Internrekruttering | Personalforvaltning - Ansatt

Internrekruttering

Internrekruttering

Fast ansatte på OsloMet kan søke på ledige administrative oppgaver gjennom internrekrutteringsportalen.

Formålet med internrekruttering

I internrekrutteringsportalen legges det fortløpende ut ledige oppgaver ved administrasjonen ved OsloMet.

Vi oppfordrer fast ansatte som ønsker å prøve seg på nye områder og andre arbeidsoppgaver til å sjekke ut hva det er behov for. Kanskje ser du en anledning til å bruke din kompetanse i andre deler av organisasjonen? Ønsker du nye utfordringer? Se hvilke administrative oppgaver som er ledige på OsloMet nå.

Portalen ønsker å legge bedre til rette for intern mobilitet, som er et av virkemidlene i forbindelse med administrasjon for fremtiden prosjektet. Søker du på oppgaver som er av midlertidig karakter vil du uansett beholde din faste stilling ved OsloMet.

  • Internrekruttering er et virkemiddel, forankret i omstillingsavtalen, for å gjøre administrasjonen mer effektiv.
  • Internrekruttering vil gi økt mulighet til intern mobilitet og stimulere til bedre samhandling og erfaringsutveksling på tvers av fakulteter og avdelinger.

Saksgang ved intern utlysning

Vurdering av interne søkere

  • Kun fast ansatte kan søke.
  • Kompetansen til interne søkere vurderes av rekrutterende leder i samarbeid med ansvarlig HR-enhet.
  • Hvis det ikke finnes kvalifiserte interne søkere, skal det vurderes om enkle kompetansehevende tiltak kan gjøre aktuelle søkere kvalifisert. I slike tilfeller skal eventuell kompetanseheving fastsettes i en bindende avtale.
  • Det skal gjennomføres samtale med aktuelle kandidater.

Overflytting

  • Dersom en intern kandidat er aktuell, får vedkommende tilbud om overflytting til ny enhet.
  • HR-enheten ved rekrutterende enhet ivaretar de praktiske gjøremålene ved overflytting.
  • Tidspunkt for overflytting avtales mellom avgivende og mottakende enhet.
  • Lønnen er i utgangspunktet den samme, og en eventuell endring i lønn og stillingskode må skje etter 2.5.3-forhandlinger.

Kontakt

Kontakt