Mangfold | Kultur og velferd - Ansatt

Mangfold

Mangfold

Mangfold er en av OsloMet sine kjerneverdier og arbeidet for mangfold er forankret i universitetets hovedstrategi.

OsloMet "er en storbyinstitusjon og ligger i en region der befolkningssammensetningen er mer variert enn i andre deler av Norge. Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og høste fordelene av forskjellighet. Vi skal stimulere til likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn."

Videre slår strategien fast at OsloMet "skal være en nyskapende og lærende organisasjon med et positivt arbeidsmiljø preget av mangfold".