Kurs i tverrprofesjonell og tverrfaglig samhandling - TPS

Hendelseskalender

Kurs i tverrprofesjonell og tverrfaglig samhandling - TPS

Gjennom dette kurset i veiledning i tverrfaglig/tverrprofesjonell samhandling (TPS) i gruppe bevisstgjør vi oss og trener på hvordan vi kan samarbeide best mulig på tvers av fag og profesjoner, i tråd med OsloMets strategi og forpliktelser for å realisere strategien. Kurset er et samarbeid mellom OsloMet og Københavns Profesjonshøyskole. Kurset består av to dagers nærvær med teori og praktiske øvelser.

Dato/Tid

Sted

P46 KK-senteret rom 311

Om dette kurset

I OsloMets strategi forplikter vi oss til å samarbeide på tvers av fag og profesjoner, for å utvikle grunnlag for gode, samordnede tjenester innenfor oppvekst, utdanning, helse og velferd. For oss som ansatte, forutsetter arbeidslivet i økende grad samspill og samarbeid på tvers av fag, institusjoner og sektorer for å kunne løse de store samfunnsutfordringene og svare ut målrettede samfunnsoppdrag. 

For utdanning av helsepersonell påpeker WHO at utdanningen må sikre at yrkesutøverne kan arbeide i team (WHO 2022). Kompleksiteten i pasientens tilstand, demografiske endringer og færre yrkesutøvere tilsier at TPS er nødvendig for en bærekraftig helsetjeneste med økt pasientsikkerhet og individualiserte og integrerte omsorgstjenester (WHO 2022).

Innen grunn- og videregående skole og barnehage arbeider ulike yrkesgrupper som forventes å samhandle for å møte barns og unges behov knyttet til læring .

Studenter i ulike utdanninger må lære å arbeide tverrfaglig/tverrprofesjonelt, og veiledere må kunne veilede i en TPS-sammenheng. 

Både forskning og utdanning som kvalifiserer til TPS må styrkes, ingen enkelt profesjon kan møte pasienters behov alene.

For administrative stillinger er det økende krav til å jobbe tverrfaglig og smidig i team, med bruk av metodikk fra tjenesteutvikling og brukernære tilnærminger.

Målgruppe

Kurset er relevant for UF- og TA-tilsatte. Deltagerne blir inndelt i grupper gjennom kurset hvor de jobber med relevante case for hhv. Undervisere, forskere og administrativt tilsatte.

I søknad om opptak til kurset må eget behov for kompetansen kurset sikter mot kort beskrives, se lenke til nettskjema for søknad.

Kurssted, dato og tid

Kursdag 1

15.mai 2024 kl.09.00-15.30 Sted: P46 KK-senteret rom 311.

Kursdag 2

22.mai kl.09.00-15.30 Sted: Oslo militære samfunn, Myntgata 3 (ved Akershus).

Det serveres lunsj begge kursdager.

Læringsmål

Deltagerne har etter gjennomført kurs

Kunnskap

 • Kunnskap om sentrale begrep i TPS
 • Kunnskap om grupper og gruppeprosesser
 • Kunnskap om veileders rolle og funksjon i TPS veiledning i gruppe
 • Kunnskap om sentrale begreper og faser i veiledning                                                                

Ferdigheter

 • Deltagerne kan planlegge, gjennomføre og analysere tverrprofesjonell veiledning og fasilitering i gruppe

Generell kompetanse

 • Deltagerne kan analysere egen veiledning og fasilitering, rolle og ansvar i tverrprofesjonelle grupper

Innhold i kurset

 • Hva er tverrprofesjonell/tverrfaglig samhandling-TPS
  • Behov, begreper og forståelse. Brukerperspektiv og -involvering.
 • Om arbeid i grupper og team
  • Gruppedynamikk i team og grupper
  • Gruppe-psykologisk trygghet
  • Gruppeledelse av team og grupper
  • Utfordringer og muligheter i TPS grupper
 • Om veiledning
  • Sentrale begreper og faser i veiledning.
  • Generiske metoder og verktøy.
  • Veileders funksjon og rolle.

Metode

Arbeidsformen i kurset er en blanding av korte teoribolker og praktiske øvelser som treningsarena ut fra relevante case (for undervisere, forskere og administrativt ansatte), samt erfaringsutveksling og dialog i plenum. I forkant av kurset og underveis gis tilgang til nettressurser der deltagerne kan arbeide med det faglige innholdet i kurset.  

Forberedelser

Nettressurser og andre forberedelser gis påmeldte deltagere i forkant av kurset.

Kursholdere

Sidsel Tveiten

Sykepleier og professor emeritus ved OsloMet.  Hun har skrevet flere fagbøker om kommunikasjon og veiledning og har forsket på fagområdet.

Københavns Profesionshøiskole

Kurset gjennomføres i samarbeid med to kurslærere fra Københavns Profesjonshøyskole, som har mangeårig erfaring med tverrprofesjonell/tverrfaglig samhandling innen sine utdanninger.

Margrethe Waage

Programansvarlig OsloMet-akademiet. Master i organisasjon og ledelse med spesialisering innen veiledning og relasjonsledelse, omfattende og variert erfaring innen veiledning, lederutvikling, karriere- og mentorprogram og organisasjonsutvikling fra ulike organisasjoner og i ulike roller, de siste 6 årene ved OsloMet.

Påmeldingsfrist

Senest 10.april 2024

Maks antall deltagere

30

OBS! Det er obligatorisk fremmøte begge kursdagene.

Fravær på deler må eventuelt søkes om og avtales med kursansvarlig M. Waage, det er restriktiv praksis på å innvilge fravær. Leder må godkjenne deltagelse på kurset.

Kontaktperson