HMS-regelverk | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Regelverk HMS

Regelverk HMS

Aktuelle lover og forskrifter med tilhørende tilsynsmyndighet innen HMS.

Arbeidsmiljøloven

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø.

Sentrale forskrifter

Oversikt over alle forskrifter.

Tilsynsmyndighet

Forurensningsloven

Lov om vern mot forurensninger og om avfall.

Sentrale forskrifter

Tilsynsmyndighet

Strålevernloven

Lov om strålevern og bruk av stråling.

Sentrale forskrifter

Tilsynsmyndighet

Genteknologiloven

Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m.

Sentrale forskrifter

Tilsynsmyndighet

Produktkontrolloven

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester.

Sentrale forskrifter

Tilsynsmyndighet

El-tilsynsloven

Lov om tilsyn av elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Sentrale forskrifter

Tilsynsmyndighet

Brann- og eksplosjonsvernloven

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff.

Sentrale forskrifter

Tilsynsmyndighet

Kontakt

Kontakt