Kriterier for etablering av forskningsgrupper ved Fakultet for helsevitenskap | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Forskningsgrupper ved HV

Forskningsgrupper ved HV

Kriterier for etablering av forskningsgrupper ved Fakultet for helsevitenskap.

Forskningsgruppene forankres på instituttene, som fatter vedtak om etablering av nye forskningsgrupper.

 • Kriterier for etablering av forskningsgrupper

  • Gruppen skal ha et felles overordnet tematisk område. Gruppen må kunne vise til hvordan den forholder seg til OsloMets og fakultetets strategi.

  •  Alle forskningsgrupper skal ha en langsiktig strategisk plan for utvikling av gruppen, forskningen og gruppens medlemmer. I planen skal forskningsgruppen definere suksesskriterier for gruppen som kan danne grunnlag for evaluering.

  • Gruppen skal ha en plan for felles aktiviteter som seminarer, utvikling av prosjekter, publisering, formidling og søknadsskriving.

  • Gruppen må være robust og ha en hensiktsmessig størrelse. Dette innebærer blant annet at gruppen må bestå av flere fast ansatte forskere som bruker sin FoU-tid i gruppen, at det er et miljø som er aktivt og som publiserer og innhenter eksterne midler og at gruppen har et tydelig målbilde. 

  • Forskningsgruppeleder må ha vist betydelig evne til nyskapende og selvstendig forskning, inkludert ledelse av forskningsprosjekter og forskningsveiledning på master-/doktorgradsnivå. Det kreves førstestillingskompetanse, fortrinnsvis professor. Gruppeleder skal ha hovedstilling ved OsloMet.

  • Samlet må gruppens medlemmer ha publisert regelmessig siste fem år, dette skal dokumenteres i forbindelse med søknad om etablering. 

  • Selv om forskere på HV kan være med i flere forskningsgrupper, vil de bare kunne være hovedmedlem i en gruppe (og eventuelt assosiert medlem i andre).

  I tillegg bør gruppen:

  • Ha medlemmer på ulike nivåer (Professor/1. amanuensis, mellomstillinger tilsvarende postdoktornivå, stipendiater/studenter, eventuelt andre stillingskategorier) og med bredde i sin kompetanse. 
  • Være tverrfaglig og samarbeide med eksterne miljøer. Gruppene oppfordres til å inkludere medlemmer både fra andre enheter ved OsloMet og eksterne samarbeidspartnere. 
  • FoU-tiden til medlemmene bør fortrinnsvis inngå i gruppens forskningsprosjekter.

 • Forankring av forskningsgruppe

  • Forskningsgruppen skal som hovedregel være organisatorisk forankret ved det instituttet der forskningsgruppeleder har hovedstilling.

  • Forskningsgrupper bør tilstrebe samarbeid på tvers av fagområder.

 • Forventninger til medlemmer i forskningsgruppene

  Det forventes at alle medlemmer av forskningsgruppene bidrar aktivt til at gruppen når sine mål i henhold til gruppens langsiktige strategiske plan. Det innebærer blant annet deltagelse på forskningsgruppens møter og bidrag til gruppens mål innen områder som:

  • Publisering
  • Forskningsprosjekter (f.eks. ideer, utvikling, gjennomføring, resultater, prioriteringer)
  • Søknadsskriving
  • Profilering av gruppen
 • Forskningsgruppeleders ansvarsområde

  • Styrke kompetanse, kvalitet og produktivitet i forskningen

  • Stimulere og bidra til utarbeidelse av søknader om eksterne forskningsmidler

  • Drive rekruttering og miljøbygging, herunder å arbeide for å skape et forskningsmiljø som støtter opp om forskere i rekrutteringsstillinger, og som legger forholdene til rette for deres faglige utvikling.

  • Drive nettverksbygging med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt.

  • Bidra til synliggjøring og profilering av forskningsgruppen og prosjektenes resultater blant annet gjennom årlige oppdateringer av forskningsgruppens nettsider

  • Delta i forskningsgruppelederforum og være kontaktperson mot instituttleder/avdelingsleder (linjeledelsen).

 • Forskningsgruppeleders handlingsrom/ressurser innenfor linjestrukturen

  • Forskningsgruppeleder tildeles 15 % ekstra FoU-tid.
  • Det bør inngås en avtale mellom forskningsgruppeleder og instituttleder som klargjør forskningsgruppeleders ansvarsområde på delegasjon fra instituttleder og rapporteringsplikt til instituttleder. 
 • Oppfølging av forskningsgrupper

  • Forskningsgruppene rapporterer årlig til instituttleder eller avdelingsleder der dette er delegert.

  • Forskningsgrupper ved HV evalueres hvert 6. år etter kriterier fastsatt av FoU-utvalget. Neste evaluering vil finne sted i 2024.

 • Søknad om etablering og endring av forskningsgrupper

  Etablering 

  Forskningsgrupper opprettes av instituttet på bakgrunn av kriterier fastsatt av FoU-utvalget. Nye grupper meldes inn til FoU-seksjonen med gruppenavn og navn på leder.

  Endring

  Større endringer i forskningsgruppens sammensetning og/eller skifte av forskningsgruppeleder skal godkjennes av instituttet. Ved endring av forskningsgruppeleder må ny leder meldes inn til FoU-seksjonen.

 • Bakgrunn

  Fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitenskap vedtok 21. august 2012 kriterier for etablering av forskningsgrupper. Justering av kriterier ble vedtatt av dekan 2.6.2014 og 13.1.2016 (etter anbefaling fra FoU-utvalget, FoU-HF-sak 41/15).

  Dekanens ledermøte vedtok 6. april 2021 at forskningsgruppene skal forankres på instituttene, som blant annet skal fatte vedtak om etablering av nye forskningsgrupper og følge disse opp gjennom årlig rapportering. I den forbindelse ble også kriterier for etablering av forskningsgrupper justert (FoU-utvalget HV, sak 40/20 og IDF-HV, sak 23/21).