Økonomi for doktorgradsstipendiater ved SAM - Ansatt

Økonomi for doktorgradsstipendiater

Økonomi for doktorgradsstipendiater

For ansatte i rekrutteringsstillinger ved OsloMet - Fakultet for samfunnsvitenskap

Regnskapsprosjekt

Alle doktorgradsstipendiater som er ansatt i rekrutteringsstilling ved OsloMet – Fakultet for samfunnsvitenskap (finansiert av OsloMet selv) har egne regnskapsprosjekter. Fram til og med 2016 starter prosjektnumrene med 15, og de har enten tre eller fire siffer til (eks. 15128 og 150012), mens fra 2017 starter alle med 20 og ytterligere fire sifre (eks. 200439). Prosjektet vil normalt ha et navn ala dette: Rekr.stip. OsloMet + ditt navn. Det er altså et helt eget regnskapsprosjekt for deg. 

Regnskapsførsel/«skyggeregnskap»/egen oversikt

På regnskapsprosjektet føres alle driftskostnader knyttet til ditt doktorgradsprosjekt. Alle doktorgradsstipendiatene som er tilsatt i rekrutteringsstilling ved OsloMet har egne driftsmidler til disposisjon. Fra og med 2022 økte satsen til kr 99 000 for hele stipendiatperioden uavhengig av lengden på stipendiatperioden og uavhengig av budsjettår. Dette er en absolutt sum, men det er mulig å søke på andre midler (se eget avsnitt om det). De stipendiatstillinger som ble tildelt fakultetet før 2022, har et lavere beløp. Det beløpet varierer fra stilling til stilling etter når de ble tildelt. Fakultetsadministrasjonen fører regnskapet for driftskostnadene. Du kan til enhver tid kontakte din økonomimedarbeider for å få sjekket at din egen oversikt er riktig. Økonomimedarbeidere er Svein Amund Skara (sveinsk(at)oslomet.no) for ABI og JM, og Baki Vurucu (bakivu(at)oslomet.no) for SF og HHS. 

Fakultetets dekan har fastsatt retningslinjer for bruken av driftsmidlene

Alle internfinansierte doktorgradsstipendiater midler til disposisjon for å dekke driftskostnader. 

  1. Driftsmidlene kan benyttes til formål som er relevante og knyttet til arbeidet med doktorgradsstudiet: bøker, reiser, publisering, språkvask etc.
  2. Driftsmidlene skal normalt brukes i den tiden man er tilsatt som doktorgradsstipendiat.
  3. Om ikke alle midlene er oppbrukt når tilsettingsforholdet opphører, gjelder følgende:
  • Hvis man ikke har disputert, kan ubrukte midler brukes fram til disputas så lenge man har plass på doktorgradsprogrammet. Det skal lages en skriftlig avtale om dette hvor beløp, midlenes formål og datoer framgår.
  • Hvis man har disputert, inndras eventuelle ubrukte midler. Hovedunntaket er hvis man har inngått avtale om formidling (f.eks. legge fram paper på en konferanse) før disputas, så kan midler til dette formålet fortsatt disponeres. Disse midlene blir da overført til instituttet og kostnadene belastet der. Et annet unntak er at hvis stipendiaten har planer om, men ikke avtale om formidling. Da kan vedkommende søke instituttleder om å få disponere et eksakt beløp til dette innen en viss tid etter disputas. Slik søknad må sendes til instituttleder før tilsettingsforholdet utløper og ev. innvilgede midler blir overført til instituttet slik at kostnadene blir belastet der.

Andre midler

Det er mulig å søke på andre midler. Blant annet er det mulig å søke utenlandsstipend fra OsloMet sentralt, og støtte til språkvask fra fakultetet. I tillegg er det forskergrupper på ABI og JM som kanskje kan gi støtte til konferanser eller transkribering. På SF og HHS er det ikke forskergrupper, men faggrupper.

Bestilling

Alle bestillinger skal være forhåndsgodkjent av din leder (ABI, JM og HHS av instituttleder, og SF ph.d.-leder). Reiser skal godkjennes elektronisk i reiseregningssystemet, og de bestilles hos Berg-Hansen via deres online-løsning. Alt annet bestiller du via «Min Bestilling» på OsloMets nettsider. Du skal oppgi en referanse ved bestillingene, og det skal være ditt koststed for din enhet:

  • ABI – 5200
  • JM – 5300
  • SF – 5571
  • HHS – 5600

Eksternfinansierte doktorgradsstipendiater

De som er ansatt i doktorgradsstipendiatstillinger i eksternfinansierte prosjekter, har normalt ikke egne regnskapsprosjekt for verken lønn eller driftsmidler. Dette inngår som del av regnskapet for det eksternfinansierte prosjektet. Normalt er det ikke her øremerkede driftsmidler til stipendiatene i disse prosjektene, men de skal dekke sine driftskostnader av prosjektets driftsmidler. Slik bruk må være godkjent av prosjektleder (og instituttleder).

Reglene for bestilling også for disse stipendiatene, men det vil være andre referanser og prosjektnumre. Informasjon om dette kan du få hos din økonomimedarbeider: