Forskningstermin ved SAM - Ansatt

Forskningstermin ved SAM

Forskningstermin ved SAM

Målet med forskningsterminordningen er å gi ansatte muligheter til sammenhengende forskningstid for å styrke kvaliteten og omfanget av FoU-virksomheten.

Det er nå mulig å søke om forskningstermin for høstsemesteret 2024 og vårsemesteret 2025. Fakultetet anslås å kunne innvilge 3-4 forskningsterminer per semester med start høsten 2024. Ved tildeling av forskningstermin vil SAM særlig prioritere ansatte i en tidlig karrierefase, som har behov for sammenhengende forskningstid for å kvalifisere for opprykk. Utover dette prioriteres forskere med spesielt gode forskningsresultater eller omfattende oppgaver knyttet til forskning eller andre utviklingsoppgaver i opptjeningsperioden.

Retningslinjer for forskningstermin

Ifølge sentrale retningslinjer for forskningstermin skal forskningsterminen brukes til: 

 • konsentrert forskningsinnsats over en lengre periode 
 • forskningsopphold ved utenlandsk institusjon
 • fordypning i egen forsknings- og innovasjonsvirksomhet, utvikling av nye prosjekter, utvikling av metoder eller etablering og utvikling av forskningssamarbeid med andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • konsentrasjon omkring eksisterende forskningsprosjekter
 • styrking og utvikling av forskning, innovasjon og forskningsbasert undervisning
 • faglig omstilling eller fornyelse

Hvem kan søke?

Søkeren må være fast ansatt i 100 % vitenskapelig stilling med undervisningsdel i stillingen. Det kan innvilges forskningstermin på seks måneder etter tre års ansettelse, eller 12 måneder etter seks år. Maksimal sammenhengende forskningstermin er normalt 12 måneder.

Forskningsproduksjon er et viktig kriterium ved søknad om forskningstermin. Søkeren bør ha i gjennomsnitt minst 0,7 publikasjonspoeng per år i løpet av seks år og ellers vise til forskningsaktivitet (herunder vitenskapelig publisering, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektakkvisisjon, veiledning, etc.) i opptjeningsperioden. Søkere kan ta kontakt med fakultetets Cristin-kontakter for bistand til beregning av individuelle publikasjonspoeng.

Tildeling av forskningstermin forutsetter at søkeren har hatt normale forsknings-, undervisnings- og administrative plikter i opptjeningsperioden, eller har ledet større forskningsprosjekter. Lovbestemte permisjoner med lønn og perioder som fastlønte tillitsvalgte likestilles med normale plikter.

Søknad

Det kan i denne omgang søkes om forskningstermin for høstsemesteret 2024 og vårsemesteret 2025. Tidligst mulig oppstart for forskningstermin er august 2024.

Søknad om forskningstermin sendes nærmeste leder. Søknaden skal inneholde en plan for forskningsterminen. Planen bør blant annet inneholde:

 • Mål og faglig plan for forskningsterminen. Planen skal være koblet opp mot fakultets/instituttets faglige prioriteringer og OsloMets strategiske mål.
 • Redegjørelse for hvilke forskningsaktiviteter som skal gjennomføres.
 • Forventede resultater av forskningsterminen.
 •  Opplysninger om tidsplan for og varighet av forskningsterminen
 • Arbeidssted under forskningsterminen. Dersom hele eller deler av arbeidet skal utføres ved en annen institusjon, bør invitasjon fra institusjonen legges ved søknaden.
 • Plan for hvordan søkers arbeidsoppgaver kan ivaretas i perioden, inkludert undervisning, veiledning og oppfølging av eventuelle prosjekter.

Bruk følgende søknadsskjema. Ved innvilget forskningstermin dekkes kostnader for innleie av vikar i perioden. Kostnader for eventuelle utenlandsopphold må finansieres på andre måter. Dersom forskningsterminen er tenkt benyttet til utenlandsopphold, skal søkeren i sin plan for forskningsterminen redegjøre for hvordan dette er tenkt finansiert.

Søknadsfrist er 15. november 2023.

Tildeling

Ved SAM tildeles forskningstermin av fakultetet. Alle søknader om forskningstermin skal godkjennes av instituttleder, som oversender enhetens søknader samlet til fakultetet. Den endelige beslutningen om tildeling treffes av dekanen etter innspill fra dekanens ledergruppe.

Tildelingen forutsetter at søkeren møter alle tildelingskriterier samt at søkerens plan for gjennomføring av forskningsterminen er tilfredsstillende. Gitt knappe ressurser til ordningen kan vi ikke nødvendigvis tilgodese kandidater fra alle institutt ved hver tildeling. Fakultetet vil etterstrebe en rimelig fordeling av forskningsterminer mellom enheter over tid.

Fakultetet anslås å kunne innvilge 3-4 forskningsterminer per semester, med start høsten 2024. Dersom det er nødvendig å prioritere mellom søkere, vil fakultetet følge tildelingskriteriene presisert i Sentrale retningslinjer for forskningstermin ved OsloMet.

Rapport

Innen en måned etter forskningsterminens utløp skal det gjøres rede for resultatene av forskningsterminen og planer for publisering i form av .en kortfattet rapport til faggruppeleder/instituttleder, og prodekan for forskning.

Rapporten skal følges opp i medarbeidersamtaler. For at en eventuell neste søknad om forskningstermin skal bli vurdert, er det en forutsetning at slik rapport er levert innen fristen og godkjent.