Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS / HMS-håndbok / Lokale arbeidsmiljøutvalg

Retningslinje for lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

HMS-retningslinje. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 24.april 2013; revidert i AMU-møte 5.mars 2015, og justert etter AMUs vedtak om grunnopplæring 19.juni 2017 og endret rapporteringsår 5.februar 2018.

Hensikten med LAMU

LAMU er et underutvalg under AMU.

LAMU skal være et samarbeidsorgan og arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i SVA, fakultetene og fellesadministrasjon, ved at arbeidsmiljømessige utfordringer håndteres så nær de tilsattes hverdag som mulig, og med den lokale kompetansen medlemmer av LAMU har.

LAMU skal arbeide for at de tilsatte får innsikt i arbeidsmiljøspørsmål og søke deres medvirkning i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsmiljøutvalget fastsetter arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet for LAMU. For øvrig gjelder forskriftens regler om arbeidsmiljøutvalg (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-14).

Organisering

LAMU er partssammensatt og består av minst to representanter for arbeidsgiversiden og minst to representanter fra arbeidstakersiden. Oppnevningsperioden følger studieåret.

 • Dekan/senterleder utpeker arbeidsgivers medlemmer og skal selv være ett av dem.
 • Minst ett av arbeidsgivers medlemmer i fakultet/senter skal være en instituttleder.
 • Arbeidstakerrepresentantene velges/utpekes etter reglene i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3. Lokalt hovedverneombud skal være et av arbeidstakermedlemmene med et av verneombudene som sin stedfortreder.
 • Stedfortredere forøvrig velges/utpekes etter forskriftens bestemmelser i § 3-11.

Dekan/senterleder delegerer sekretærfunksjonen i sin enhet. Delegerte HMS-oppgaver skal dokumenteres.

LAMUs medlemmer oppnevnes for to år av gangen.

Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har ledervervet annet hvert år. Lederperioden følger studieåret. Det skal holdes minst to møter pr. semester, men LAMU kan selv bestemme om det skal avholdes flere.

Møtene skal normalt være åpne.

Opplæring

Medlemmer i lokale arbeidsmiljøutvalg skal ha samme opplæring som verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, se Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18 – 3-20.

Oppgaver

LAMU skal følge opp AMUs fokusområder og drøfte implementering og tilpasning av AMUs føringer.

LAMU skal drøfte universitetets prioriterte områder innen HMS. LAMU er delegert følgende oppgaver innen egen enhet:

 • LAMU skal fastsette verneområdeinndelingen (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-1).
 • LAMU skal drøfte organisering av vernetjenesten og om den fungerer hensiktsmessig [se aml § 7-2 (2) a)].
 • LAMU skal utpeke valgstyre i de tilfellene verneombud skal velges av og blant de tilsatte etter bestemmelsene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2, 4.avsnitt.
 • LAMU skal drøfte byggesaker og sende kommentarer og innspill til AMU. All formell byggesaksbehandling skjer i AMU både når det gjelder nybygg og ombygginger (se retningslinje for byggesaksbehandling ved OsloMet).
 • LAMU skal drøfte resultater og tiltak etter arbeidsmiljøkartlegginger (eks. kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, risikovurderinger, medarbeiderundersøkelser o.a.), anbefalinger fra HMS-revisjonen og eventuelle andre målinger som for eksempel inneklimamålinger [se aml § 7-2 (4)].
 • LAMU skal delta i utarbeidelsen av mål for HMS-arbeidet og årlige handlingsplaner i enheten (se aml § 7-2 (1) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-3).
 • LAMU skal drøfte behov for spesiell HMS-opplæring [se aml § 7-2 (2) b)]. Innspill sendes Avdeling for HR.
 • LAMU skal gjennomgå sykefraværsrapporter og eventuelt komme med forslag til tiltak når det gjelder:
  • Egenmeldt fravær
  • Legemeldt fravær (langtidssykemeldte)
  • Arbeidsrelatert fravær
 • LAMU skal gjennomgå alle meldinger om ulykker/nestenulykker og andre HMS-avvik [aml § 7-2 (4)].
 • LAMU skal behandle «andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet» [aml § 7-2 (2) d)].
 • LAMU har vedtaksmyndighet i forhold som er omtalt i arbeidsmiljøloven § 7-2 (5).

I alle sakene skal det være saksfremlegg og innstilling med forslag til konklusjon eller vedtak.

Saker som omfatter flere enheter, er av virksomhetsovergripende eller prinsipiell karakter skal behandles i AMU.

Ønskes ytterligere delegering av saksområder, må det fremmes som sak i AMU.

LAMU skal orienteres om:

 • Forhold som er viktige for at LAMU skal ha oversikt over HMS-status i enheten
 • Pålegg fra tilsynsmyndighetene vedrørende HMS og enhetens oppfølgingsplan
 • Arbeidsmiljøutfordringer i enheten
 • Nye lover og forskrifter som berører enheten

Referat

Det skal skrives referat fra møtene (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-16). Av referatet skal det fremgå hvilke dokumenter som ble lagt frem og hva som var sentrale momenter i diskusjonen. Vedtak skal følge i vedtakssaker og konklusjon i alle andre saker som LAMU behandler. Referatene skal gjøres tilgjengelig for de tilsatte og sendes AMU v/ Avdeling for HR.

Årsrapport

LAMU skal innen 31.desember hvert år avgi årsrapport om sitt arbeid til fakultetsstyre, lokale tjenestemannsorganisasjoner og AMU v/ AMUs sekretariat.

Krav til innhold:

 • Sammensetning med oversikt over hvem som har grunnopplæring HMS, antall møter, hvilken part som har hatt ledervervet og hvilke saker som har vært til behandling
 • Arbeid med eget/egne - og AMUs - fokusområder, universitetets prioriterte områder samt enhetens handlingsplan
 • Saksområder som AMU har delegert - se punktet "Oppgaver" - omtales i den grad de har vært behandlet i LAMU
 • Andre saksområder
 • Utfordringer i arbeidsmiljøarbeidet fremover
 • Beskrivelse av eventuelle vedtakssaker (verneområdeinndeling og vedtak etter aml § 7-2 (5)) .

Taushetsplikt

Medlemmene i LAMU kan på lik linje med AMUs medlemmer ikke bringe videre forhold som er underlagt taushetsplikt, se Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-17.

Kontakt


chatbot-portlet