Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Melding til Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er personvernrådgiver for forsker- og studentprosjekter som gjennomføres ved de fleste universiteter og høgskoler. NSD har ansvar for å vurdere alle forskningsprosjekter ved OsloMet, også helseforskning.

Melding til NSD

Meldeskjema fylles ut og sendes til personvernombudet. Prosjektet skal meldes i god tid før datainnsamlingen begynner, senest 30 dager før. Meldeskjema er elektronisk og finnes på NSDs nettsider.

Se prosjekter som får forenklet vurdering eller kortere vurderingstid.

Her finner du også veiledning til bruk av skjemaet. På samme side finner du i tillegg:

  • Informasjon om når forskningsprosjekter og studentprosjekter må meldes til personvernrådgiver
  • Meldingsarkiv over forsknings- og studentprosjekter som er innmeldt til NSD.
  • Arkivering av data
  • Informasjon og samtykke

Meldeskjema skal fylles ut av den som skal gjennomføre prosjektet hvor personopplysningene behandles; det vil si prosjektleder. En student kan fylle ut skjemaet, men veileder/den med nødvendig kompetanse til å stå ansvarlig for driften må skrive under som prosjektleder.

Ved spørsmål om lagringssted fyll ut i kommentarfeltet hvor dataene blir lagret ved OsloMet, for eksempel TSD 2.0.

Dokumentasjon som skal legges ved meldeskjemaet er: kopi av spørreskjema, intervjuguide, registreringsskjema, informasjonsskriv, samtykkeerklæring, vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten etc.

Du bør ta kontakt med NSD i forkant eller så snart prosjektet har fått et prosjektnummer, dersom:

  • prosjektet er et oppdrag med korte frister

Send en e-post til personvernombudet@nsd.uib.no eller kontakt sentralbord 55 58 81 80 for spørsmål om prioritering.

Arkivering av forskningsprosjektet

NSDs nettsider har et meldingsarkiv over forskningsprosjekter meldt NSD. Arkivet inneholder detaljert informasjon om de enkelte prosjektene og er adgangsregulert. Dokumenter knyttet til prosjektet trenger derfor ikke å arkiveres i P360.

Ved endringer i prosjektet

Hvis du skal gjøre endringer i prosjektet i forhold til de opplysningene som ligger til grunn for personvernombudets vurdering, skal dette meldes til NSD via endringsskjema.

Ved avslutning av prosjektet

Når prosjektet er avsluttet og anonymisert, skal du melde fra til NSD. Hvis du som prosjektleder ikke har redigeringsadgang i selve meldeskjemaet kan du sende statusmelding på epost til personverntjenester@nsd.no.

NSD tilbyr også gode løsninger for forskere og institusjoner som ønsker å arkivere ulike type forskningsdata, se NSD sin nettside om arkivering (anonymiserte og avidentifiserte data).

Kontakt


chatbot-portlet