Droppe til innhold

Verktøy og hjelp

Verktøy og hjelp

Kommunikasjon og profil / Språk og oversettelse

Engelske navn på fakulteter og administrative enheter

Her finner du en oversikt over engelsk navn på universitetet, fakulteter, institutter, sentre og administrative enheter ved OsloMet.

Innhold

 

Universitetet og forkortelse

OsloMet – storbyuniversitetet                                                                OsloMet – Oslo Metropolitan University
OsloMet OsloMet

Studiesteder

Studiested Kjeller Kjeller Campus
Studiested Pilestredet Pilestredet Campus
Studiested Sandvika Sandvika Campus

Ledelsen, styret og stab

Rektor Rector
Divisjon for utdanning og bibliotek Division for Education and Library
Divisjon for FoU Division for R&D
Styret The Board
Enhet for internrevisjon Unit for Internal Audit
Stab                                                                                   Management Advisory Service

 

Sentre

Senter for profesjonsstudier Centre for the Study of Professions
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning Centre for Welfare and Labour Research
Arbeidsforskningsinstituttet AFI Work Research Institute
Velferdsforskningsinstituttet NOVA Norwegian Social Research
By- og regionforskningsinstituttet NIBR Norwegian Institute for Urban and Regional Research
Forbruksforskningsinstituttet SIFO Consumption Research Norway

 

Avdeling for utdanning

Avdeling for utdanning Department of Academic Affairs

Seksjoner

Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Section for Analysis and Quality of Education
Seksjon for digitalisering av utdanning Section for Digitalisation of Education
Seksjon for internasjonalisering Section for Internationalisation
Seksjon for karriere og studentliv Section for Career and Student Services
Seksjon for opptak og vurdering Section for Admissions and Assessment

Andre enheter

Stab Management Advisory Services

 

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket University Library OsloMet

Seksjoner

Biblioteket Kjeller The Library Kjeller
Helsefagbiblioteket Health Sciences Library
Biblioteket P35 Library P35
Biblioteket P48 Library P48
Medieseksjonen Section for Multimedia

 

Avdeling for forskning og utvikling

Avdeling for forskning og utvikling Department of Research and Development

 

Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring

Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring Division for Corporate Governance
Stab Management Advisory Services

 

Avdeling for HR Department of Human Resources
Seksjon for HR-tjenester Section for HR-Services

 

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Department of External Relations and Communications
Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling Section for External Relations
Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme Section for Marketing and Communications

 

Avdeling for økonomi Department of Finances
Seksjon for lønn og regnskap Section for Payroll and Accounts
Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Section for Corporate Performance Management
Seksjon for innkjøp Section for Procurement

 

Divisjon for digitalisering og infrastruktur

Divisjon for digitalisering og infrastruktur Division for Digitalisation and Infrastructure
Stab Management Advisory Board
Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning Section for Records and Information Management
Enhet for sikkerhet og beredskap Unit for Security and Preparedness

 

Avdeling for Eiendom  Department of Facilities Management
Stab Management Advisory Services
Seksjon for drift og husøkonomi Section for Technical Operations/Maintenance
Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte Section for Facilities Management and User Support

 

Avdeling for IKT Department of ICT
Stab Management Advisory Services
Seksjon for tjenesteproduksjon Section for Service Production
Seksjon for kunde og servicedesk Section for Customer and Service Desk
Seksjon for tjenestestyring og utvikling Section for Service Management and Development

 

Enheter ved Fakultet for helsevitenskap

Fakultet for Helsevitenskap (HV) Faculty of Health Sciences (HV)

Institutter

Institutt for atferdsvitenskap                                             Department of Behavioural Sciences
Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Department of Occupational Therapy, Prosthetics and Orthotics
Institutt for fysioterapi Department of Physiotherapy
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Department of Nursing and Health Promotion
Institutt for naturvitenskapelige helsefag  Department of Life Sciences and Health

Administrative enheter

Fakultetsadministrasjonen Faculty Administration
Stab Management Advisory Services
Seksjon for HR Section for Human Resources
Seksjon for Økonomi Section for Finance
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Section for Academic Affairs and Internationalisation
Studieadministrativt kontor, P32 Office for Study Administration, P32
Studieadministrativt kontor, P50 Office for Study Administration, P50
Studieadministrativt kontor, Kjeller Office for Study Administration, Kjeller
Seksjon for FoU Section for Research and Development

 

Enheter ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Faculty of Education and International Studies

Institutter

Institutt for barnehagelærerutdanning  Department of Early Childhood Education
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Department of Primary and Secondary Teacher Education
Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Department of International Studies and Interpreting
Institutt for yrkesfaglærerutdanning Department of Vocational Teacher Education

Senter

Vertsenhet for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Host for the National Centre for Multicultural Education (NAFO)

Administrative enheter

Fakultetsadministrasjonen  Faculty Administration
Stab Management Advisory Services
Seksjon for HR Section for Human Resources
Seksjon for Økonomi Section for Finance
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Section for Academic Affairs and Internationalisation
Seksjon for praksisadministrasjon Section for Practical Training
Seksjon for oppdragsadministrasjon Section for Contract Work Administration
Seksjon for FoU Section for Research and Development

 

Enheter ved fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap Faculty of Social Sciences

Institutter

Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag Department of Archivistics, Library and Information Science
Institutt for journalistikk og mediefag Department of Journalism and Media Studies
Institutt for sosialfag Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy
Handelshøyskolen Oslo Business School

Senter

 
Kompetansesenter for arbeidsinkludering Centre for Work Inclusion

Administrative enheter

Fakultetsadministrasjonen  Faculty Administration
Stab Management Advisory Services
Seksjon for HR Section for Human Resources
Seksjon for Økonomi Section for Finance
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Section for Academic Affairs and Internationalisation
Seksjon for FoU Section for Research and Development

 

Enheter ved fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultet for teknologi, kunst og design Faculty of Technology, Art and Design

Institutter

Institutt for bygg og energiteknikk                                                               Department of Civil Engineering and Energy Technology
Institutt for estetiske fag Department of Art, Design and Drama
Institutt for maskin, elektronikk og kjemi Department of Mechanical, Electronics and Chemical Engineering
Institutt for informasjonsteknologi Department of Computer Science
Institutt for produktdesign                                                                                Department of Product Design

Administrative enheter

Fakultetsadministrasjonen Faculty Administration
Stab Management Advisory Services
Seksjon for HR Section for Human Resources
Seksjon for Økonomi Section for Finance
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Section for Academic Affairs and Internationalisation
Seksjon for FoU Section for Research and Development

 

 

chatbot-portlet