Skip to Content

Teaching

Teaching

Studentevaluering med bruk av intervjuer

Intervjusamtaler med studentene er en mer omfattende og systematisk evaluering enn «runder». Ved bruk av intervjuer gir man den enkelte student tid til selv å sette ord på sine erfaringer med et emne eller et studieprogram. Intervjuer brukes som et supplement til andre evalueringer der det har kommet fram forhold emneansvarlig/studieleder andre fagansvarlige har behov for å få en dypere forståelse av.

Råd til gjennomføring av intervju

 • Studenter og lærere må gjerne sammen utforme intervjuet
 • For ikke å sitte igjen med uhåndterlige mengder data, bør antall intervjuer ikke være for høyt. Hvor mange som velges ut må ses i forhold til det totale antallet studenter en står overfor.
 • Vurder på forhånd hvem du ønsker tilbakemeldinger fra (eksempel kjønn, deltid/heltid, studenter som har/ikke har deltatt på undervisning osv.). Dersom man kombinerer intervjuer med andre metoder (for eksempel spørreskjema), vil utvelgelse av intervjupersoner kunne gjøres på bakgrunn av eksisterende resultater.
 • Lag en spørsmålsguide. Før du setter i gang med å lage spørsmålene bør du tenke nøye gjennom hva du søker tilbakemelding på, hvordan du planlegger å bruke informasjonen og hva du forventer av tilbakemeldingen.
 • Det anbefales å få noen til å lese gjennom spørsmålene og komme med tilbakemelding før du gjennomfører intervjuene
 • Før du begynner på spørsmålene bør du informere studenten om hva intervjuet skal handle om og hvilken sammenheng intervjuene skal inngå i.
 • Formuler spørsmålene på en måte som inviterer studentene til å fortelle, utdype og begrunne sine svar. Det kan også være en god ide å lage mulige oppfølgingsspørsmål (se eksempel under).
 • Unngå å ta med spørsmål som du ikke har andre intensjoner med enn at det "hadde vært kjekt å vite". Spør bare om forhold som gir informasjon du har en intensjon med.

Eksempel på intervju-«case»

Forrige semester fikk vi en del kritiske kommentarer fra studentene om at de savnet undervisning i flere temaer representert i studielitteraturen. Vi har i dette semesteret forsøkt å etterkomme ønsket ved å dekke noen av temaene gjennom seminargruppene.

 • Synes du tilbudet som har blitt gitt dette semesteret har vært bra? Har du savnet noe?
 • Er det noen av seminargruppene eller forelesningsrekkene du liker spesielt godt? (I så fall hva er det ved den undervisningen du liker?)
 • Er det noe av undervisningstilbudet du ikke har deltatt på? (Evt. Hvorfor ikke?)
 • Hva synes du om din egen studieinnsats dette semesteret? Kan du fortelle litt om hvordan du jobber med studiene?
chatbot-portlet