Hva er innovasjon? - Ansatt

Hva er innovasjon?

Hva er innovasjon?

Innovasjon er en del av universiteter og høgskolers samfunnsoppdrag.

Innovasjon, eller nyskaping, er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som er tatt i bruk. En innovasjon kan bygge på ny kunnskap, kreativ en idé eller en oppfinnelse. Uavhengig av om innovasjonen kommer samfunnet til gode gjennom kommersialisering av produkter og tjenester eller gjennom kunnskap som skaper endrede prosesser, metoder etc. er prinsippet at innovasjonen skal være ny, nyttig og nyttiggjort. Et bredt innovasjonsbegrep som favner samfunnsinnovasjon, er relevant for en stor del av den faglige aktiviteten ved OsloMet.

Entreprenørskap er en prosess der man går fra å ha en idé til å starte og/eller utvikle en virksomhet, eller bidrar til omstilling og innovasjon i organisasjoner (også kjent som intraprenørskap). Hovedmålet er å skape endring. 
 
Entreprenøriell kompetanse defineres som egenskaper som er viktige under omstilling og endringer. For eksempel i arbeidslivet. Dette kan være blant annet samarbeid, problemløsning og kreativitet samt kritisk og selvstendig tenking og refleksjon.  

 • Innovasjon som del av universitetenes samfunnsoppdrag

  Innovasjon er en del av universiteter og høgskolers samfunnsoppdrag. I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019 – 2028 beskrives «styrket konkurransekraft og innovasjonsevne» som ett av tre overordnede mål (Meld.St.4). Videre påpeker Lov om universiteter og høgskoler politikeres og myndigheters økende forventninger til universitetenes og høyskolenes samfunnsbidrag: 

  «Samfunnsoppdraget er i større grad enn før rettet mot innovasjon og nyskaping i samspill med næringsliv og offentlig sektor. Universiteter og høyskoler skal være motorer i den regionale utviklingen, og de skal bidra til nødvendig omstilling i næringslivet…» (Lov om universiteter og høgskoler, kapittel 6.3.6). 

 • Innovasjon i Strategi 2024

  OsloMet sin visjon er å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer. Universitetet har som ett av sine hovedmål å være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer». Av aktivitetene som nevnes er eksempelvis «Etablere innovasjon, verdiskaping og entreprenørskap som sentrale elementer i utdanning og forskning».   

  I strategi 2024 står det også at OsloMet skal “Utvikle aktiviteter på institusjonsnivå for å styrke engasjement, samhold og felles identitet blant studenter og ansatte” (hovedmål 3, siste punkt under aktiviteter).

  En ny utviklingsavtale mellom OsloMet og Kunnskapsdepartementet er på trappene og vil gjelde i perioden 2023 - 2026. I den nye avtalen løftes innovasjon og bærekraft, og indikatorer er under utvikling. Når ny strategi skal overta fra 2024, vil utviklingsavtalen revideres.

 • Innovasjon i oppdragsbrevet

  I oppdragsbrevet for 2022 til fakultetene og sentrene, punkt 6., står det at de skal «kartlegge støttebehov, samt utvikle støtteapparatet og kompetansen på innovasjon ved fakulteter og sentre, i tett samarbeid med sentral FoU-avdeling.»  

  Avdelingen for FoU sentralt har i sitt oppdragsbrev for 2022 i oppgave å «bistå fakultetene og sentrene med å kartlegge støttebehovet for innovasjon.» 

  En kartlegging er utviklet for å hente inn nødvendig bakgrunnsinformasjon for å bygge opp et støtteapparat for arbeid med innovasjon og entreprenørskap ved OsloMet. Fakultetene, sentrene og fellesadministrasjonen vil være en del av dette støtteapparatet. Kartleggingen skal bidra til at fakultet, sentre og fellesadministrasjonen ved OsloMet har en lik tilnærming til arbeidet med innovasjon. Denne vil bli gjennomført høsten 2022.