Kriterier for FoU-tid | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Tid til forskning ved HV

Tid til forskning ved HV

Kriterier for tildeling av FoU-tid ved Fakultet for helsevitenskap.

Kriterier for FoU-tid

Tildeling av FoU-tid ved Fakultet for helsevitenskap skal være resultatbasert og i hovedsak baseres på publikasjoner fra de tre foregående år. For ansatte i førstestillinger skal tildelt FoU-tid gjelde for de neste tre årene.

For ansatte i førstestillinger (1. lektor, 1. amanuensis, professor I) gjelder følgende

 • 1 publikasjon per tre år gir 25 % FoU-tid 
 • 2 -3 publikasjoner per tre år gir 35 % FoU-tid  
 • 4 publikasjoner per tre år gir 45 % FoU-tid    

Med publikasjon menes fagfellevurderte, vitenskapelige publikasjoner, inkludert vitenskapelige antologier, med OsloMet som kreditert institusjon.   

De ansatte dette gjelder, vil automatisk få tildelt FoU-tid for tre år basert på kriteriene og trenger ikke å sende søknad om dette. Neste automatiske tildeling av FoU-tid vil først forekomme etter disse tre årene.

Utregning: Tildeling av FoU-tid følger studieår. Den resultatbaserte tildelingen baserer seg på de tre tidligere kalenderårene. Eks. For beregning av ny resultatbasert FoU-tid i perioden høst 2019 t.o.m. vår 2022 brukes vitenskapelige publikasjoner i kalenderårene 2016-2018 som utregningsgrunnlag.

For ansatte i andre undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger gjelder følgende

UF-tilsatte kan søke om ekstra FoU-tid. FoU-tid kan da tildeles for 1-3 år. Søknaden baseres på publikasjoner og andre bidrag. Det stilles krav til faglig kvalitet og relevans, og søknaden må sannsynliggjøre at resultater kan oppnås. Søknaden skal skrives på søknadsskjema og sendes Seksjon for FoU ved fakultetet. Fristen for innsending av søknad er 1. mars. Se mer informasjon under "søknad om FoU-tid" under.

Utdypende kommentarer

For ansatte som har redusert stillingsprosent, reduseres tildelt FoU-tid tilsvarende.  

Ansatte i II-stillinger omfattes ikke av kriteriene for resultatbasert FoU-tid da ansettelseskontrakten skal inneholde arbeidsområdet og omfanget av dette.   

Nytilsatte i 1. lektor- og 1. amanuensisstilling vil automatisk få 35 % og nytilsatte i professor I-stilling 45 % FoU-tid de første tre årene.

Ansatte i UF-stilling med FoU-tid blir ikke tildelt tid til faglig/pedagogisk fornying.

Ansatte i UF-stilling uten FoU-tid blir tildelt 10 % tid til faglig/pedagogisk fornying.

Avgjørelse om tildelt FoU-tid tas av instituttleder (eventuelt sammen med studieledere).

Seksjon for FoU ved fakultetet fører oversikt over tildelt FoU-tid på individnivå og for hele fakultetet.

Søknad om FoU-tid

I tillegg til resultatbasert tildeling av FoU-tid kan alle UF-tilsatte (med og uten resultatbasert FoU-tid) også søke om FoU-tid. FoU-tid kan da tildeles for 1-3 år. Søknaden baseres på publikasjoner og andre bidrag. Det stilles krav til faglig kvalitet og relevans, og søknaden må sannsynliggjøre at resultater kan oppnås.

Prosjekter som tildeles FoU-tid skal foreta en verdivurdering og risikovurdering for sikker lagring av forskningsdata iht. OsloMets retningslinjer. I tillegg skal prosjekter som er eksternt finansiert også utarbeide en datahåndteringsplan . Dette må gjøres før oppstart av prosjektet. Se mer informasjon under personvern og informasjonssikkerhet for forskere.

Krav til søknaden

 • Alle punkter i søknadsskjema skal fylles ut.
 • Ved søknad om oppstart av nye prosjekter skal en gjennomarbeidet og fullstendig prosjektbeskrivelse* vedlegges.
 • Det skal foreligge prosjektsammendrag på engelsk. Det oppfordres til at alle prosjekter som får FoU-tid registreres/oppdateres i Cristin.

*Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Bakgrunn og kunnskapsstatus
 • Målsetting, problemstillinger, hypoteser og metodevalg
 • Prosjektplan, prosjektledelse, organisering og samarbeid
 • Fremdriftsplan og budsjett
 • Strategisk forankring (tilknytning til forskningsgrupper /satsingsområder/forskningsprogrammer og prosjekter)
 • Samfunnsmessig relevans
 • Etikk (Dersom prosjektet reiser spesielle etiske problemstillinger, skal det beskrives hvordan disse vil bli ivaretatt).
 • Formidlings- og publiseringsplan

Søknadsbehandling

 • Søknaden sendes Seksjon for FoU ved fakultetet via e-post: fou-hv@oslomet.no. Kopi av søknaden sendes studieleder/instituttleder og eventuelt forskningsgruppeleder.
 • Fristen for innsending av søknad er 1. mars.

Endelig beslutning tas av instituttleder (eventuelt sammen med studieledere). FoU-utvalget kan bidra til vurderingen hvis instituttleder er i tvil og ønsker rådgiving. En oversikt sendes Seksjon for FoU som vil ha den totale oversikten over utnyttelse av FoU-tid ved fakultetet.

Bakgrunn

Fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitenskap vedtok 27. mars 2012 nye retningslinjer og kriterier for tildeling av FoU-tid ved fakultetet. Kriteriene ble implementert ved fakultetet fra studieåret 2012/2013. Kriteriene har vært igjennom evaluering og justering i ettertid, senest mars 2017.