Klagebehandling | Studieadministrasjon - Ansatt

Klagebehandling i studentsaker

Klagebehandling i studentsaker

På denne siden finner du informasjon om klagebehandling i studentsaker, samt rutiner for oversendelse av saker til klagenemnda ved OsloMet.

Klagebehandling i ulike typer saker

Klager

Fakultet eller enhet vurderer klager på enkeltvedtak gjort i studentsaker (forvaltningsloven kapittel VI). Dersom vedtaket opprettholdes, forbereder fakultet eller enhet saken, som sendes til klagenemnda ved OsloMet for endelig vurdering.
Noen vanlige typer saker er klage på vedtak i forbindelse med søknad om opptak, tilrettelegging, eller vedtak gjort i forbindelse med studieløpet, som godkjenning og fritak, formelle feil ved eksamen, fjerde eksamensforsøk, eller tap av studierett. For opptak gjennom Samordna opptak er klageinstansen Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak.

Mistanke om fusk

Fakultetet forbereder saker om mistanke om fusk etter UH-lovens §§ 4-7 første ledd b) og 4-8 tredje ledd, og oversender saken til klagenemnda ved OsloMet, som fatter vedtak i disse sakene og vurderer klager på vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes etter klage, oversender sekretariatet for klagenemnda klagen til Felles klagenemnd for endelig vurdering.

Merknad på politiattest

Fakultetet forbereder saker om merknad til politiattest etter UH-lovens § 4-9 femte ledd, og oversender saken til klagenemnda ved OsloMet, som fatter vedtak i disse sakene og vurderer klager på vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes etter klage, oversender sekretariatet for klagenemnda klagen til Felles klagenemnd for endelig vurdering.

Utestenging og bortvisning

Fakultetet forbereder saker om utestenging og bortvisning etter UH-lovens § 4-8 første og andre ledd, og oversender saken til klagenemnda ved OsloMet, som fatter vedtak i disse sakene og vurderer klager på vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes etter klage, oversender sekretariatet for klagenemnda klagen til Felles klagenemnd for endelig vurdering.

Skikkethet

Institusjonsansvarlig for skikkethetssaker forbereder og oversender saker om tvil om skikkethet til skikkethetsnemnda ved OsloMet. Skikkethetsnemnda innstiller til vedtak, og oversender saken med sin innstilling til klagenemnda ved OsloMet for vedtak. Dersom studenten klager på vedtaket i klagenemnda, og klagenemnda opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Felles Klagenemnd for endelig vurdering.

Oversendelse av saker til klagenemnda

Klagenemndas mandat følger av UH-loven. Saker som skal behandles av klagenemnda skal oversendes til sekretariatet for klagenemnda i overensstemmelse med rutine for behandling av disiplinærsaker.

Ved oversendelse av sak skal det opprettes et saksframlegg i Public360. Under nyttige lenker ligger det maler for de ulike sakstypene, med informasjon om hva klagenemnda trenger informasjon om for å kunne behandle saken.

Det er løpende saksbehandling, det vil i utgangspunktet si ingen fast dokumentfrist. Fakulteter og enheter skal behandle sine saker uten ugrunnet opphold. Saker må normalt være oversendt fra aktuelt fakultet/enhet minst 14 dager før møtets dato. Saken må være godkjent av leder ved aktuelt fakultet/enhet og sekretariatet for klagenemnda i seksjon for analyse og kvalitetsutvikling i studieavdelingen. Den faktiske oversendelsen skjer ved at saksbehandler ekspederer saken i P360. 

Sekretariatet for klagenemnda sender melding om klagenemndas vedtak direkte til student/klager i etterkant av møtet i klagenemnda. 

Kontaktinfo

Kontaktinfo