Skip to Content
Learning resources / Lecture planning

Forslag til rutinebeskrivelser for timeplanlegging

Her finner du forslag til rutinebeskrivelser for timeplanlegging. Merk at dette kun er et forslag.

Vi ønsker tilbakemeldinger til timeplan@oslomet.no innen 17.12. Vi foreslår å jobbe ut ifra dette forslaget for planleggingen av høsten 2019.

Alle timeplanene legges i timeplanleggingssystemet TP (timeplan) som driftes av BOTT (samarbeid mellom universiteter i Bergen Oslo Trondheim Tromsø). 

Vi anbefaler alle å lese retningslinjene for eksamens- og timeplanlegging. Disse er ikke godkjente enda. Mer informasjon kommer. 

Innhold på denne siden

Frister

Disse vil være satt i et års hjul. Midlertidig er de satt til: 

Frist for innmelding av rombehov og timeplaninformasjon

 • 01.10 for vårsemesteret
 • 15.03 for høstsemesteret

Frist for endelig publisering av timeplanene

 • 15.11 for vårsemesteret
 • 01.06 for høstsemesteret

Innmelding av rombehov for undervisning og annen timeplaninformasjon

Emneansvarlig/fagansvarlig melder inn rombehov for sine emner til timeplanlegger (administrativt ansatte) på fakultet.
Med det nye systemet er det ikke behov for at emneansvarlig/fagansvarlig melder inn rombehov med mindre det er endringer i emne- eller programplan. Mye av grunnlagsdataen som TP trenger ligger i FS (Felles studentsystem), og disse systemene kommuniserer godt sammen. Dermed kan TP gjenbruke dataene fra forrige gang emnet ble meldt inn. Det er bare hvis timeplanen er vesentlig endret fra forrige gang det ble undervist at det er behov for å melde inn emner til timeplanlegger på fakultet. OBS! For våren 2019, er det ingen data registrert i FS eller TP. Det er derfor nødvendig å melde inn. 
 
Innmeldingen danner grunnlagsdata i FS og TP
 • Emnekodene til de emner som skal undervises kommende semester
 • Undervisningsaktiviteter med undervisningsform (forelesninger, grupper, seminar, lab osv.)
 • Undervisningsomfang (antall timer, frekvensen, antall uker, antall studenter, navn på foreleser)
 • Særkrav til bygning/rom/undervisningstidspunkt
 • Evt. spesielt utstyr eller spesialrom
 • Viktige pedagogiske eller didaktiske sammenhenger som skal tas hensyn til 
 • Dersom det av pedagogiske grunner er avgjørende at undervisningen har en bestemt rekkefølge må dette spesifiseres. 
 • Annen timeplaninformasjon som ikke trenger rom, men som er nødvendig eller nyttig for studentene: 
  • For studiestart må oppmøte dato, tid og sted stå i timeplanen
  • Praksisperiode, praksisdager eller praksistimer
  • Eventuelle ekskursjoner eller utflukter
  • Større arrangementer, for eksempel karriere dag, studentfestivaler, foreningsdag - KK må meldes om til timeplanlegger i god tid. 
  • Annet
Fakultetene har ansvar for at innmeldingene inneholder korrekt informasjon.

Registrering av grunnlagsdata

Timeplanlegger på fakultet registrer i FS og TP den informasjonen som blir meldt inn.
 

Hovedbestilling og automatisering 

På bakgrunn av data fra fakultetene blir det utført automatisk timeplanlegging i TP, hovedbestilling, av systemeier (seksjon for digitalisering av utdanning (DIU)), især for fellesundervisningsrom. Spesialrom kan bookes lokalt på fakultetet, eller legges ved hovedbestillingen. Automatisering betyr at TP legger timeplanen på bakgrunn av informasjonen (grunnlagsdata) som mates til systemet.
 
