Lærlingeordningen ved OsloMet - Ansatt

Ressursplan for lærlinger

Ressursplan for lærlinger

OsloMet har som offentlig virksomhet ansvar for mottak av lærlinger. Her kan du lese ressursplanen for OsloMet som lærebedrift. Planen gjelder for perioden 2023–2026.
 • Innledning

  Regjeringen inngikk en samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016-2020) med partene i arbeidslivet. Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. Lærlingordningen i staten blir regulert av opplæringslova, statens personalhåndbok og arbeidsmiljøloven.  

  Som offentlig virksomhet er mottak av lærlinger en del av samfunnskontrakten til OsloMet.

  Ledelsen ved OsloMet besluttet i oppdragsbrevene for 2017 av at høsten 2017 skulle det være ansatt 12 lærlinger ved universitetet. Høsten 2019 er det ansatt 11 lærlinger ved OsloMet. Måloppnåelse for 12 lærlinger ble oppnådd 2021 til tross for utfordringen pandemien ga oss.  

  For å styrke rekrutteringa av lærlinger, skal statlige virksomheter være tilknyttet Opplæringskontoret i staten (OK stat) eller være medlem av et annet opplæringskontor. OsloMet er medlem av OK stat. Statlige virksomheter skal bidra til å sikre driften til OK stat ved at opplæringskontoret får en tredjedel av lærlingtilskuddet.  

  Fra 2020 ble det bevilget et eget budsjett for å dekke øvrige lønnsutgifter, kursvirksomhet og en del sosiale utgifter. Dette var en vesentlig endring som bidro å gjøre det lettere for fakultetene og avdelingene ved OsloMet å ta et faglig ansvar for lærlinger.   

  Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet (KD) av 2022 ber oss se på ytterligere lærefag og øke antall lærlinger.  

 • Kort begrepsforklaring

  • OK stat: Har overordnet ansvar for lærlingen med egen lærekontrakt  
  • Opplæringsplan: Er utarbeidet av OK-stat fra læreplanen til Utdanningsdirektoratet (Udir)  
  • Undervisningsplan: Avdeling/fakultet utarbeider denne fra Opplæringsplan etter lokale forhold og ressurser    
  • Koordinator: Har overordnet ansvar for alle lærlinger ved OsloMet og deres arbeidsmiljø  
  • Faglig leder: Har overordnet faglig ansvar for lærlingen   
  • Hovedinstruktør: Har særskilt ansvar for mottak og opplæring ved avdeling/fakultet  
  • Instruktør: Har særskilt ansvar for opplæring i et fagfelt  
 • Mål

  Hovedmål

  • Ansette flere lærlinger ved OsloMet for å møte forventningen til Kunnskapsdepartementet (KD) om å øke antall lærlingeplasser i offentlige virksomheter 
  • OsloMet skal vurdere om det er mulig å tilby nye lærefag for å møte forventningen til Kunnskapsdepartementet (KD) 
  • OsloMet skal fremstå som et attraktivt lærested  

  Delmål

  • Gi flere muligheten til opplæring og fagbrev etter midlertidig ansettelse som lærling   
  • Etablere nettverk med andre statlige lærebedrifter og deres koordinatorer og faglige ledere. Det er allerede etablert kontakt med NTNU, UiB og NMBU, DSS, UDir, UiO, UiA og Administrasjonen til Stortinget   
  • Heve kompetansen til alle som er instruktører. Det tilbys kurs fra Opplæringskontoret i Staten (OK stat) og OsloMet Akademiet. OsloMet tilbyr også videreutdanning i Veiledning og Coaching for faglige ledere  
  • Jevnlige møter i Ressursgruppen, som er et nettverk for koordinator og faglige ledere. Ressursgruppen evaluerer, er problemløsere, planlegger velkomstuker, fagdager, jul- og sommeravslutninger. Ressursgruppen samarbeider på tvers av fagområdene med oppgaver til lærlingene og deltar i avvikling av fagmandag for alle lærlinger   
  • Søke om å bli årets statlige lærebedrift  
 • Vi kan tilby

  • Trygge omgivelser og godt arbeidsmiljø 
  • God og relevant opplæring med kombinasjon av praksis og teori  
  • Godt kvalifiserte instruktører  
  • Nettverk for lærlinger  
  • Nettverk for instruktører   
  • Hjelpeverktøy for lærlinger og instruktører (kompetansebøker og oppgaver fra OK stat)  
 • Aktuelle lærefag ved OsloMet

  • IT-drift, tidligere IKT–servicefag (utgår våren 2023) 
  • Service- og administrasjon, tidligere Kontor- og administrasjonsfag (utgår våren 2023) 
  • Ortopediteknikk – 1 lærling, siste tok fagbrev i 2020  
  • Mediedesign, tidligere Mediegrafikerfag (utgår våren 2023) 
  • Sikkerhetsfaget i samarbeid med DSS – fra høsten 2023 
 • Mulig lærefag

  • ​​​​​Dataelektronikk, ønsket oppstart i 2024 
  • Byggdrifterfag (krever et samarbeid med KLP, eier av vår bygningsmasse)  
  • Låsesmedfaget  
  • Renholdsoperatørfag (om en kollega behøver å formalisere sin kunnskap) 
  • «Kan vi ha lærling?» Testmotor: DFØ (dfo.no) 

   

 • Forventninger til lærlinger

  En lærlingeplass er en del av den videregående opplæringen og lærlingene er ved OsloMet primært for å lære et fag. Det innebærer at vi ikke kan forvente at de skal yte på samme nivå som ordinære medarbeidere. Vi kan heller ikke forvente at de har basiskunnskap om arbeidslivet da de fleste er unge og uerfarne. Å være instruktør for en lærling vil dermed i første rekke handle om opplæring og veiledning. 

