Forskningsgruppeledelse - Ansatt

Forskningsgruppeledelse

Forskningsgruppeledelse

Programmet Forskningsgruppeledelse omhandler ledelse av forskningsgrupper ved OsloMet.

Målgruppen er forskningsgruppeledere ved OsloMet, og innholdet i programmet ser derfor på ulike aspekter knyttet til å lede OsloMets forskningsgrupper.

I 2017-18 ble første kull gjennomført med 15 deltakere fra alle OsloMets fakulteter.
Kull 2 gjennomføres i perioden juni 2019 - januar 2020.

Programmet består av

  • En digital introduksjonsforelesning
  • Et obligatorisk kjerneprogram med 3 x todagerssamlinger
  • Anbefalte tilvalgsmoduler i form av 3 x kortere seminarer
  • En fakultetssamling pr. fakultet hvor det arbeides med tema skreddersydd lokale forhold

Arbeidsspråket i programmet er norsk.

Samlinger

Oppstartsmøte 12. juni 2019

Deltakerne møtes for en dialog om forventninger til programmet. Innspillene fra møtet brukes i detaljplanleggingen av samlingene.

Samling 1, 24. - 25. september 2019: Organisering og ledelse

Samlingen omhandler forskningskonteksten med endringer og muligheter; organisering og utvikling av forskningsgrupper; ledelse av forskning; forskningssøknader og finansieringsstrategi.

Samling 2, 19. - 20. november 2019: Forskningssamarbeid og internasjonalisering

 Samlingen omhandler internasjonalisering ved OsloMet, ledelse av forskningsportefølje og tverrfaglig samarbeid, samt strategisk og langsiktig utvikling av forskningsmiljø.

Samling 3, 22. - 23. januar 2020: Utvikling og innovasjon

Samlingen omhandler temaene innovasjon og RRI (Responsible Research and Innovation), samspill mellom forskning og utdanning, med spesielt fokus på stipendiatenes rolle i forskningsgruppene, i tillegg til publisering og publiseringsstrategi.

Tilvalgsmoduler

Tilvalgsmodulene består av tre anbefalte seminarer av 3-4 timers varighet. Modulene er:

  • Fagspesialisters motivasjon og ledelsesbehov v / Helle Hein
  • Hvordan styre bruk av egen tid? v/ Are Hallan Syversen
  • Møteledelse og fasilitering av gruppeprosesser v/ Are Hallan Syversen

Fakultetsworkshops

Formålet med fakultetsvise workshops er å

  • sikre koplingen mellom programdeltagelse og ledernes lokale hverdag for å øke utbyttet av å delta
  • skreddersydd opplegget til lokale forhold, få drøftet lokale problemstillinger som omhandler ledelse av FoU (og utdanning)
  • bidra til avklaring av rollen som hhv. linjeleder og forskningsgruppeleder.

Hvordan få plass på programmet

Det er plass til 20 deltakere i programmet. 

Kriterier for å delta i programmet er motivasjon og kapasitet for deltakelse. Man må ha lyst til å delta og kunne være med på alle de tre samlingene i kjerneprogrammet.

De som er interessert i å delta melder sin interesse ved å skriver noen stikkord om egen motivasjon for deltakelse. Dette sendes lokal kontaktperson (se kontaktliste) innen 10. mai 2019. Avklar i tillegg deltakelsen med din nærmeste leder.

Det kan bli flere interesserte deltakere enn det er plasser. Det er opp til fakultetene å prioritere hvem som bør få delta. Fakultetet sender samlet oversikt over aktuelle kandidater til programansvarlig Solveig Svantesen innen 16. mai. Deltakerne får endelig beskjed om de tilbys plass innen utgangen av mai.

Omfang, tidspunkter og frister

Programmet går høsten 2019 – vinteren 2020 og utgjør ca. 7 dager inkl. samlinger og møter (kjerneprogrammet).

Deltakerne inviteres til et oppstartsmøte i juni. Møtet er ikke obligatorisk, men det er positivt om så mange som mulig har anledning til å delta.

Frist for å søke plass: 10. mai 2019

Kontakt

Kontakt

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner