Mal - Mistanke om fusk - Ansatt

Mal - Mistanke om fusk

Mal - Mistanke om fusk

Her finner du informasjon om hva saksframlegg til nemnd for studentsaker må inneholde i saker som gjelder mistanke om fusk. Selve dokumentmalen opprettes i P360.

MISTANKE OM FUSK – STUDIEPROGRAM – EMNE- KANDIDATENS NAVN

FORSLAG TIL VEDTAK

(Her skal fakultetets innstilling til vedtak fremkomme.

Her må fakultetet foreta en vurdering av om de anser forsøket på fusk som uaktsom, grovt uaktsomt eller forsettlig. Fakultetet skal ikke innstille til sanksjon.

«Fakultetet vurderer at kandidaten grovt uaktsomt har fusket ved eksamen i (emne), (studieprogram) og (semester), og oversender saken til nemnd for studentsaker for vedtak" (fakultetet skal ikke innstille til sanksjon.)

Bakgrunn:

(Her skal det stå informasjon om kandidaten: navn, studentnummer, studium og hvor langt studenten har kommet i studiet. Ved fuskesaker må det stå hvilket kandidatnummer studenten har og hvilken eksamen det gjelder. Det må også stå når neste ordinære eksamen i emnet arrangeres.

Etter dette skal studenten kun omtales som kandidat, ikke bruk navnet til studenten i den videre i saken. Dersom det gjelder en fuskesak knyttet til et arbeidskrav og studentene ikke har kandidatnummer omtales studenten som student. Hvordan oppsto mistanken om fusk: plagiatkontroll, sensor osv.)

Regelverk:

Hvilke bestemmelser er av betydning for saken

Saksfremstilling:

(Presentasjon av saken og saksbehandlingen ved fakultet

Ved fuskesaker må det fremkomme når kandidaten ble innkalt til møte, når møtet ble gjennomført og om studenten har blitt informert om sine rettigheter i den videre saksgangen.)

Studenten/kandidatens forklaring/anførsler:

(En sammenfatning og presentasjon av kandidatens om det som har skjedd.)

Fakultetets/enhetens begrunnelse/vurdering:

(Det er viktig at det fremkommer hvilket regelverk fakultetet bygger sin vurdering på (lov, forskrift og/eller internt regelverk som programplaner o.l.) og hvilken vurdering som er gjort.)

Vedlegg: Nummerte vedlegg med navn på dokumentet.