Hvordan jobbe med ansvarlig internasjonalisering - Ansatt

Hvordan jobbe med ansvarlig internasjonalisering

template.back.to.overview Hvordan jobbe med ansvarlig internasjonalisering

Ansvarlig internasjonalisering innebærer å jobbe systematisk med å vurdere potensiell risiko ved internasjonalt samarbeid, og veie verdi- og sikkerhetsrelaterte utfordringer opp mot mulighetene samarbeidet gir.

Internasjonalisering er et viktig virkemiddel for kvalitet og relevans i utdanning og forskning, og tilfører stor verdi til den faglige virksomheten ved OsloMet. Samtidig kan internasjonalt samarbeid by på utfordringer knyttet til å ivareta grunnleggende verdier og sikkerhetshensyn. Det gjelder spesielt samarbeid med land som skiller seg vesentlig fra Norge når det gjelder styresett, kultur, høyere utdannings- og forskningssystem, m.m. Geopolitiske forhold og spenninger bidrar også til at samarbeid med enkelte land kan medføre særskilt risiko. 

Eksempler på potensiell risiko i internasjonalt samarbeid omfatter forsøk på politisk påvirkning og innskrenking av institusjonell autonomi og akademisk frihet; ulovlig tilegnelse av sensitiv eller strategisk viktig kunnskap – herunder kunnskap som kan brukes til militære formål; og brudd på etablerte etiske prinsipper i utdanning og forskning.

Nasjonale føringer 

Fra norske myndigheters side rettes det særlig oppmerksomhet om ansvarlighet i akademisk samarbeid med landene i Panorama-strategien (regjeringen.no) ─ Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA ─ og land Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med. Nasjonal trusselvurdering for 2023 (pst.no) slår fast at norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner vil utnyttes til ulovlig kunnskapsoverføring, og at aktører knyttet til Russland, Kina, Iran og Pakistan vil representere en særskilt utfordring.

Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid med å utvikle nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid (hkdir.no). Arbeidet skjer i regi av Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og retningslinjene skal etter planen være ferdigstilt 14. august 2023.

Generelle råd og ressurser

Alle faglig og administrativt ansatte og ledere som jobber med internasjonalisering ved OsloMet har et selvstendig ansvar for å vurdere potensiell risiko i konkrete tilfeller, og bidra til at internasjonaliseringsarbeidet skjer på en ansvarlig måte. 

Risikovurderinger bør gjøres før det inngås samarbeid, underveis og når samarbeidet avsluttes, særlig når det er snakk om større samarbeidsprosjekter. For å minske risikoen for negative hendelser, er det viktig å ha kunnskap om samarbeidspartnerne sine; en klar og gjensidig forståelse av hva samarbeidet består i; og en bevisst holdning til hva formålet med samarbeidet er. 

Flere land og institusjoner har utviklet retningslinjer og ressurser som skal hjelpe faglig og administrativt ansatte og ledere i universitetssektoren med å vurdere og håndtere risiko i internasjonalt samarbeid. Her finner du lenker til et utvalg nyttige ressurser: