Kriterier for etablering av forskningsgrupper ved Fakultet for helsevitenskap | FoU-støtte for ansatte HV - Ansatt

Forskningsgrupper ved Fakultet for helsevitenskap

Forskningsgrupper ved Fakultet for helsevitenskap

Fakultetsstyret ved Fakultet for helsevitenskap vedtok 21. august 2012 kriterier for etablering av forskningsgrupper. Justering av kriterier ble vedtatt av dekan 2.6.2014* og 13.1.2016 (etter anbefaling fra FoU-utvalget, FoU-HF-sak 41/15).
 1. Kriterier for forskningsgrupper ved HV
 2. Søknad om etablering og endring av forskningsgrupper

Kriterier for forskningsgrupper ved Fakultet for helsevitenskap

Krav til forskningsgrupper:

 • Felles tematiske områder
 • Medlemmer på ulike nivåer (Professor/1. amanuensis, mellomstillinger tilsvarende postdoktornivå, stipendiater/studenter, eventuelt andre stillingskategorier)
 • Kompetansebredde
 • God publiseringsaktivitet de siste 3 år
 • Minimum fem medlemmer som hovedregel
 • FoU-tiden til medlemmene bør fortrinnsvis inngå i gruppens forskningsprosjekter
 • Personer skal som hovedregel kun være medlem i én forskningsgruppe

Krav til forskningsgruppeleder:

 • Førstestillingskompetanse, fortrinnsvis professor, hovedstilling ved OsloMet
 • Dokumentert ledelse av forskningsprosjekter og forskningsveiledning på master-/doktorgradsnivå

Forventninger til medlemmer i forskningsgruppene*:

Delta i individuelle forskersamtaler der det blant annet diskuteres:

 • hvordan gruppemedlemmet kan bidra til å opprettholde god publiseringsaktivitet (jfr. kriterier for etablering av forskningsgrupper)
 • hvordan tildelt FoU-tid skal benyttes

Delta i felles gruppemøter der det blant annet diskuteres:

 • publiseringsstrategi
 • forskningsprosjekter (f.eks. ideer, utvikling, gjennomføring, resultater, prioriteringer)
 • søknadsskriving
 • profilering av gruppen

Forankring av forskningsgrupper – avtaleverk:

 • Forskningsgruppen skal som hovedregel være organisatorisk forankret ved det instituttet der forskningsgruppeleder har hovedstilling.
 • Forskningsgrupper bør tilstrebe samarbeid på tvers av fagområder. I grupper hvor man bryter med ordinært linjeansvar, bør dette forankres i en avtale mellom linjelederne.

Forskningsgruppeleders ansvarsområde:

 • Styrke kompetanse, kvalitet og produktivitet i forskningen, herunder lære opp nye forskere
 • Drive rekruttering og miljøbygging, herunder å arbeide for å skape et forskningsmiljø som støtter opp om forskere i rekrutteringsstillinger, og som legger forholdene til rette for deres faglige utvikling.
 • Drive nettverksbygging med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt.
 • Profilere forskningsgruppen utad.
 • Delta i et instituttovergripende forskningsgruppeleder-forum og være kontaktperson mot instituttleder (linjeledelsen).

Forskningsgruppeleders handlingsrom-/ressurser innenfor linjestrukturen:

 • Forskningsgruppeleder tildeles 15 % ekstra FoU-tid.
 • Det bør inngås en avtale mellom forskningsgruppeleder og instituttleder som klargjør forskningsgruppeleders ansvarsområde på delegasjon fra instituttleder og rapporteringsplikt til instituttleder. 

Oppfølgning av forskningsgrupper

 • Forskningsgruppene leverer årsrapport innen 1.august hvert år.
 • Forskningsgruppene evalueres av en ekstern komité tre år etter oppstart etter kriterier fastsatt av FoU-utvalget.

Søknad om etablering og endring av forskningsgrupper   

Søknad om etablering og endring av forskningsgrupper

Etablering:

 • Forslag på forskningsgrupper fremmes til instituttleder.
 • Instituttleder, i samråd med instituttrådet, gir en anbefaling til FoU-utvalget ved fakultetet.
 • Endelig avgjørelse tas av FoU-utvalget.

Endring:

 • Større endringer i forskningsgruppens sammensetning skal behandles av FoU-utvalget.
 • Skifte av forskningsgruppeleder skal behandles av FoU-utvalget.

Det er løpende søknadsfrist for etablering og endring av forskningsgrupper. Søknadsskjema sendes til fou-hv@oslomet.no  og vil bli behandlet i FoU-utvalget ved fakultetet. Søknader innsendt to uker før møtet i FoU-utvalget blir behandlet ved førstkommende møte.