Klage over vedtak - Ansatt

Mal - Klage over vedtak

Mal - Klage over vedtak

Her finner du informasjon om hva saksframlegg til klagenemnda må inneholde i saker som gjelder klage over vedtak i studentsaker. Selve dokumentmalen opprettes i P360.

KLAGE PÅ VEDTAK OM (...) – STUDIEPROGRAM – STUDENTENS NAVN

FORSLAG TIL VEDTAK

(Her skal fakultetets innstilling til vedtak fremkomme.

Eksempel:

«Klagen tas ikke til følge» )

BAKGRUNN

(Informasjon om studenten: navn, studentnummer, studium og hvor langt studenten har kommet i studiet. I den videre saksfremstillingen skal studenten kun omtales som student, ikke bruk navnet til studenten.

Hvordan har saksbehandlingen vært så langt. Når kom søknad/klage, hvordan ble denne behandlet, når ble svar gitt, når ble vedtaket påklaget og fakultetets vurdering av klagen.)

SAKSFREMSTILLING

Regelverk: (Hvilket regelverk bygger fakultetets avgjørelse på(Lov, forskrift, programplan osv.)?

Hva er praksis ved fakultetet ved slike søknader/saker? )

Klagers anførsler: (Hva og hvorfor har klager søkt, på hvilket grunnlag er det klaget.)

Fakultetets vurdering: (Fakultetets vurdering av saken.

Viktig at fakultetets vurdering og konklusjon knyttes opp mot regelverk.)

 

Kopi til: Studenten

 

Vedlegg:

Nummererte vedlegg med navn på dokumentet.