Forskningsgruppeledelse - Ansatt

Forskningsgruppeledelse

Forskningsgruppeledelse

Programmet Forskningsgruppeledelse omhandler ledelse av forskningsgrupper ved OsloMet.

Målgruppen er forskningsgruppeledere ved OsloMet, og innholdet i programmet ser derfor på ulike aspekter knyttet til å lede OsloMets forskningsgrupper.

Programmet består av

  • En digital introduksjonsforelesning
  • Et obligatorisk kjerneprogram med 3 x todagerssamlinger
  • Anbefalte tilvalgsmoduler i form av 3 x kortere seminarer
  • En fakultetssamling pr. fakultet hvor det arbeides med tema skreddersydd lokale forhold

Arbeidsspråket i programmet er norsk.

Samlinger

Oppstartsmøte

Deltakerne møtes for en dialog om forventninger til programmet. Innspillene fra møtet brukes i detaljplanleggingen av samlingene.

Samling 1 Organisering og ledelse

Samlingen omhandler forskningskonteksten med endringer og muligheter; organisering og utvikling av forskningsgrupper; ledelse av forskning; forskningssøknader og finansieringsstrategi.

Samling 2: Forskningssamarbeid og internasjonalisering

 Samlingen omhandler internasjonalisering ved OsloMet, ledelse av forskningsportefølje og tverrfaglig samarbeid, samt strategisk og langsiktig utvikling av forskningsmiljø.

Samling 3: Utvikling og innovasjon

Samlingen omhandler temaene innovasjon og RRI (Responsible Research and Innovation), samspill mellom forskning og utdanning, med spesielt fokus på stipendiatenes rolle i forskningsgruppene, i tillegg til publisering og publiseringsstrategi.

Tilvalgsmoduler

Tilvalgsmodulene består av tre anbefalte seminarer av 3-4 timers varighet. Modulene er:

  • Fagspesialisters motivasjon og ledelsesbehov v / Helle Hein
  • Hvordan styre bruk av egen tid? v/ Are Hallan Syversen
  • Møteledelse og fasilitering av gruppeprosesser v/ Are Hallan Syversen

Fakultetsworkshops

Formålet med fakultetsvise workshops er å

  • sikre koplingen mellom programdeltagelse og ledernes lokale hverdag for å øke utbyttet av å delta
  • skreddersydd opplegget til lokale forhold, få drøftet lokale problemstillinger som omhandler ledelse av FoU (og utdanning)
  • bidra til avklaring av rollen som hhv. linjeleder og forskningsgruppeleder.

Hvordan få plass på programmet?

Kriterier for å delta i programmet er motivasjon og kapasitet for deltakelse. Man må ha lyst til å delta og kunne være med på alle de tre samlingene i kjerneprogrammet.

De som er interessert i å delta melder sin interesse ved å skriver noen stikkord om egen motivasjon for deltakelse. Avklar i tillegg deltakelsen med din nærmeste leder.

Det kan bli flere interesserte deltakere enn det er plasser. Det er opp til fakultetene å prioritere hvem som bør få delta. Fakultetet sender samlet oversikt over aktuelle kandidater til programansvarlig. Deltakerne får endelig beskjed om de tilbys plass i god tid før programstart.

Kontakt

Kontakt