  Vi kan imidlertid forvente at de er dedikerte til lærebedriften og tar ansvar for egen opplæring. Vi kan også forvente at de følger de instrukser de får og utfører det arbeidet de blir pålagt etter beste evne. Videre kan vi forvente en gradvis økning i arbeidsinnsats, med lønnsytelse fra 30% første halvår, 40 % andre halvår, 50% tredje halvår og 80% siste halvår. Det er viktig å ikke anse lærlingen som en vikar, det er riktig å gi en utfordring med selvstendige oppgaver. 

  Rekruttering av unge lærlinger i ulike lærefag vil blant annet føre til et større mangfold i arbeidsmiljøet. Lærlingene er en viktig ressurs for OsloMet. For eksempel har IT-servicedesk stor nytte av sine lærlinger i IT-Drift/Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sin førstelinje. Lærlingene i service- og administrasjon (SoA)/kontor og administrasjonsfag (KA) gir mye tilbake gjennom sin arbeidskraft ved førstelinjetjenestene ved Avdeling for eiendom sentralt og Informasjonssenteret ved fakultetene for Helsevitenskap (HV), Samfunnsfag (SAM) og Teknologi, kunst og design (TKD) og Senter for velferds - og arbeidslivsforskning (SVA). De to siste årene har vår Samfunnskontakt og kommunikasjons avdeling (SK) hatt stor nytte av sine lærlinger i Mediegrafikerfaget, som fra 2022 er endret til Mediedesign.  

  Lærlingene gir en mulighet til å rekruttere dyktige medarbeidere som kjenner OsloMet. 

  Alle ansatte er har et kollektivt ansvar for våre lærlinger.  

 • Organisering og ansvarsområder

  Personalansvaret er delt mellom avdelingen der lærlingen får sin faglige opplæring og HR sentralt. Personalleder er den som:  

  • har generell oppfølging av lærlingene med godkjenning av fravær i SAP  
  • er kontaktperson til koordinator ved oppfølging av lærlingene  

  Koordinator 

  Har følgende ansvar 

  • kontakt med OK stat  
  • samarbeide med aktuelle videregående skoler om rekruttering  
  • utvikling og samarbeid om nye lærefag, som for eksempel med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) 
  • bidrar med rekruttering og ansettelser etter behov  
  • gi intern informasjon til avdelinger/enheter om lærlingeordningen  
  • ansvar for velkomstuken for nyansatte lærlinger  
  • en-til-en HR samtale hvert halvår med alle lærlingene   
  • organisere fagdag en gang i måneden  
  • oppfølging underveis, med spesielt fokus på trivsel  
  • godt samarbeid med faglige ledere/ utveksling av informasjon  
  • i samarbeid med faglig leder godkjenne fravær før fraværssøknaden sendes personalleder  
  • rekruttere faglige ledere og instruktører, spesielt ved HR  
  • søke om godkjenning for faglige ledere til OK stat som søker til Oslo kommune på våre vegne 
  • innkalle ressursgruppen til jevnlige møter  
  • sikre og påse at lærlingen får et godt læremiljø, både faglig og sosialt   
  • følge lærlingene opp med regelmessige samtaler spesielt rettet mot trivsel og mottak på praksisstedene, samt være tilgjengelig når lærlingen ber om egen samtale  
  • evaluering av lærlingeordningen  
  • ha ansvaret for saker som bringes til OK stat (tyngre saker) 

  Rekruttering innebærer følgende tiltak 

  • markedsføring: skape samarbeidsarena med aktuelle skoler for direkte rekruttering  
  • annonser – utlysning sendes til skoler, i aviser og på nettsidene  
  • bruke Vigolistene fra OK stat og deres direkte kontakt med skoler 

  Ved mottak av nyansatte lærlinger har OsloMet følgende program i velkomstuka 

  • felles mottak av lærlingene ca. 1. august, 3-4 dager. Lærlingene blir kjent med OsloMet, hverandre, faglige ledere og noen instruktører, ordne brukerkonto, IT-utstyr og ansattkort  
  • lokalt introduksjonsprogram (program for de første 14 dager)  

  Felles opplæringstiltak er etablert 

  • benytte kurstilbudet til OsloMet – fagkurs (inkludert e-læring) med egne særskilte tilbud for lærlingene: nyansattkurs, lovverk, reglement, HMS, innkjøp mm. Det siste tilbys også under fagmandagene  
  • kurs ved OK stat, for eksempel innføringskurs i økonomidelen av pensum for lærlinger ved KA  

