Innkjøpsroller | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Innkjøpsroller

Innkjøpsroller

Hva er en innkjøpsrolle?
 • Summen av de normer og forventninger som knytter seg til en bestemt oppgave, stilling eller gruppe
 • Innkjøpsroller er knyttet til bestemte oppgaver eller aktiviteter i en prosess
 • Å bestille varer og tjenester er en helt annen oppgave og krever en annen kompetanse enn å gjennomføre en tilbudsforespørsel
 • Vår seksjon heter innkjøp, og Innkjøp brukes om et overordnet helhetlig navn på fagområdet vårt, en innkjøper er en stillingstittel MER enn en rolle.

Roller i bestillingsprosessen på OsloMet

Bestille varer og tjenester

1.    Behovseier

 • Alle ansatte
 • Registrerer behov for vare eller tjeneste gjennom Min bestilling.

2.     Bestiller (Innkjøper)

 • Dedikerte ansatte med bestillings-/attestasjonsfullmakt
 • Bestiller varer og tjenester gjennom innkjøpssystemet på vegne av behovseiere for sitt ansvarsområde/sin enhet og sikrer god kvalitet på avtalen ved å gi tilbakemelding til avtaleforvalter når leveranser ikke er i henhold til avtale.

3.    Godkjenner

 • Ledere med BDM (budsjettdisponeringsmyndighet)
 • Godkjenner eller avviser bestilling utført av bestiller. Lederen har samtidig ansvar for lojalitet til rammeavtaler og for at innkjøpssystemet blir benyttet for alle vare- og tjenestekjøp.

Inngå avtale og følge den opp

1.    Anskaffelsesleder (Innkjøper)

 • Som regel en rådgiver fra Seksjon for innkjøp
 • Leder og gjennomfører anskaffelsesprosess (tilbudsprosess/anbudsprosess) i henhold til strategier og retningslinjer.

2.    Spesifikasjonsansvarlig

 • Som regel en fagperson
 • Utarbeider spesifikasjonen, innhenter nødvendig informasjon om organisasjonens samlede behov og evaluerer "tekniske forhold" ved tilbudet.

3.    Behovseier

 • En eller flere personer som kjenner hele eller deler av spesifikasjonsgrunnlaget. Støtter spesifikasjonsansvarlig i arbeid med å beskrive behov, krav og evaluere løsning (der det er relevant).

4.    Avtaleeier

 • Leder med BDM (budsjettdisponeringsmyndighet)
 • Godkjenner anskaffelsesstrategi, konkurransegrunnlag og signerer avtalen. Avtaleeier har ansvar for å sikre at kontrakten blir fulgt opp.

5.    Avtaleforvalter

 • Ansatt med go kjennskap til avtalen og behovet
 • Følger opp etterlevelse av kontrakt mot brukere og leverandør.

6.    Kategoriansvarlig

 • Ansatt på Seksjon for innkjøp
 • Utarbeider, vedlikeholder og følger opp kategoristrategi.

Sentral innkjøpsrådgiver

 

Rolleinnehaver:

 • Ansatte i innkjøpsgruppa i Økonomiavdelingen

Ansvar

 • Overordnet ansvar for at regelverk om offentlige anskaffelser følges
 • Bruk og fortolkning av regelverk om offentlige anskaffelser
 • Opplæring innen alle deler av innkjøpsprosessene
 • Gjennomføre anbudskonkurranser med verdi over kr 500 000
 • Gi råd og veilede i anbudskonkurranser med verdi under kr 500 000
 • Følge opp og kontrollere at høgskolens innkjøp gjøres i henhold til regelverket

Oppgaver

Behovsvurdering:

 • Kvalitetssikre beregningen av anskaffelsens verdi og omfang

Anbudsprosesser med verdi over kr 500 000:

 • Praktisk gjennomføring av konkurransen
 • Utarbeide prosjekt og fremdriftsplan for anbudsprosessen
 • Være kontaktleddet mellom HiOA og leverandører i konkurranseperioden
 • Konkurransegrunnlaget:
  • Kvalitetssikre kravspesifikasjon med tanke på formalia
  • Være rådgiver i utarbeidelsen av kravspesifikasjonen og konkurransegrunnlag
 • Tilbudsinnhenting
 • Evaluering:
  • Kvalifisere leverandører
  • Kvalitetssikre avtaleeiers evaluering
  • Utarbeide evalueringsmatrise
 • Tildeling:
  • Skrive tildelingsbrev sammen med avtaleeier
 • Fylle ut anskaffelsesprotokoll
 • Ferdigstille kontrakt
 • Behandle innsynsbegjæringer
 • Behandle klager

Oppfølging:

 • Kontraktsfortolkning
 • Veilede/støtte til avtaleeiere i oppfølging

Kontroll:

 • Følge opp avvik og utarbeide forslag til tiltak/sanksjoner