Overdragelseskritierier for spesialrom | Kontaktpunkter for hjelp - Ansatt

Overdragelseskritierier for spesialrom til avdeling for eiendom

Overdragelseskritierier for spesialrom til avdeling for eiendom

Fakultetene på OsloMet drifter en del egne rom, også kalt spesialrom. Dette dokumentet tar for seg kriteriene for at avdeling for eiendom skal overta driften av disse spesialrommene.
 • 1. Bygningsteknisk

  Beliggenhet

  Rommet skal ha en beliggenhet som gir alle studenter tilgang til rom og korridorer tilknyttet rommet. Studenter skal kunne oppholde seg i korridorer og områder i tilknytning til rommet. Det skal ikke være avsperrede soner, f.eks. restriksjoner på dører for adgang til rommet.

  Romutforming

  Rommet skal kunne settes opp med generelt undervisningsromsoppsett. Det skal være studentbord i retning av et undervisningskateter. Eventuelle innretninger forbundet med spesialundervisning må ikke være til hinder for et slikt oppsett.

  Teknisk

  Rommet utrustes med AV-teknisk og IKT-utstyr i henhold til universitetets standard utrusting av undervisningsrom. Rommet skal ikke ha utstyr forbundet med spesialundervisning som er til hinder for standard AV teknisk utstyr. Enheten skal fjerne alt av utstyr tilknyttet spesialromvirksomhet som står til hinder for vanlig undervisning før rommet overdras.

 • 2. Forvaltning

  Overdragelse

  Ved overdragelse overtar Avdeling for eiendom driften av rommet i sin helhet. Rommet faller da innunder avdelingens strategi for fellesundervisningsrom på OsloMet. Det vil blant annet innebærer at rommene vil bli sett opp mot universitetets lokale og sentrale behov. Dette kan føre til ombygging av rom, som sammenslåing med naborom, omgjøring til grupperom eller lignende endringer basert på helhetlige hensyn.

  Brukerstøtte

  Avdeling for eiendom påtar seg ikke brukerstøtteansvar før rommet er oppgradert jfr. pt. 1. Bygningsteknisk, avsnitt 3. Teknisk. Fakultet og institutt bærer drift og brukerstøtteansvar frem til rommet er oppgradert.

  Etter overdragelse er det Auditoriehjelpen ved OsloMet som har ansvaret for rommet. Om det befinner seg utstyr tilknyttet enheten etter overdragelse som kategoriseres om spesialutstyr, beholder enheten drift- og brukerstøtte ansvar for dette spesialutstyret.

 • 3. Reservering

  Rommet skal kunne reservere av alle fakulteter og enheter på universitetet igjennom OsloMets reserveringssystem. En enhet skal ikke ha eksklusive reserveringsrettigheter jf. tidligere spesialromvirksomhet i det overdratte rommet.

 • 4. Økonomi og forbehold

  Teknisk oppgradering         

  Det tas forbehold om at Avdeling for eiendom har eller får økonomiske midler til å kunne oppgradere og forvalte rommet som blir overdratt. Før en avtale mellom enhet/fakultet og Avdeling for eiendom inngås, skal nødvendig teknisk oppgradering av rommet være avklart.

  Teknisk drift

  Avdeling for eiendom må ta som forbehold for overdragelsen at driftsmidler gjøre det mulig å tilby adekvat teknisk brukerstøtte i det overdratte rommet.