Romressurser og tidspunkt innenfor normaltid fordeles automatisk i henhold til følgende kriterier:
 • Studentgrupper (undervisning må ikke legges samtidig som annen undervisning eller eksamen som studentene skal delta på).
 • Foreleser (undervisning må ikke legges samtidig som annen undervisning foreleser skal gi).
 • Antall studenter (rommet må være stort nok. Videre vil stort antall studenter prioriteres).
 • Eventuelle særkrav (romtype, utstyr)
 • Viktige pedagogiske eller didaktiske sammenhenger skal tas hensyn til, som for eksempel rekkefølge av undervisningen eller behov for spesielt utstyr.
 • 2-timers bolker prioriteres i felles undervisningsrom.
 • Det er mulig å ønske seg spesifikke bygg, slik at TP legger der hvis det er ledige rom. Men størst mulig fleksibilitet gir best arealutnyttelse.  
Fakultetene er selv ansvarlige for å legge inn studentgrupper, studentantall, navn på foreleser og antall undervisningstimer/-uker innen fastsatt frist. Da kan timeplanleggingsverktøyet foreta en automatisk fordeling av romressurser og undervisningstidspunkt. Da sikres  best mulige timeplaner for studentene og faglærerne og romutnyttelse på fellesundervisningsrom.

Kvalitetssikring av timeplanene

Timeplanene skal kvalitetssikres før publisering.
 
Timeplanlegger på fakultet gir beskjed til faglig ledelse og de som har emneansvar/fagansvar om at timeplanene er klare for kvalitetssikring.
 
 
Timeplanlegger og emneansvarlig/fagansvarlig samarbeider for å oppnå best mulig kvalitet.

Undervisningsdetaljer

Etter publisering av timeplanene, kan emneansvarlig/fagansvarlig selv redigere noen av feltene i TP for å gi studentene mer undervisningsdetaljer og unngå å lage en skyggetimeplan (se OsloMets veiledning og UiO sin veiledning om detaljering)
 
Alle timeplaner inneholder
 • Emnekode
 • Dato og tidspunkt
 • Sted (bygg og romkode)

Feltene som emneansvarlig kan redigere i TP

 • Kort tema eller en tittel. Det er lurt å ha sammenheng med det som står i Canvas (OsloMets læringsplattform) modulene.
 • Legge til/ta vekk intern underviser. Det er ikke mulig å dobbel booke en fagperson som allerede står på undervisning. (Vi anbefaler at emneansvarlig legger til navn på underviser. Da vil underviser få timeplanen sin rett i sin Outlook kalender.) 
 • Legge til/ta vekk ekstern underviser
 • Eventuelt gi studentene en beskjed i pensum- eller ressursfeltet, eller informasjon om læringsressurser.  

Studentenes personlig timeplan på MinSide

I studentenes personlig timeplan på MinSide, vil er det en del lenker
 • En lenke til Canvas 
 • Bygg er lenket opp til informasjon om bygget på nettsidene
 • Romnummer er lenket opp til innendørsnavigasjonssystemet Mazemap, som viser hvor rommet ligger i bygget.
 • Navn på intern underviser er lenket opp til informasjon på nettsidene om ham/hun.

Endringer og avbestillinger

OsloMet har som mål å gi ansatte og studenter mest mulig forutsigbare timeplaner. Det er derfor ikke ønskelig med mange endringer. 

 • Alle løpende timeplanendringer underveis i semesteret utføres av timeplanlegger på fakultetene i TP, hvis dato, rom eller tidspunkt skal endres.
 • Emneansvarlig kan legge til/ta vekk navn på underviser og fordele undervisningen i rommene som allerede er booket. 
 • For alle endringer skal studentene få beskjed så tidlig som mulig. Faglige ansvarlige har ansvar for at studentene får beskjed, for eksempel via pushvarsel i Canvas.
 • For å sikre god utnyttelse av romressursene må kansellert undervisning meldes til lokal timeplanlegger så snart som mulig. 
 • I utgangspunktet skal alle endringer som innebærer å bytte rom, dato og tid, og som gjøres etter at timeplanene er fastsatt godkjennes av instituttleder.

