogrammet og om graden du har oppnådd. På den måten slipper du selv å søke om autorisasjon når du har fullført et slikt studium.

7.19. UNINETT AS

Det er mulig å logge inn i Søknadsweb og Studentweb med innloggingsløsningen Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren i Norge). Feide utvikles og leveres av UNINETT AS. Ansatte ved UNINETT AS, som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til ditt FEIDE-navn og IP-adresse. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten. Etter seks måneder slettes personopplysningene dine hos Feide.

7.20. Direktoratet for forvaltning og IKT (Digdir)

Det er mulig å logge inn i Søknadsweb og Studentweb med innloggingsløsningene MinID, BankID, Buypass og Commfides via ID-porten. Direktoratet for forvaltning og IKT (Digdir) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i ID-porten, samt opplysninger som benyttes for å administrere MinID. Hvis du logger inn med ID-porten, kan ansatte i brukerstøtte og forvaltning hos Difi ved behov se ditt fødselsnummer og kontaktinformasjon samt tidsavgrenset innloggingshistorikk. Behovet oppstår når Difi må yte hjelp til brukere eller ved feilsøking/-retting av tjenesten.

Leverandørene av de elektroniske ID-ene (BankID, Buypass og Commfides) er behandlingsansvarlige for personopplysninger som er nødvendig for å administrere sine innloggingsløsninger.

7.21. Utlevering av personopplysninger etter offentleglova

I tilfeller hvor OsloMet mottar begjæringer om innsyn i henhold til bestemmelsene i offentleglova, vil bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen ikke kunne gi begrensninger i denne innsynsretten der henvendelsen gjelder personopplysninger. Det kan derfor skje at OsloMet sender personopplysninger om deg til andre parter enn det som er nevnt i denne personvernerklæringen.

7.22. Fagpersonweb

Det overføres bilder fra FS til Fagpersonweb.

8. Sikkerheten rundt dine personopplysninger

OsloMet gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i FS. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller for å forhindre at flere ansatt enn nødvendig får tilgang på dine personopplysninger. Alle registreringer logges. Ansatte har taushetsplikt rundt personopplysninger de får i arbeidet.

9. Dine rettigheter

Se nettside om Dine rettigheter

10. Kontakt

Se nettside om Kontakt

Tjenesteleverandør

Sikt . Kunnskapssektorens tjenesteleverandør er tjenesteleverandør av Søknadsweb. Det vil si at Sikt utvikler og forvalter Søknadsweb og at Sikt har det daglige ansvaret for driften av Søknadsweb. Gjennom dette arbeidet har utvalgte personer ved Sikt tilgang til alle personopplysninger som er registrert i Søknadsweb, og med det også personopplysninger som sendes til og fra FS.

Kontaktinformasjon til Sikt: fs-support@sikt.no [ekstern lenke]