Forsknings- og utdanningsledelse - Ansatt

Forsknings- og utdanningsledelse

Forsknings- og utdanningsledelse

Programmet Forsknings- og utdanningsledelse omhandler ledelse av den faglige kjernevirksomheten.

Målgruppen er instituttledere og studieledere som har både FoU og utdanning innen sitt ansvarsområde, og noe erfaring i lederrollen ved OsloMet. Innholdet i programmet ser FoU og utdanning i sammenheng, fremfor som separate programmer.

Programmet består av

  • Et obligatorisk kjerneprogram med 3 x todagerssamlinger 
  • Anbefalte tilvalgsmoduler i form av 3 x kortere seminarer
  • En fakultetsworkshop pr. fakultet hvor det arbeides med tema skreddersydd lokale forhold

Arbeidsspråket i programmet er norsk.

Samlinger

Oppstartsmøte 12. juni 2019

Deltakerne møtes for en dialog om forventninger til programmet. Innspillene fra møtet brukes i detaljplanleggingen av samlingene.

Samling 1, 19. - 20. september 2019:
Ledelse i kontekst, Personlig lederskap, Forskning + utdanning = sant? 

Samlingen omhandler perspektiver på forskningsledelse og utdanningsledelse, og samspillet mellom forskning og utdanning. Vi vil også arbeide med personlig ledelse og autoritet og dilemmaledelse.

Samling 2, 14. - 15. november 2019: 
Strategisk ledelse og endringsledelse i UH-sektor og lederhverdagen 

Samlingen omhandler strategisk ledelse i UH-sektoren, og hvordan man som leder arbeider med strategiske satsninger og endringer i lederhverdagen ved OsloMet. Internasjonalisering vil eksemplifiseres spesielt i en modul om internasjonalisering i studieprogramarbeid.

Samling 3, 16. - 17. januar 2020: 
Innovasjon i forskning og utdanning; Utvikling av fagmiljø og fagspesialister

Samlingen omhandler utvikling og innovasjon i utdanning og forskning, inkl. en målgruppetilpasset modul om Responsible research and innovation (RRI). Ellers arbeider vi med ledernes rolle i karriere- og kompetanseledelse, og egne ambisjoner og utviklingssamtaler. 

Tilvalgsmoduler

Tilvalgsmodulene består av tre anbefalte seminarer av 3-4 timers varighet. Modulene er:

  • Fagspesialisters motivasjon og ledelsesbehov v / Helle Hein
  • Hvordan styre bruk av egen tid? v/ Are Hallan Syversen
  • Møteledelse og fasilitering av gruppeprosesser v/ Are Hallan Syversen

Fakultetsworkshops

Formålet med fakultetsvise workshops er å

  • sikre koplingen mellom programdeltagelse og ledernes lokale hverdag for å øke utbyttet av å delta
  • skreddersydd opplegget til lokale forhold, få drøftet lokale problemstillinger som omhandler ledelse av FoU (og utdanning)
  • bidra til avklaring av rollen som hhv. linjeleder og forskningsgruppeleder.

Hvordan få plass på programmet

Det er plass til 20 deltakere i programmet. 

Kriterier for å delta i programmet er motivasjon og kapasitet for deltakelse. Man må ha lyst til å delta og kunne være med på alle de tre samlingene i kjerneprogrammet.

De som er interessert i å delta melder sin interesse ved å skriver noen stikkord om egen motivasjon for deltakelse. Dette sendes lokal kontaktperson (se kontaktliste) innen 10. mai 2019. Avklar i tillegg deltakelsen med din nærmeste leder.

Det kan bli flere interesserte deltakere enn det er plasser. Det er opp til fakultetene å prioritere hvem som bør få delta. Fakultetet sender samlet oversikt over aktuelle kandidater til programansvarlig Solveig Svantesen innen 16. mai. Deltakerne får endelig beskjed om de tilbys plass innen utgangen av mai.

Omfang, tidspunkter og frister

Programmet går høsten 2019 – vinteren 2020 og utgjør ca. 7 dager inkl. samlinger og møter (kjerneprogrammet).

Deltakerne inviteres til et oppstartsmøte i juni. Møtet er ikke obligatorisk, men det er positivt om så mange som mulig har anledning til å delta.

Frist for å søke plass: 10. mai 2019

Kontakt

Kontakt

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner