FoU-tidsordning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Ansatt

FoU-tidsordning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

FoU-tidsordning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

FoU-tidsordning for perioden 1. januar 2021 til og med 31.desember 2023.

Overgang fra foregående FoU-tidsperiode

I forbindelse med at FoU-tidsordningen i 2020 gikk fra å følge studieår til kalenderår, kan publikasjoner som kom ut i andre halvdel av 2020 telles med i FoU-tidsperioden 2021-2023. 

Beslutningen

Dekan beslutter med dette ordning, kriterier for minimumskrav og minimumskrav for tildeling av FoU-tid, som skal gjelde for perioden 01.01.21-31.12.23. Ordningen og innholdet i ordningen bygger på FoU-tidsordningen for perioden 01.08.17-31.07.20, men er revidert etter prosesser på fakultetet og drøfting med tjenestemannsorganisasjonene i IDF (Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerne, NTL og Parat).

I. Om ordningen 

 1. FoU-tid til UF-ansatte i fast stilling baserer seg på en kombinasjon av stillingskategori og resultatoppnåelse i FoU-tidsperioden, se kapittel II Resultatkravene.
 2. Normaltildeling av FoU-tid fastsettes som følger: 
  1. Universitetslektor 20 prosent
  2. Førstelektor og førsteamanuensis 30 prosent
  3. Dosent og professor 45 prosent
  4. Fast, redusert stillingsprosent innebærer normalt at tildelt FoU-tid og krav reduseres i forhold til stillingsprosent.  
  5. Ved tiltredelse i fast stilling i løpet av FoU-tidsperioden tildeles normaltid i stillingskategorien. Minimumskravene for personer som ikke har vært ansatt i hele FoU-tidsperioden justeres ved behov.
 3. UF-ansatte i midlertidige stillinger skal normalt ikke tildeles FoU-tid. Den enkelte instituttleder kan i særskilte tilfeller tildele FoU-tid til midlertidig ansatte. Det skal normalt ikke gis FoU-tid det første ansettelsesåret.
 4. Status for FoU-resultatene vurderes i treårssykluser, med oppfølging hvert år. Alle ansatte med FoU-tid skal ha en skriftlig plan for vitenskapelig publisering og formidling av forskningsfunn. Planen gjennomgås, revideres og signeres under den årlige medarbeidersamtalen.
 5. Oppnådde FoU-resultater utover minimumskravene i en treårsperiode overføres ikke til neste periode. Det at ordningen baserer seg på minimumskrav, innebærer at mange publiserer over disse. Publikasjoner skal utgis når de er klare, og ikke holdes igjen med tanke på måloppnåelse i neste FoU-tidsperiode. Det vises for øvrig til punkt g om unntaksvise fritak fra minimumskravene.
 6. Ved oppnådde minimumskrav etter tre år får ansatte automatisk fornyet sin FoU-tid for stillingskategorien, med resultatmålene som gjelder for den nye FoU-tidsperioden.
 7. Ved ikke oppnådde minimumskrav etter tre år følger den UF-ansatte fastsatt system for tildeling av FoU-tid når krav ikke er nådd. 

II. Resultatkravene 

a. Som hovedregel må ansatte oppfylle minimumskrav for NVI-publisering for å få fornyet FoU-tid i neste periode. FoU-tidsordningen tar utgangspunkt i poenggivningen i det nasjonale NVI-systemet:

 • Kapittel i vitenskapelig antologi: 0,7 poeng (nivå 1) / 1 poeng (nivå 2) 
 • Vitenskapelig tidsskriftsartikkel: 1 poeng (nivå1) / 3 poeng (nivå 2) 
 • Vitenskapelig monografi: 5 poeng (nivå 1) / 8 poeng (nivå 2) 

b. Minimumskravene for treårsperioden er:  

 • Universitetslektor: 1 poeng. For eksempel en vitenskapelig tidsskriftsartikkel på nivå 1.
  • Minimumskravene kan settes til 0,7 poeng for nytilsatte uten publiseringserfaring, jf. punkt g. Det forventes at mange publiserer over minimumskravene for alle stillingsnivåer, og ikke minst toppstillingene.  Ansatte i toppstilling har som senior forsker også et særskilt ansvar for å være mentor, initiere forskningsprosjekter o.a.
 • Førstestilling: 1,7 poeng. For eksempel en vitenskapelig tidsskriftsartikkel og et vitenskapelig antologikapittel på nivå 1.
 • Toppstilling: 3,0 poeng. For eksempel en vitenskapelig tidsskriftsartikkel på nivå 2 eller tre, eller tre vitenskapelige tidsskriftartikler på nivå 1.

c. Til forskjell fra NVI-systemet gir FoU-tidsordningen full uttelling ved samskriving: Hvis to ansatte eksempelvis publiserer et antologikapittel på nivå 1 sammen, får begge 0,7 poeng i FoU-tidsordningen. Anerkjente standarder for medforfatterskap skal følges, jf. artikkel 25 i NESH’ retningslinjer: «Alle former for æresforfatterskap er uakseptable. Forfatterskap skal begrenses til dem som har gitt et vesentlig intellektuelt bidrag til forskningen [...]» 

d. Alle UF-ansatte skal i tillegg bidra til å formidle resultater fra forskning og utviklingsarbeid til allmennheten og/eller profesjonsfelt i løpet av FoU-tidsperioden og/eller delta i samfunnsdebatten på faglig relevante områder. Formidlingsaktiviteter skal registreres i Cristin og være tema under medarbeidersamtalen.

e. Ansatte i kunstfagene kunst og håndverk, forming, design, musikk og drama, samt norsk og språkfag (skjønnlitteratur) kan etter vurdering i sakkyndig komite få uttelling i ordningen for kunstneriske utviklingsarbeid istedenfor eller i tillegg til NVI-publikasjoner. Sakkyndig komite poengsetter utviklingsarbeidet etter mønster fra poenggivingen i NVI-systemet. Egne retningslinjer utarbeides med involvering av ansatte.

f. Ansatte kan få uttelling i ordningen for søknader til Forskningsrådet og EUs Horisont Europa-program i tillegg til eller istedenfor NVI-publikasjoner: 

 • En søknad til Forskningsrådet som får karakteren fem eller bedre, gir normalt uttelling tilsvarende ett NVI-poeng for inntil to sentrale søknadsskribenter.
 • En søknad til Horisont Europa som koordinator, og som får «above threshold», gir normalt uttelling tilsvarende tre NVI-poeng for inntil fem sentrale søknadsskribenter. Tilsvarende søknad som partner kan gi uttelling tilsvarende tre NVI-poeng for én søknadsskribent.
 • Ved innsending flere ganger, gir søknaden uttelling kun én gang.

g. Instituttledelsen kan unntaksvis og av strategiske hensyn fravike minimumskravene for en ansatt i samforståelse med personen selv.