Mal - Politiattest med merknad - Ansatt

Mal - Politiattest med merknad

Mal - Politiattest med merknad

Her finner du informasjon om hva saksframlegg til nemnd for studentsaker må inneholde i saker som gjelder politiattest med merknad. Selve dokumentmalen opprettes i P360.

MERKNAD PÅ POLITIATTEST – STUDIEPROGRAM - STUDENTENS NAVN

Forslag til vedtak

I politiattestsaker skal det kun skrives: «Saken oversendes nemnd for studentsaker ved OsloMet for avgjørelse»

Rettslig grunnlag

(Hvilken lovhjemmel vi har for å be om politiattest på det aktuelle studiet.

Det er noe ulik hjemmel for dette kravet avhengig av studiet studenten har fått opptak til. Utgangspunktet vil være Universitets og høyskoleloven § 4-9:

1) I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves at studentene legger frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.

2) Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning.

For studier der studentene i praksis skal jobbe med mindreårige, er det UH-loven § 4-9 (1) som er hjemmelsgrunnlaget.

For studenter som i praksis kan kunne jobbe i kommunale helse- og omsorgstjenester er hjemmelsgrunnlaget UH-loven § 4-9 (2), jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

For studenter som skal yte spesialhelsetjenester vil hjemmelsgrunnlaget være UH-loven § 4-9 (2), jf. spesialhelsetjenesteloven § 3-17, jf. helsepersonelloven § 20 a.)

Bakgrunn

(Informasjon om studenten, navn, studentnummer, studieprogram, når er første praksis og hvordan er praksis fordelt gjennom studiet.

Oppsummering av saksgangen på institutt og fakultet. Når og hvordan mottok studenten informasjon om sine rettigheter i den videre saksgangen.

Hvilke dokumenter har fakultetet innhentet og utarbeidet:

  • Politiattest
  • Eventuell dom
  • Referat fra samtale
  • Osv.

Saksfremstilling

Hvilket forhold er det som fremkommer av politiattesten. Hvor lenge vil merknaden stå på politiattesten (normalt 3 år fra vedtatt forelegg eller domfellelse for saker som gjelder mindre alvorlige forhold, betinget fengsel og ubetinget fengsel i inntil 6 måneder. Betinget fengsel i mer enn 6 måneder vil normalt stå i 10 år).

Studentens forklaring

(En sammenfatning av studentens forklaring om forholdet, og informasjon som ellers har fremkommet i samtale med studenten og eventuelt ettersendt dokumentasjon.)

Fakultetets vurdering og begrunnelse for denne

(Viktig at det fremkommer at fakultetet har foretatt en vurdering av hvorvidt det er forsvarlig å la studenten delta i praksis, av hensyn til brukergruppen studenten vil møte i praksis. Det er hensynet til disse som først og fremst skal vurderes, konsekvensene for studenten kommer i andre rekke i politiattest saker.)

--

Kopi til: Studenten

Vedlegg:

Nummererte og navngitte vedlegg: (Politiattest, korrespondanse og innkalling til møte, referat fra møte, institutt/fakultet sin anbefaling, retningslinjer for praksisopplæringen, programplan)