Instituttråd - Ansatt

Instituttråd

Instituttråd

Instituttråd opprettes for å sikre medvirkning og legitimitet i beslutningsprosessene, samtidig som enkle beslutningslinjer opprettholdes ved instituttet.

Gjennom deltakelse i instituttrådene inviteres flere grupper med i beslutningsprosessene. Studenter, tilsatte og eksterne representanter for praksis- og yrkesfelt eller andre aktuelle samfunnsområder skal derfor ha representasjon i instituttrådet.

«Fastsatt av HiOAs styre 10. november 2011, med tillegg 28. august 2012.»

Oppgaver

Instituttrådet  er rådgivende for instituttleder og skal bidra til et godt grunnlag for instituttleders beslutninger i viktige spørsmål for instituttet.

Instituttrådet skal ivareta et overordnet og  helhetlig syn på virksomheten ved instituttet.

Instituttrådet skal drøfte saker av strategisk og prinsipiell betydning for instituttet, dvs. saker som angir retning for instituttets virksomhet. I dette inngår følgende oppgaver:

  • gi innspill til instituttets og fakultetets strategiprosesser
  • bidra til utvikling, kvalitetssikring og evaluering av studier og FoU, og gi innspill til nye tiltak
  • gi innspill til nye fag- og studieplaner og vesentlig endringer i eksisterende planer, inkludert praksisordninger
  • gi innspill til samarbeid med arbeids- og næringsliv, inkludert oppdragsvirksomhet
  • gi innspill til budsjett og økonomiske rammer
  • bidra til utviklingen ved instituttet i lys av mål, strategier, planer og rapporter
  • bidra til et best mulig arbeidsmiljø

Arbeidsform

Instituttrådets møter er normalt åpne.

Instituttrådet som organ bør bidra til åpenhet og dialog rundt sine arbeids­prosesser.

Instituttleder  legger fram saker for instituttrådet i samsvar med retningslinjene. Medlemmer av instituttrådet kan foreslå saker til rådet, når sakene faller inn under de beskrevne oppgaveområdene.

Instituttleder legger møteplan for instituttrådet pr. studieår eller semester, tilpasset de oppgaver som venter. Instituttrådet bør komme sammen minimum 3 ganger pr. studieår, et årlig seminar inkludert.

Instituttrådet bør ha et årlig seminar med bred deltaking fra studieledere, koordinatorer, saksforberedere, studentrepresentanter  m.fl. for å drøfte evalueringer, strategi og utvikling ved instituttet.

Sammensetning

Instituttrådet skal ha 7-9 medlemmer, inkludert instituttleder.

Instituttråd med 7 medlemmer : 2 UF-tilsatte, 1 TA-tilsatt, 2 studenter og 1 ekstern representant
Instituttråd med 9 medlemmer : 3 UF-tilsatte, 1 TA-tilsatt, 2 studenter og 2 eksterne representanter

Valg og oppnevning

Fakultetsstyret bestemmer hvor mange medlemmer instituttrådet skal ha, ut fra hensyn som instituttets størrelse og virksomhetens kompleksitet.

De tilsatte og studentene velger sine representanter, inkl. varamedlemmer, innenfor egen gruppe. Valgene bør gjennomføres på en enkel måte. Om nødvendig kan fakultetsstyret gi regler, jf. hjemmel i § 26 i HiOAs valgreglement.

Det bør tilstrebes en viss bredde i representasjonen fra ulike utdanninger og FoU-miljøer ved instituttet. Det samme gjelder for ekstern representasjon.

Fakultetsstyret oppnevner de eksterne medlemmene i instituttrådet. Forslag til eksterne deltakere fremmes fra instituttet eller fra fakultetet.

Administrative forhold

Instituttleder leder instituttrådet og sørger for sekretariatsfunksjonene for rådet.