  Nettverk som allerede er etablert og som må følges tett opp 

  • teams grupper og samtalegrupper for faglig informasjonsutveksling og sosial kontakt  
  • forum for lærlinger – faglig og sosialt treffsted med felles lunsj en time en gang i måneden   
  • fagmandag inklusive kunnskapsspill og lunsj 
  • avslutning til jul og sommer  
  • markering av bestått fagbrev med avslutning av lærlingperioden ved OsloMet  
  • feiring av runde dager, for eksempel 20 års feiringer 

  Faglig leder 

  Har følgende ansvar: (kan variere noe med tanke på fagområde) 

  • behjelpelig med å rekruttere nye lærlinger  
  • utvikle et årshjul etter de faglige kravene til opplæringsplanen, relatert til det som avdeling/fakultet kan tilby ved en undervisningsplan 
  • forankre opplæring hos leder i avdeling/fakultet der lærling mottar opplæring. Videre utpeker leder hovedinstruktør som faglig leder samarbeider med  
  • informere avdeling/fakultets instruktører og deres ledere når lærling skal begynne   
  • gi lærlingen tilbakemeldinger på sine logger  
  • faglig oppfølging av lærling hver måned  
  • oppstarts- og avslutningsmøte med hovedinstruktør og lærling ved hver praksis og fordypning  
  • planlegge og gjennomføre halvårssamtaler i første, andre og tredje halvår. Anbefaler da også en statussjekk på hvordan lærlingen ser sin fremgang etter opplæringsplan for å avklare svake punkter  
  • etter behov, finne egnet fordypningssted i samarbeid med koordinator, hovedinstruktører og lærling  
  • hjelpe lærlingene å rekruttere en kontaktperson for lærlingens fagprøve, etter instrukser fra prøvenemda og andre nødvendige forberedelser 
  • nært samarbeid med koordinator, ved ansettelser, revidering av handlingsplan og halvårlig evaluering   
  • delta i ressursgruppen  
  • medvirke til å utvikle kurs for alle instruktører   
  • sikre et godt læremiljø med høy faglig kvalitet  
  • bidra med program og ledelse av fagmandag 
  • rette HR-relaterte spørsmål til koordinator   
  • «lærlinger i staten» med verktøykasse for faglige ledere, kurs og andre hjelpemidler: https://arbeidsgiver.dfo.no/personaloppfolging/laerlinger-i-staten 

  Hovedinstruktør 

  • Har følgende ansvar: (vil variere noe med tanke på fagområde) 
  • forankre rollene som instruktører hos leder og kolleger  
  • avklare tid, instruktører og ressurser til opplæring og planlegging  
  • lage en intern undervisningsplan etter krav fra opplæringsplan (i samarbeid med faglig leder)  
  • delta på interne kurs og kurs for instruktører arrangert av OK stat  
  • gi tilbakemelding på logger  
  • oppstarts- og avslutningsmøte med faglig leder og lærling ved praksis og fordypning  
  • delta i eget nettverksforum for instruktører - faglig og sosialt treffsted   
  • sikre et godt læremiljø med høy faglig kvalitet  
  • rette faglige spørsmål fra lærling og instruktører til faglig leder  
  • rette HR-relaterte spørsmål til koordinator   

  Instruktør 

  Har følgende ansvar: (vil variere noe med tanke på fagområde) 

  • opplæring og oppfølging av lærlingen i et godt læremiljø med høy faglig kvalitet  
  • avstemme undervisningsplan som er utarbeidet av hovedinstruktør   
  • delta på interne kurs og kurs for instruktører arrangert av OK stat  
  • gi tilbakemelding på logger i sitt fag  
  • gi nødvendig utfyllende tilbakemelding til hovedinstruktør til avslutningsmøte for hovedinstruktør, faglig leder og lærling   
  • delta i eget nettverksforum for instruktører – faglig og sosialt treffsted   

  Opplæringskontoret (OK stat)  

  Bidrar med:  

  • rekruttering av nye lærlinger  
  • lærlingekontrakt 
  • kontakt med koordinator 
  • at faglige ledere får godkjenning av Utdanningsetaten 
  • oppfølging av lærling i samarbeid med koordinator 
  • møter med lærling hvis det oppstår problemer 
  • deltagelse på møter på arbeidsstedet 
  • informasjon, kurs, bidrag på fagmandag, besøk på Høgskolen i Rena for lærlinger  
  • gjennomføring av testfagprøven som normalt avholdes i mars siste år 
  • oppmelding til fagprøve i begynnelsen av siste halvår og fagprøven avholdes normalt i mai-juni siste år 

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner lærlingeordningen ved OsloMet

Koordinator: Wenke Haugslett

Telefon :
67 23 52 87
E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-fellestjenester

Faglig leder: Fred Førde

Telefon :
67 23 51 18
E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for eiendom

Faglig leder: Nithan Karan (IT-Drift-UT-utvikler)

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for IKT

Faglig leder: Julie Backer (Medieteknikk/ Mediedesign)

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon

Faglig leder: Odd Harald Johansen (sikkerhet)

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for eiendom