Kontaktinformasjon - timeplanlegging

Har du spørsmål vedrørende timeplanlegging ved OsloMet?
Kontakt seksjon for digitalisering av utdanning- timeplan
Kontakt HV - Fakultet for helsevitenskap
Kontakt LUI - Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier
Kontakt SAM - Fakultet for samfunnsvitenskap
Kontakt TKD - Fakultet for teknologi, kunst og design

Ansvars- og rolleavklaringer

BOTT-universitetssamarbeidet:

Står for Bergen-Oslo-Trondheim-Tromsø. Det er BOTT som eier og drifter TP.

Seksjon for digitalisering av utdanning (DIU) (under Avdeling for utdanning): 

Er systemeier av TP (timeplan) og disponerer alle arealer som brukes til undervisning. Seksjonen har ansvar for å koordinere timeplanarbeidet ved OsloMet. Den samarbeider med TPs leverandør BOTT (Bergen-Oslo-Trondheim-Tromsø), og står for utvikling av systemet. 

Faglig ledelse: 

Har ansvar for det pedagogiske innholdet og opplegget for sin utdanning, samt personalansvar for faglig ansatte.

Emneansvarlig: 

En faglig ansatt som har ansvar for det pedagogiske innholdet i et eller flere emner. Han/hun kan være studieleder, fagansvarlig, koordinator eller emneansvarlig. 

Underviser: 

Holder undervisning for studentene. Undervisere har ansvar for å påse at studentene får pauser i løpet av dagen, blant annet avtale med studentene en lengre lunsjpause dersom det er flere forelesninger etter hverandre.  

Timeplanlegger: 

En administrativansatt som legger timeplanene (booker rom) for timeplanlagt undervisning i TP. Timeplanleggerne samarbeider med Seksjon for digitalisering av utdanning.

Begrepsforklaringer

Automatisering av timeplanen: 

TP legger tid, dato og rom automatisk i en felles hovedbestilling til DiU basert på grunnlagsdataene. Ergo, TP tar seg av logistikken så lenge vi gir systemet god og korrekt informasjon i form av grunnlagsdata. 

Fellesundervisningsrom:

Er rom som eies og driftes av eiendomsavdelingen ved OsloMet via DiU (utstyr av auditoriehjelpen) og kan brukes av alle fakultetene. Det er ofte snakk om grupperom, seminarrom, klasserom og auditorier.

Grunnlagsdata:

Data om undervisningen, f.eks. undervisningsform, emnekode, varighet og antall studenter. Grunnlagsdata kommer fra innmeldingene eller ligger allerede i FS fra tidligere innmeldinger. 

Hovedbestilling:

Hovedbestilling betyr at fakultetene ikke bestiller lokalt, men sender ønskene sine til en felles bestilling for alle fakultetene. DiU kjører hovedbestillingen.

Innmelding:

En samlet bestilling av romønsker og annen timeplaninformasjon (for eksempel, praksisperiode) som utgjør grunnlagsdata i TP. Emneansvarlige har ansvar for å overlevere dette til lokal timeplanlegger, og kvalitetssikre resultatet.

Spesialrom:

Eies og driftes av fakultetene, for eksempel, laboratorier, verksteder, øvingsrom, osv., og som kun brukes av enkelte utdanninger.

Timeplan:

En oversikt over når og hvor studentene skal møte til diverse aktiviteter, herunder undervisning, oppmøte til studiestart, praksisperioder, med mer. 

TP:

Står for timeplan. TP er rombooking-, timeplanlegging- og eksamensplanleggingssystemet som OsloMet tok i bruk i 2018. Det er utviklet av UiO og eies og driftes av BOTT-universitetssamarbeidet (Bergen-Oslo-Trodheim-Tromsø).