Kriterier for etablering av forskningsgrupper ved Fakultet for helsevitenskap | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Forskningsgrupper ved Fakultet for helsevitenskap

Forskningsgrupper ved Fakultet for helsevitenskap

Kriterier for etablering av forskningsgrupper ved fakultet for helsevitenskap (HV).

Fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitenskap vedtok 21. august 2012 kriterier for etablering av forskningsgrupper. Justering av kriterier ble vedtatt av dekan 2.6.2014* og 13.1.2016 (etter anbefaling fra FoU-utvalget, FoU-HF-sak 41/15).

Dekanens ledermøte vedtok 6. april 2021 at forskningsgruppene skal forankres på instituttene, som blant annet skal fatte vedtak om etablering av nye forskningsgrupper og følge disse opp gjennom årlig rapportering. I den forbindelse ble også kriterier for etablering av forskningsgrupper justert (FoU-utvalget HV, sak 40/20 og IDF-HV, sak 23/21).

 • Krav til forskningsgrupper

  • Gruppen skal ha et felles overordnet forskningstematisk område og bør være tverrfaglige der det er hensiktsmessig.

  • Gruppen skal ha felles aktiviteter som seminarer, utvikling av prosjekter, publisering, formidling og søknadsskriving.

  • Gruppen bør bestå av minst fem personer. Grupper på mer enn 15 personer bør vurderes delt opp eller supplert med prosjektledere.

  • Gruppen bør ha medlemmer på ulike nivåer (Professor/1. amanuensis, mellomstillinger tilsvarende postdoktornivå, stipendiater/studenter, eventuelt andre stillingskategorier) og med bredde i sin kompetanse.

  • Gruppen kan inkludere forskere fra andre institutt og fakultet. Den kan også ha medlemmer ansatt ved institusjoner utenfor OsloMet.

  • Forskningsgruppeleder må ha vist betydelig evne til kreativ og selvstendig forskning. Det kreves førstestillingskompetanse, fortrinnsvis professor. Gruppeleder skal ha hovedstilling ved OsloMet.

  • Forskningsgruppeleder må ha dokumentert ledelse av forskningsprosjekter og forskningsveiledning på master-/doktorgradsnivå.

  • For å bli profilert som forskningsgruppe på OsloMets nettsider må gruppen vise regelmessig publisering og fremdrift

  • FoU-tiden til medlemmene bør fortrinnsvis inngå i gruppens forskningsprosjekter

  • Alle forskningsgrupper skal ha en langsiktig strategisk plan for utvikling av gruppen, forskningen og gruppens medlemmer. I planen skal forskningsgruppen definere suksesskriterier for gruppen som kan danne grunnlag for evaluering.

  • Selv om forskere på HV kan være med i flere forskningsgrupper, vil de bare kunne være hovedmedlem i en gruppe (og eventuelt assosiert medlem i andre).

 • Forankring av forskningsgruppe

  • Forskningsgruppen skal som hovedregel være organisatorisk forankret ved det instituttet der forskningsgruppeleder har hovedstilling.

  • Forskningsgrupper bør tilstrebe samarbeid på tvers av fagområder.

 • Forskningsgruppeleders ansvarsområde

  • Styrke kompetanse, kvalitet og produktivitet i forskningen

  • Stimulere og bidra til utarbeidelse av søknader om eksterne forskningsmidler

  • Drive rekruttering og miljøbygging, herunder å arbeide for å skape et forskningsmiljø som støtter opp om forskere i rekrutteringsstillinger, og som legger forholdene til rette for deres faglige utvikling.

  • Drive nettverksbygging med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt.

  • Bidra til synliggjøring og profilering av forskningsgruppen og prosjektenes resultater blant annet gjennom årlige oppdateringer av forskningsgruppens nettsider

  • Delta i forskningsgruppelederforum og være kontaktperson mot instituttleder/avdelingsleder (linjeledelsen).

 • Forskningsgruppeleders handlingsrom/ressurser innenfor linjestrukturen

  • Forskningsgruppeleder tildeles 15 % ekstra FoU-tid.
  • Det bør inngås en avtale mellom forskningsgruppeleder og instituttleder som klargjør forskningsgruppeleders ansvarsområde på delegasjon fra instituttleder og rapporteringsplikt til instituttleder. 
 • Oppfølging av forskningsgrupper

  • Forskningsgruppene rapporterer årlig til instituttleder eller avdelingsleder der dette er delegert.

  • Forskningsgrupper ved HV evalueres hvert 6. år etter kriterier fastsatt av FoU-utvalget. Neste evaluering vil finne sted i 2024.

 • Søknad om etablering og endring av forskningsgrupper

  Etablering 

  Forskningsgrupper opprettes av instituttet på bakgrunn av kriterier fastsatt av FoU-utvalget. Nye grupper meldes inn til FoU-seksjonen med gruppenavn og navn på leder.

  Endring

  Større endringer i forskningsgruppens sammensetning og/eller skifte av forskningsgruppeleder skal godkjennes av instituttet. Ved endring av forskningsgruppeleder må ny leder meldes inn til FoU-seksjonen.